Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.10.2016

Møtested :  Komunestyresalen, Verdal rådhus
Dato:           31.10.2016
Tid:             18:00 - 22:30
Til stede:     35 representanter. John Hermann fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak 91/16. Til stede 34 representanter. Einar A. Tromsdal fikk permisjon og forlot møtet under sak 94/16. Til stede 33 representanter. 

 

Da varaordfører hadde forfall måtte det velges settevaraordfører:
Forslag på settevaraordfører: Arild Kvernmo Pedersen – enstemmig valgt

 
I starten av møtet ble det bli gitt følgende orientering:

 

Kulturinnslag. Ragnhild Eline Okkenhaug spiller "Butterfly waltz".  Video.

Åpning, opprop, merknader. Video.
 
Video-opptak av hele kommunestyrets møte fra start til slutt.

Sakliste som PDF  -   Protokoll som PDF

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtakVideo
PS 86/16 Godkjenning av møteprotokoll  26.09.2016 Protokoll video
PS 87/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 88/16 Temaplan - Gatebruksplan Verdal by Saksframlegg Protokoll video
PS 89/16 Deltagelse i partnerskap - Oppvekstforum Nord-Trøndelag Saksframlegg Protokoll video
PS 90/16 Retningslinjer for forskuttering av spillemidler Saksframlegg Protokoll video
PS 91/16 Videreføring av samarbeid om interkommunal barnevernvakt Saksframlegg Protokoll video
PS 92/16 Møteplan 2017 - Verdal kommune Saksframlegg Protokoll video
PS 93/16 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020 Saksframlegg Protokoll video
PS 94/16 Orientering  Protokoll video
PS 95/16 Spørsmål til ordfører fra AP - Flomsikring i Vuku sentrum Saksframlegg Protokoll video

 

Oppmøte kommunestyrets møte 31.10.2016
NavnPartiFunksjonMøtteMerknad
Bjørn Iversen AP Ordfører Ja  
Kristin Johanne Hildrum AP Medlem Ja  
Astrid Tromsdal AP Medlem Ja  
Ove Morten Haugan AP Medlem Ja  
Berit Gustad Nessø AP Medlem Ja  
Jorunn Dahling AP Medlem Ja  
Arild Kvernmo Pedersen AP Medlem Ja  
Tor Martin Nordtømme AP Medlem Ja  
Torill Elverum AP Medlem Ja  
Arild Stenberg AP Medlem Ja  
Siv Engelin AP Medlem Ja  
Trine Reitan AP Medlem Ja  
Fatima Almanea AP Medlem Ja  
Einar Abjørn Tromsdal AP Medlem Ja  
Bjørn Jorodd Holmli AP Medlem Ja  
Marit Voll SP Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Trude Holm SP Medlem Ja  
Karl Bernhard Hoel SP Medlem Ja  
Terje Aksnes SP Medlem Ja  
Vigdis Haldorsen SP Medlem Ja  
Tomas Iver Hallem SP Medlem Nei Siri-Gunn Vinne møtte som vara. 
Marit Anna Morken SP Medlem Ja  
Anne Segtnan SP Medlem Ja  
Birgitte Skjørholm Dillan SP Medlem Ja  
Kim Tommy Nessemo SP Medlem Ja  
John Hermann Uavhengig Medlem Ja  
Knut Fortun FRP Medlem Nei Bård Storhaug møtte som vara. 
Arvid Wold MDG Medlem Ja  
Anne Kolstad SV Medlem Ja  
Silje Heggdal Sjøvold H Varaordfører Nei Lotte Holthe Kjesbu møtte som vara. 
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Oddleiv Aksnes H Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Medlem Ja  
Tor-Petter Abelsen KRF Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Jostein Grimstad Rådmann  
Line Therese Ertsås Formannskapssekretær  

 

 

PS 086/16 Godkjenning av møteprotokoll  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING:   
Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
«Protokoll fra møte 26. september 2016 godkjennes.»

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
             
VEDTAK:
Protokoll fra møte 26. september 2016 godkjennes.

 

PS 087/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Verdal kommune  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING: 
Følgende ble utdelt:
Rettelse til tertialrapport – side 7.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
      
VEDTAK:  

 1. Økonomirapportering 2. tertial 2016 tas til etterretning.
 2. Rammetilskudd økes med kr 1.125.000,- med tilsvarende økning på ramma til Institusjonstjenesten.
 3. Endringer på investeringsbudsjettet:
  a) Ørmelen skole: Nedjusteres med 8 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 6,4 millioner kroner og momskompensasjon med 1,6 millioner kroner.
   
  b) Sanering av spredt avløp: Nedjusteres med 5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 4 millioner kroner og momskompensasjon med 1 million kroner.
   
  c) Utbedring kloakkanlegg sentrum: Nedjusteres med 4,5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 3,6 millioner kroner og momskompensasjon med 0,9 millioner kroner.
   
  d) Verdal kommune har mottatt 6 millioner kroner i spillemidler knyttet til bygging av svømmehall/flerbrukshall ved Verdalsøra barneskole. Det foreslås tilsvarende reduksjon av låneopptak i 2016.
   
  e) Deler av kommunens eide lokaler på Stekke er solgt til Stekke legesenter for kr 4,15 millioner kroner. Tilsvarende beløp foreslås avsatt til ubundet kapitalfond.

 

PS 088/16 Temaplan - Gatebruksplan Verdal by  Til toppen av siden  video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING:   
Venstre v/Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
«3. Administrasjonen bes utarbeide en prioriteringsplan for gjennomføring av de viktigste innsatsområdene i planene. Det vises spesielt til satsing på sykkel og status som sykkelby».

Det ble først votert over forslaget til nytt pkt. 3 fra Venstre som falt med 7 mot 28 stemmer.
Det ble deretter votert over innstillingen fra komite plan og samfunn som ble enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK:   

 1. Temaplan Gatebruksplan Verdal by tas til orientering.
 2. Det vises til kommunens innspill i forbindelse med utbygging av Jernbaneparken/tidligere planrevisjon.
  - Det er av vital betydning for Verdal kommune at jernbaneovergangen holdes åpen, se for øvrig gatebruksplan s. 22 og 24 (konklusjoner).
  - Nordgata holdes åpen til fremtidig løsning er avklart, dette som en rekkefølgebestemmelse.
  - Administrasjonen bes innlede forhandlinger med Jernbaneverket med sikte på snarlig avklaring og legge dette frem for politisk behandling.

 

PS 089/16 Deltagelse i partnerskap - Oppvekstforum Nord-Trøndelag   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING:  
Ved votering ble formannskapets innstilling vedtatt med 28 mot 7 stemmer.
         
VEDTAK:  
Verdal kommune er positiv til at samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommune utvikles og forsterkes, slik at læringsutbytte og gjennomføringsgrad stadig bedres.

Verdal kommune kan imidlertid ikke gi tilslutning til etablering av nytt Oppvekstforum Nord-Trøndelag slik dette er beskrevet. 

 

   
PS 090/16 Retningslinjer for forskuttering av spillemidler  
  Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING:
Følgende ble utsendt/utdelt:
Notat: Fakta om ordningen «Retningslinjer for forskuttering av spillemidler som kommunalt lån».

SP fremmet følgende forslag til vedtak:
Pkt. 3 og 7 strykes.

Det ble først votert over forslaget fra SP slik:

 • Pkt. 3 strykes – falt med 17 mot 18 stemmer
 • Pkt. 7 strykes – falt med 17 mot 18 stemmer.

Det ble deretter votert over formannskapets innstilling som ble vedtatt med 19 mot 16 stemmer.
     
VEDTAK:  
Retningslinjer for forskuttering av spillemidler vedtas.
  
    
  

PS 091/16 Videreføring av samarbeid om interkommunal barnevernvakt   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING: 
John Hermann fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 34 representanter.

Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  
Verdal kommune viderefører samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b.

 

PS 092/16 Møteplan 2017 - Verdal kommune   Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:  

 1. Forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for 2017 vedtas.
 2. Formannskapets møter starter som hovedregel kl. 09.00, kommunestyrets møter kl. 18.00 og komitemøtene kl. 09.00.

 

 

PS 093/16 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020    Til toppen av siden video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
     
VEDTAK:
Kommunestyret oppnevner følgende som faste møtefullmektiger for Verdal forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020:

 1. Steinar Ravlo
 2. Einar Klevmo
 3. Anne Grete Wold Olsen  

 

PS 094/16 Orientering  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING:   
I starten av møtet ble det bli gitt følgende orientering:


Einar A. Tromsdal fikk permisjon og forlot møtet. Til stede 33 representanter.

Rådmannen orienterte om:

 • Utdelt refleks til kommunestyret fra refleksens dag 20. oktober, der Verdal samarbeider med Trygg trafikk. Er nå i sluttfasen av sertifisering som trafikksikker kommune.
 • Planlegging og endring innen helse- og omsorgsfeltet. Skape rom for større muligheter enn det som tidligere er planlagt. Diskutert i formannskapet som sluttet seg til å utsette det som er i gang for å se på muligheten for noe større. Har bedt et advokatfirma gjør vurderinger om hvorvidt det trengs ny anskaffelsesprosess av prosjektledelse dersom prosjektet endres mye.
  Endringer vil komme fram i økonomiplan som blir lagt fram 3. november. Det er ved en feil lagt ut anbud på prekvalifisering på doffin – dette skal fjernes.
 • Økonomiplan er i år en krevende øvelse. Realøkonomisk nedgang også neste år. Jobber også videre med ønske fra formannskapet om et grunnlag for diskusjoner på struktur.
 • Avvikling av ISK – sak vil komme i formannskapet den 15. november og kommunestyret 28. november. Legger opp til at samkommunen som driftsform opphører fra 1.1.2018.

Ordfører orienterte om:

 • Deltatt på innspillsmøte til regional rovviltnemnd den 3. oktober – administrasjon og politisk deltok. Signal fra oss er at vi er betenkt over en del av måten av forvaltningen foregår på – gapet på skadefelling. Legges for mye begrensninger på skadefelling slik at den ikke blir effektiv nok – får ikke tatt ut det aktuelle dyret. Det er utviklet en praksis som ikke utnytter handlingsrommet i lover og forskrifter.
 • Deltatt på møte i Petroleumspolitisk utvalg– det er en bekymring for situasjonen som vokser fram i Nord- og Sør-Trøndelag. Mangel på forskyving på landbasert oljevirksomhet, som var en forutsetning fra Stortinget - når aktivitet flytter seg nordover på sjø skal det etterfølges av at aktivitet på land også flyttes. Vi tappes for tung oljekompetanse i Midt-Norge.
 • Avviklet kontaktmøte Kværner Verdal. Har jevnlig møtet med bedriften. De er nødt til å forberede seg på en framtid der oppgaveporteføljen kanskje endrer seg. NTE – formannskapet fått orientering om de modellene det arbeides med. Legevaktselskapet ikke vært presis på budsjettvedtak for 2017 og vi må ha et møte til – skyldes flytting til «helikopterbygget». Vet ikke hvor stor merutgiften blir for Verdal.Felles politiråd 14. oktober avviklet – det arbeides nå med å utrede retningslinjer for et felles politiråd. Dette rådet kommer i – saker av felles interesse er bl.a. skjenkerett, russetid – enighet om å utrede et felles politiråd (i tillegg til det lokale). Det arbeides for å utrede retningslinjer for et slikt felles råd.
 • Kommunebarometeret – Verdal på 126. plass– Totalt er profilen klart mer positiv enn resten av kommunenorge.

 

  
PS 095/16 Spørsmål til ordfører fra AP - Flomsikring i Vuku sentrum  Til toppen av siden   video

Saksprotokoll i Verdal kommunestyre - 31.10.2016

BEHANDLING:   
Arild K. Pedersen begrunnet spørsmålet sitt.

Ordfører svarte slik:
«Jeg takker for spørsmålet, som er meget relevant.
Det er stadig spørsmål vedrørende flom og flomsikring, ras og rassikring og beslektede problemstillinger i grensesnittet kommune – statlig direktorat, i dette tilfellet altså NVE.
Verdal kommune har jevnlig kontakt med NVE om ulike problemstillinger og har hatt det i en årrekke. Sist uke arrangerte eksempelvis kommunen et godt besøkt informasjonsmøte sammen med NVE om en aktuell forebyggingssak ved Svedjan i Ness. Gjennom årenes løp er det realisert over 100 forebyggings – og sikringstiltak i Verdalsvassdraget i samarbeid mellom kommune og direktorat.

Problematikken rundt flom og oversvømmelser i Vuku sentrum har over tid bekymret både innbyggere og kommune. Ikke minst etter storflommen i 2006 var henvendelsene fra innbyggerne mange. Kommunen har gjentatte ganger på ulike måter tatt opp disse forholdene med NVE. Ulike tiltak er også vurdert og gjennomført, men høyst nødvendige tiltak oppstrøms brua ved Bredingsberg har det ikke lyktes Verdal kommune å få gjennomslag for.

Etter en ny og heldigvis mindre flom sist vinter var virksomhetsleder Bård Kotheim og undertegnede hos NVE i Trondheim for nok en gang å søke å framforhandle varige løsninger på utfordringene, eksempelvis flomvoller og omlegging av Ekkerbekken.

Status pr i dag rundt situasjonen i Vuku er pr. 28. oktober denne:

 • De fleste registreringsarbeider er nå utført
 • Arbeidet med utarbeidelse av plan er i full gang
 • Komplett plan forventes ferdigstilt i løpet av vinteren
 • Plan må til behandling både i NVE og Verdal kommune
 • Verdal kommunestyre må garantere for distriktsandel. Forventet distriktsandel på dette prosjektet ville ligge mellom 20-30 % av prosjektets kostnad.
 • Plan vil bli oversendt Verdal kommune for politisk behandling før sommerferien.
 • Oppstart på anlegget vil finne sted så snart Verdal kommune har fattet vedtak om finansiering av ovennevnte distriktsandel.

Min vurdering er at vi nå er i ferd med å nærme oss en tiltaksfase.
Det er derfor grunn til optimisme.»

Arild K. Pedersen takket for svaret.

 

    Til toppen av siden

Publisert: 13.06.2016 12:25 Sist endret: 23.07.2021 12:07
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS