Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.10.16 - PS 89/16 Deltagelse i partnerskap - Oppvekstforum Nord-Trøndelag

Saksbehandler: Frode Kvittem

Arkivref : 2016/4208 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.10.2016 40/16
Formannskapet 20.10.2016 110/16
Kommunestyret 31.10.2016 89/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling vedtatt med 5 mot 3 stemmer.

INNSTILLING:
Verdal kommune er positiv til at samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommune utvikles og forsterkes, slik at læringsutbytte og gjennomføringsgrad stadig bedres.

Verdal kommune kan imidlertid ikke gi tilslutning til etablering av nytt Oppvekstforum Nord-Trøndelag slik dette er beskrevet.

 
 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 19.10.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune er positiv til at samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommune utvikles og forsterkes, slik at læringsutbytte og gjennomføringsgrad stadig bedres.

Verdal kommune kan imidlertid ikke gi tilslutning til etablering av nytt Oppvekstforum Nord-Trøndelag slik dette er beskrevet. 

 

 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune er positiv til at samarbeidet mellom kommuner og fylkeskommune utvikles og forsterkes, slik at læringsutbytte og gjennomføringsgrad stadig bedres.Verdal kommune kan imidlertid ikke gi tilslutning til etablering av nytt Oppvekstforum Nord-Trøndelag slik dette er beskrevet.
 
Vedlegg: 
Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Med bakgrunn i sak PS PS 52/16 Etablering av OFNT og oppvekstprogrammets framtid ble det fattet vedtak om at Verdal kommune skal foreta ny politisk behandling innen fristen 31.10.2016 basert på forslag til partnerskapsavtale når den foreligger.
Kommunen mottak en e-post 02.09.2016 fra Annikken Kjær Haraldsen, Seniorrådgiver KS Nord-Trøndelag, Midt-Norge med følgende status om kommunale vedtak Oppvekstforum Nord-Trøndelag:

Oversikt over kommuner
Ja til oppretting av OFNT uten vilkår i vedtak
Inderøy, Levanger (krever at kommunene må delta), Meråker, Snåsa, Steinkjer, Vikna, Verran

Ja til oppretting av OFNT med krav om flere oppvekstansvarlige
Flatanger, Fosnes, Høylandet, Overhalla, Namdalseid, Lierne (stiller også noen andre spørsmål), Namsskogan

Nei, men med åpning for nytt vedtak 31.10.2016
Namsos, Stjørdal, Verdal

Ikke svart
Leka, Røyrvik, Frosta, Grong, Leksvik, Nærøy

Kommunen mottok 26.09.16 et notat «Avklaringer vedrørende Oppvekstforum Nord-Trøndelag» som er vedlagt saken.

I dette notatet presiseres det at summen på 4 millioner skal gå til å ansette folk som OFNT anser som nødvendige, tiltak som eventuelt ønskes videreført eller nye tiltak. Videre avklares det at det blir opp til forumet selv å avgjøre hvordan det skal organisere seg og utføre sitt arbeid. Noen kommuner har ønsket flere oppvekstansvarlige inn (jamfør oversikt ovenfor) i forumet, men dette åpnes det ikke for. Forumet vil i utgangspunktet ha en tidshorisont fram til 2019, og vil ikke bli en realitet dersom færre enn 20 kommuner deltar.

Vurdering:
På bakgrunn av de nye opplysningene om oppvekstforumet sin framtid er det fortsatt utfordrende å se hvilke merverdier som skal ligge som følge av en deltagelse her. E-posten av 02.09 viser at Verdal ikke er eneste kommune som er usikre på om et framtidig OFNT er veien å gå. Det har ikke kommet noen presiseringer i forhold til hva det innholdsmessige i OFNT skal videreføre av oppvekstprogrammets eksisterende tiltak. Videre har det heller ikke kommet mer informasjon om hvordan barnehageperspektivet skal dekkes eller hvordan et framtidig OFNT vil kunne påvirke lokalpolitikernes rolle vedrørende vedtak knyttet til utvikling i kommunene for barnehager og skoler. Det er avklart tekniske og formelle forhold knyttet til hvem som skal sitte i OFNT, varighet og at forumet skal stå fritt til å organisere seg i den videre jobben.

Verdal kommune har i høst også etterspurt hvordan erfaringene fra «Læring av næring» og strukturene innen denne delen av samarbeidet er tenkt håndtert videre i OFNT. Dette blant annet sett i sammenheng med Regionalt utviklingsprogram (RUP) og fokuset om entreprenørskap i dette. Samarbeidet i oppvekstprogrammet ga her en plattform for videre utvikling. Vi har ikke fått respons på dette spørsmålet. Generelt har det vært vanskelig å få konkrete svar på våre henvendelser om dialog for innholdsdiskusjoner mht. det nye oppvekstprogrammet.

Med det som bakteppe ser rådmannen det dessverre ikke som formålstjenlig at Verdal kommune fatter vedtak om økonomisk forpliktelse på i overkant av 200.000 og deretter gir sin tilslutning til inngåelse av partnerskapsavtale om det nye oppvekstprogrammet (OFNT).

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 24.10.2016 10:23
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS