Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.10.16 - PS 88/16 Temaplan - Gatebruksplan Verdal by

Saksbehandler : Oddvar Govasmark

Arkivref : 2012/3843 - /Q10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Plan og samfunn 18.10.2016 59/16
Kommunestyret 31.10.2016 88/16

 

Saksprotokoll i Komité plan og samfunn i Verdal - 18.10.2016

BEHANDLING:
Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken.

AP v/Ove Morten Haugan fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2:
Det vises til kommunens innspill i forbindelse med utbygging av Jernbaneparken/tidligere planrevisjon.

 • Det er av vital betydning for Verdal kommune at jernbaneovergangen holdes åpen, se for øvrig gatebruksplan s. 22 og 24 (konklusjoner).
 • Nordgata holdes åpen til fremtidig løsning er avklart, dette som en rekkefølgebestemmelse.
 • Administrasjonen bes innlede forhandlinger med Jernbaneverket med sikte på snarlig avklaring og legge dette frem for politisk behandling.
   

Votering:

Det ble først votert over tilleggsforslaget fra AP. Enstemmig vedtatt.

Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatte tilleggsforslag. Enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Temaplan Gatebruksplan Verdal by tas til orientering.
 2. Det vises til kommunens innspill i forbindelse med utbygging av Jernbaneparken/tidligere planrevisjon.
  -  Det er av vital betydning for Verdal kommune at jernbaneovergangen holdes åpen, se for øvrig gatebruksplan s. 22 og 24 (konklusjoner).
  - Nordgata holdes åpen til fremtidig løsning er avklart, dette som en rekkefølgebestemmelse.
  - Administrasjonen bes innlede forhandlinger med Jernbaneverket med sikte på snarlig avklaring og legge dette frem for politisk behandling.
   

 
 
 

Rådmannens innstilling:
Temaplan Gatebruksplan Verdal by tas til orientering.
 
Vedlegg: 
Temaplan - Gatebruksplan Verdal by 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Referat fra planmøter, trafikktellinger, trafikkanalyse, Jernbaneverkets oppsummering av prosess for hovedplan for Verdal stasjon, innspill fra Oddfrid Kvernmo.

Saksopplysninger:
Gatebruksplanen er en temaplan som ikke er juridisk bindende. Planen er ment å danne grunnlag for juridiske dokumenter som kommunedelplan, reguleringsplaner og mer detaljerte prosjektplaner.

Planen inneholder en vurdering av dagens situasjon, en beskrivelse av planer og premisser som forventer å påvirke trafikkbildet og forslag til endringer.

Vurdering:
Vurderingen av dagens situasjon er slik:

 • Vegnettet har god kapasitet
 • Kollektivtilbudet fungerer tilfredsstillende
 • Det er rikelig med parkeringsplasser
 • Forholdene for myke trafikanter er stort sett gode
   

Trafikale utfordringer av betydning er ansett for å være:

 • Trafikksikkerheten ved Jernbaneovergangen i Nordgata
 • Kødannelser i Havnevegen i rushtiden
   

I arbeidet med gatebruksplanen har det vært særlig fokus på konsekvenser av følgende tre endringer:

 • Planovergangen i Nordgata stenges for gående og kjørende
 • Leilighetsbygging gir flere fotgjengere i sentrum
 • Kommunen vil satse på sykkel, sykkelbystatus
   

De viktigste innsatsområdene som foreslås i planen er:

 • Lede bil- og busstrafikk som ikke skal til sentrum utenom via Fv 757 og Fløytarvegen.
 • Styrke aksene Suljordet – Tindved (nord-sør) og Amfi – Moeparken (øst-vest) som framtidige hovedårer for byutvikling og fotgjenger trafikk i sentrum.
 • Etablere en attraktiv hovedsykkelveg for jobbsyklister mellom sentrum og Ørin.
   


     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.10.2016 10:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS