Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.10.16 - PS 93/16 Oppnevning av møtefullmektiger til forliksrådet for perioden 01.01.2017 - 31.12.2020

Saksbehandler: Line Therese Ertsås

Arkivref : 2016/5916 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 29.09.2016 105/16
Kommunestyret 31.10.2016 93/16

 

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 29.09.2016

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Kommunestyret oppnevner følgende som faste møtefullmektiger for Verdal forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020:

  1. Steinar Ravlo
  2. Einar Klevmo
  3. Anne Grete Wold Olsen 

 
 
 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret oppnevner følgende som faste møtefullmektiger for Verdal forliksråd for perioden 01.01.2017 – 31.12.2020:

  1. Steinar Ravlo
  2. Einar Klevmo
  3. Anne Grete Wold Olsen. 

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
I henhold til Tvistelovens § 6-7, 6. ledd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Disse møtefullmektigene skal oppnevnes av kommunestyret.

Tvistemålsforskriftens § 3 sier følgende om utvalg av faste møtefullmektiger:
«
§ 3.Utvalg av faste møtefullmektiger
Ved hvert forliksråd skal det være et utvalg av faste møtefullmektiger for forliksrådet. Medlemmene av utvalget oppnevnes av kommunen for inntil fire år av gangen. Antall medlemmer i utvalget må tilpasses saksmengden i forliksrådet og kommunens innbyggertall. Som et minimum skal det være 3 medlemmer i utvalget. I kommuner med mer enn 25 000 innbyggere skal det være minst 5 medlemmer i utvalget. Kommuner med mer enn 50 000 innbyggere skal ha et utvalg med minst 7 medlemmer, og i kommuner med mer enn 90 000 innbyggere skal utvalget ha minst 10 medlemmer.

Som fast møtefullmektig kan oppnevnes enhver person som er over 25 år med alminnelig god samfunnsmessig kunnskap og som godt behersker skriftlig og muntlig norsk språk. Medlemmer i utvalget skal i forbindelse med oppnevningen gjøres kjent med at de i den enkelte sak skal være uavhengig av andre interesser enn partens, slik at deres handlinger ikke påvirkes av uvedkommende hensyn, herunder egne interesser.

Maksimal godtgjøring til møtefullmektig tilsvarer maksimalsatsen for møtegodtgjøring i henhold til tvisteloven § 6-13 første ledd bokstav c og bokstav e. Godtgjøringen dekkes av vedkommende part.»

Rådmannen forslår at følgende oppnevnes til møtefullmektiger:

  1. Steinar Ravlo - gjenvalg
  2. Einar Klevmo - gjenvalg
  3. Anne Grete Wold Olsen

To av disse tar gjenvalg. Alle er forespurt og sagt seg villige til å ta dette vervet.

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 18.02.2021 15:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS