Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.10.16 - PS 90/16 Retningslinjer for forskuttering av spillemidler

Saksbehandler: Frode Strand

Arkivref : 2016/7273 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.10.2016 39/16
Formannskapet 20.10.2016 113/16
Kommunestyret 31.10.2016 90/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.10.2016

BEHANDLING:
Innstilling fra komite mennesker og livskvalitet ble utdelt i møtet.

Ved votering ble komiteens innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Retningslinjer for forskuttering av spillemidler vedtas.

 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 19.10.2016

BEHANDLING:
Rådgiver Frode Strand, kulturtjenesten, orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Retningslinjer for forskuttering av spillemidler vedtas. 

 

 

Rådmannens innstilling:  
Retningslinjer for forskuttering av spillemidler vedtas.
 
Vedlegg: 

  1. Forslag til retningslinjer for behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler.
  2. Forskuttering av spillemidler; notat til høringsuttalelse fra Verdal idrettsråd.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Sak 21/14. Verdal kommunestyre. Søknad om garanti for lån i forbindelse med bygging av flerbrukshall i Vuku – Vukuhallen. (http://verdal.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/24022014/2114-flerbrukshall-Vuku/)

Sak 61/14. Verdal kommunestyre. Kvernmo motor SA. Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til motorsportsenter. (http://verdal.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2011-2015/20140616/6114-Kommunalt-lan-motorsport/)

Sak 33/16. Verdal kommunestyre. Søknad om kommunalt lån som forskuttering av spillemidler til Verdal motorsenter (Kvernmo motor). (33/16 Verdal Motorsenter - Verdal kommune) (http://verdal.kommune.no/Politikk/Kommunestyret-2015-2019/25042016/3316-Verdal-Motorsenter/)

Saksopplysninger:
Bakgrunn for saken:
Økt etterspørsel etter lån som forskudd på spillemidler på grunn av det store etterslepet på spillemidler til ordinære anlegg.

I Nord-Trøndelag er etterslepet på spillemidler til ordinære idrettsanlegg 3-5 år, og utviklingen går mot at stadig flere må vente i 5 år. Fylkeskommunen jobber for at ingen skal vente lenger enn 5 år og det samme tilstrebes ved kommunal prioritering av spillemidler.

For nærmiljøanlegg er det ikke det samme etterslepet da dette er anlegg som prioriteres. Tilskuddssatsen på spillemidler til nærmiljøanlegg er 50 % inntil kr. 300 000, og søknadssum kan variere fra kr. 25 000 til kr. 300 000. For nærmiljøanlegg er det også mulig for andre lag og organisasjoner å søke, eksempelvis velforeninger.

Tabell over ventetid på utbetaling av spillemidler

Det store etterslepet på spillemidler skaper økt etterspørsel etter forskuttering av spillemidler. Jfr. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet (2015-2018) vurderes dette særskilt i hvert enkelt tilfellet. Anlegg som svarer godt til vedtatte mål og strategier prioriteres.
Verdal kommune har ved et par tilfeller forskuttert spillemidler, dette gjør at lagene får realisert anleggene sine uten å måtte vente i flere år på spillemidler. Dette oppfattes som svært positivt både fra søkere og fylkeskommunen, og er en av «løsningene» for det store etterslepet på spillemidler.
Forskudd på spillemidler er et lån som mellomfinansiering i påvente av spillemidler, og rentebetingelsene som lagene får ved denne ordningen er god.
Det har ikke vært noen tydelig praksis ved behandling av disse sakene, men det har vært viktig å gi de som innvilges forskudd på spillemidler de samme betingelsene.
På bakgrunn av det store etterslepet og økt etterspørsel etter lån som forskudd på spillemidler, er det behov for retningslinjer for hvilke anlegg det forskutteres til og ikke.
Det er nå utarbeidet 11 retningslinjer for ei slik ordning. Verdal idrettsråd har vært høringsinstans i dette arbeidet. Når idrettsrådet fikk retningslinjene til høring, var det 13 retningslinjer. Bakgrunnen for at to av retningslinjene nå er tatt ut, er at dette var retningslinjer som omhandlet kommunal garanti av spillemidler, samt kommunal garanti for private banklån til lag og foreninger. Selv om dette er aktuelle saker, holdes de utenfor denne saken som omhandler retningslinjer for forskuttering av spillemidler. I vedlagt notat kommenteres alle retningslinjene i sin opprinnelige form på bakgrunn av høringsuttalelsen fra idrettsrådet. Rådmannens kommentar er satt i kursiv. Reviderte retningslinjer fremgår i saken.

Utbetaling av kommunalt forskudd på spillemidler:
Hvis et anlegg har fått tildelt spillemidler kan det søkes om delutbetaling når arbeidet med anlegget har kommet godt i gang. De siste 15 % av godkjent tilskuddsbeløp skal ikke utbetales før revidert sluttregnskap fra KomRev Trøndelag IKS foreligger. Dersom revidert regnskap viser at anlegget er blitt rimeligere enn det godkjente kostnadsoverslag som lå til grunn for tilskuddet, skal tilskuddsbeløpet justeres og restbeløpet avkortes.
Lånet (forskuddet) betales tilbake i sin helhet når spillemidlene utbetales.

Egenkapital:
Pkt. 2.3.6 i Bestemmelsene sier følgende om tilbakebetaling av spillemidler:
«Dersom departementet fastsetter vilkår om tilbakebetaling av tidligere utbetalt tilskudd, jf. pkt. 2.3.3, skal beløpet fastsettes slik:

  • Innen 10 år etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet være likt tidligere utbetalt tilskudd.
  • Fra og med år 11 etter ferdigstillelse av anlegget skal beløpet nedskrives lineært med 1/20-del per år som er gått fra og med år 11 til og med år 30.
     

I helt spesielle tilfeller kan departementet fastsette annet beløp eller frafalle vilkår om tilbakebetaling».

Ved forskuttering av spillemidler må kommunen ha sikkerhet i nedbetaling av lån og renter. Med hovedregel om 10 % av anleggets totale kostnad i egenkapital, viser lagene at de har gode forutsetninger for å drifte anlegget i 30 år fra anlegget er ferdigstilt. Mindre andel egenkapital kan vurderes i anleggstyper med gode muligheter for driftsinntekter.
(Godkjent spillemiddelsøknad krever dokumentasjon på finansiering av hele anlegget, men det er ikke krav om 10 % egenkapital. Lagene kan derfor uavhengig av forskuttering realisere sine anlegg).

Bestemmelser om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg – 2016:
Ordningen for kompensasjon av merverdiavgift er rammestyrt. Det vil bli tildelt midler etter søknad innenfor den rammen Stortinget har bevilget for det enkelte år. Bevilgningen skal i tillegg dekke kostnadene ved å forvalte ordningen. Dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, vil den prosentvise avkortningen være lik for alle godkjente søkere. Søkere som mottar avkortet kompensasjon kan ikke søke om å få kompensert det resterende beløpet i senere søknadsrunder.
Ordningen omfatter alle som søker om spillemidler og oppfyller vilkårene for å motta spillemidler gjennom Kulturdepartementets tilskuddsordninger for bygging (inkludert rehabilitering) av idrettsanlegg, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med unntak av kommuner/fylkeskommuner og kommunale foretak. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges. Det er ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift.
Levanger kommune opplever den samme økte etterspørselen etter lån som forskudd på spillemidler, og ser det samme behovet for å få på plass retningslinjer for dette. Verdal og Levanger kommune har felles del angående anlegg av regional betydning i Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018, og det er / bør være samme retningslinjer for lån som forskudd på spillemidler i både Verdal og Levanger.
Det har vært felles møter for å komme frem til retningslinjene, og idrettsrådene i både Levanger og Verdal har sendt inn høringsuttalelse på de foreslåtte retningslinjene. Vedlagt notat kommenterer og begrunner hvert enkelt punkt, med bakgrunn i høringsuttalelsen fra Verdal idrettsråd. Rådmannens kommentar er satt i kursiv. Revidert tekst på retningslinjene fremgår i saken.

Vurdering:
Idrettslag representerer en del av frivilligheten hvor aktiviteten er avhengig av kostnadskrevende anlegg. Lån som forskudd på spillemidler vil derfor bidra til at lagene får realisert anleggene sine uten å måtte vente i flere år på spillemidler.
Verdal kommune ønsker fortsatt å kunne gi lån som forskudd på spillemidler til aktuelle anlegg, men ordningen er ikke ment for å forskuttere alle spillemidler.
Erfaring fra andre kommuner som tidligere har forskuttert alle spillemidler, viser at det er viktig å ha klare retningslinjer og føringer for hva det forskutteres til og ikke. Retningslinjene må derfor være så klare at ikke «alle» kan søke på denne ordningen. Hvis retningslinjene ikke er forutsigbare både for kommunen og søkerne, risikerer man at ordningen ikke kan fortsette.
Ved å ikke gi forskudd til anlegg med godkjent kostnadsoverslag under kr. 1 500 000, vil ordningen fortrinnsvis gjelde kostnadskrevende anlegg. De anleggene det tidligere er gitt forskudd til har vært kostnadskrevende anlegg med godkjent kostnadsoverslag på over kr. 2 000 000. Det er også først og fremst de kostnadskrevende anleggene som rammes av det store etterslepet. Her kan prosjektet vurderes i sin helhet der det er flere anlegg og/eller flere spillemiddelsøknader.
Spillemidlene er sikkerheten kommunen har i lånet / forskuddet. Så lenge spillemiddelordningen består og det er klare retningslinjer for dette, vil lånet betales tilbake i løpet av 3-5 år. Spillemidler til ordinære anlegg dekker 1/3 av kostnadene begrenset oppad til særskilte beløp. Kommunen bør derfor ikke forskuttere beløp utover spillemidler.
Ved å forskuttere inntil 85 % av godkjent søknadssum, vil det være lik praksis med utbetaling for alle søkere.
Godkjent spillemiddelsøknad av fylket og kulturdepartementet må være på plass, da idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning ikke er garanti for tilskudd. Ved å forutsette at spillemiddelsøknaden fornyes og nærmer seg tildeling av spillemidler, vil man sikre at anlegget er godt planlagt og har realistisk og gjennomarbeidet kostnadsoverslag, finansieringsplan og driftsplan. Erfaring viser at mange viktige endringer skjer de første 1-2 årene.
Rentebetingelsene blir lik i alle tilfeller og ved 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente er det gode betingelser for idrettslagene slik det har vært i de gjeldene sakene.
Det er viktig at anleggene det gis forskudd på spillemidler til er forankret i Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018, og er i tråd med vedtatte mål og strategier. Det er et krav at anlegg som det søkes spillemidler til er en del av en kommunalt vedtatt plan for idrett og fysisk aktivitet. Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018 er førende for prioritering av spillemidler og ønsket retning på den videre anleggsutviklingen i Verdal. Den skal være et uttrykk for både lokale og regionale behov.
Ved å kreve årsmøtevedtak fra hovedstyret i aktuelle lag og foreninger, er investeringen lagene planlegger godt forankret. Dette blir også i tråd med NIFs lovnorm.
Ved forskuttering av spillemidler må kommunen ha sikkerhet i nedbetaling av lån og renter. Med hovedregel om 10 % av anleggets totale kostnad i egenkapital, synliggjør lagene at de har gode forutsetninger for å drifte anlegget i 30 år fra anlegget er ferdigstilt. Mindre andel egenkapital kan vurderes i de tilfellene det er snakk om anleggstyper med bra driftspotensiale.
Det åpnes ikke opp for forskuttering av spillemidler til nærmiljøanlegg. Det er ikke det samme store etterslepet for nærmiljøanlegg og det vil ikke være det samme økonomiske løftet som ved bygging av ordinære anlegg. Hvis det åpnes for å forskuttere til nærmiljøanlegg vil det være vanskelig å avslå søknader fra andre senere, både når det gjelder ordinære anlegg og nærmiljøanlegg.
Ettersom ordningen for mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg er ei rammestyrt bevilgning fra Stortinget, og som resulterer i prosentvis avkortning for alle godkjente søkere dersom bevilgningen ikke rekker til full kompensasjon, åpnes det ikke opp for forskuttering av mva.-kompensasjon. Det er heller ikke et krav at det er tildelt spillemidler for å kunne søke om kompensasjon av merverdiavgift, så dette vil lagene kunne få tilbake ganske raskt etter at anlegget er ferdigstilt. Spillemiddelsøknaden må være i formell orden før søknad om kompensasjon kan innvilges.
Rådmannen vurderer det derfor slik at forslag til retningslinjer vedtas for fremtidig behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler.
 

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.10.2016 07:42
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS