Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.10.16 - PS 87/16 Økonomirapportering 2. tertial 2016 Verdal kommune

Saksbehandler: Rigmor Strand Bakkan

Arkivref : 2016/7204 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 20.10.2016 109/16
Kommunestyret 31.10.2016 87/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Økonomirapportering 2. tertial 2016 tas til etterretning.
 2. Rammetilskudd økes med kr 1.125.000,- med tilsvarende økning på ramma til Institusjonstjenesten.
 3. Endringer på investeringsbudsjettet:
  a) Ørmelen skole: Nedjusteres med 8 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 6,4 millioner kroner og momskompensasjon med 1,6 millioner kroner.
   
  b) Sanering av spredt avløp: Nedjusteres med 5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 4 millioner kroner og momskompensasjon med 1 million kroner.
   
  c) Utbedring kloakkanlegg sentrum: Nedjusteres med 4,5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 3,6 millioner kroner og momskompensasjon med 0,9 millioner kroner.
   
  d) Verdal kommune har mottatt 6 millioner kroner i spillemidler knyttet til bygging av svømmehall/flerbrukshall ved Verdalsøra barneskole. Det foreslås tilsvarende reduksjon av låneopptak i 2016.
   
  e) Deler av kommunens eide lokaler på Stekke er solgt til Stekke legesenter for kr 4,15 millioner kroner. Tilsvarende beløp foreslås avsatt til ubundet kapitalfond. 
   

 
 
 

Rådmannens innstilling:

 1. Økonomirapportering 2. tertial 2016 tas til etterretning.
 2. Rammetilskudd økes med kr 1.125.000,- med tilsvarende økning på ramma til Institusjonstjenesten.
 3. Endringer på investeringsbudsjettet:
  a) Ørmelen skole: Nedjusteres med 8 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 6,4 millioner kroner og momskompensasjon med 1,6 millioner kroner.
   
  b) Sanering av spredt avløp: Nedjusteres med 5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 4 millioner kroner og momskompensasjon med 1 million kroner.

  c) Utbedring kloakkanlegg sentrum: Nedjusteres med 4,5 mill kr. Låneopptak nedjusteres med 3,6 millioner kroner og momskompensasjon med 0,9 millioner kroner.
   
  d) Verdal kommune har mottatt 6 millioner kroner i spillemidler knyttet til bygging av svømmehall/flerbrukshall ved Verdalsøra barneskole. Det foreslås tilsvarende reduksjon av låneopptak i 2016.
   
  e) Deler av kommunens eide lokaler på Stekke er solgt til Stekke legesenter for kr 4,15 millioner kroner. Tilsvarende beløp foreslås avsatt til ubundet kapitalfond. 
   

Vedlegg: 

 1. Økonomirapport 2. tertial 2016 Verdal kommune
 2. Finansrapport 2. tertial 2016 Verdal kommune.
 3. Drøftingsprotokoll mellom Fagforeningene og Helse og velferd ang. årsturnus og reduksjon av innleie.
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Gjennom året har rådmannen rapportert krevende økonomiske realiteter. I tertialrapport pr 30. august 2016 ser vi at kommuneregnskapet for 2016 vil bli bedre enn tidligere rapportert. Dette skyldes i første rekke to forhold. Det ene er at skatteveksten nasjonalt har tatt seg kraftig opp i den siste tiden. Selv om denne veksten ikke er like stor i Verdal som i landet for øvrig vil dette gi positive effekter i form av økt inntektsutjevning. Det andre er at lønnsoppgjøret ikke ga de kostnadsøkninger prognosene fra forrige statsbudsjett og egne anslag innebar. Dette betyr at anslagene etter andre tertial er et regnskap for 2016 i minimum balanse.

Under dette ligger også en svært stram kostnadsstyring i aktivitetene vi drifter. Det er sårbare økonomiske betingelser for hele driftsorganisasjonen, og det tåles ikke store avvik eller uforutsette hendelser. Samtidig vet vi at driftsvilkårene kommunen vil ha i 2017 er strammere enn de vi har i 2016. Veksten for neste år er i praksis allerede tatt ut, og generelt vil kommuner med underskudd i 2016 virkelig slite i 2017.

Et forenklet eksempel på innsnevringen i økonomisk handlefrihet gjennom årene kan uttrykkes ved at det i siste tiårsperiode har blitt godt og vel 170 færre elever i grunnskolen. Ved å bruke en «beregnet verdi» på 110.000 pr innbygger 6-15 år (fra inntektssystemet for kommuner), gir dette et nedtrekk i perioden på ca 19 mill kroner.

Det foregår svært mange utviklingsprosesser i kommunen. Det er nødvendig for å stadig endre og tilpasse aktiviteten til de reelle mulighetsrom og framtidige forventninger. Søken etter stadig mer effektiv drift er en vesentlig del av dette, men samtidig særdeles krevende parallelt med jakten på kostnadsreduksjoner innenfor det etablerte.

Skatteinngangen for årets 8 første måneder er for Verdal kommunes del 6,1 % høyere enn tilsvarende periode i fjor. Dette er som forventet, samtidig har landet samlet en langt høyere skattevekst enn Verdal kommune. Prognoser viser at kommunesektoren samlet ligger an til å få en stor merskattevekst i 2016, anslått til 3,8 mrd. kroner, som isolert sett vil øke handlingsrommet i 2016. Merskatteveksten har trolig sammenheng ekstraordinært store uttak av utbytter til personlige skattytere, som trolig skyldes tilpasninger i forkant av skattereformen fra 2016. Dette er forhold som i løpet av året kan endre seg, spesielt fordi høstmånedene påvirkes av likning/avregning for 2015 og av korrigert fordelingsoppgjør mellom skattekreditorene. Om prognosene nasjonalt slår til vil Verdal kommune få økt inntektsutjevning inneværende år. Et forsiktig anslag vil gi kommunen en merinntekt på om lag 4,5 millioner kroner.

Det forventes heller ingen vesentlige avvik innen finansområdene (renter/avdrag) eller eiendomsskatt. Ved regnskapsavslutning 2015 ble det satt av 3 millioner kroner til mulig tilbakebetaling i forbindelse med behandling av pågående klagesaker. Disse sakene er nå avgjort, og Verdal kommune har tilbakebetalt drøyt 2,9 millioner kroner til klagerne. Det kan imidlertid påløpe kostnader knyttet til advokatbistand i disse sakene, størrelsen på dette beløpet er usikker, men utgjør sannsynligvis samlet inntil 0,5 millioner kroner.

Lønnsoppgjøret for 2016 blir betydelig rimeligere enn tidligere antatt. Et moderat oppgjør, både sentralt og lokalt, bidrar til at man med stor sannsynlighet sitter tilbake med mellom 5 og 6 millioner kroner av avsatt beløp.

Flere virksomhetsområder har god kontroll på driften og leverer regnskap i tråd med årsbudsjett. Imidlertid er det enkelte virksomheter som varsler store avvik. Se kommentarer for hvert virksomhetsområde i kap 4.3 i vedlagte rapport.

Vurdering:
Rådmannens vurderinger fremkommer av vedlagte rapport.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.10.2016 10:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS