Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Kommunestyret 31.10.16 - PS 95/16 Spørsmål til ordfører fra AP - Flomsikring i Vuku sentrum

Saksbehandler: Bjørn Iversen

Arkivref : 2015/7967 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Kommunestyret 31.10.2016 95/16

 

Vedlegg: 
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.
 
Saksopplysninger:
Verdal AP v/Arild K. Pedersen
har fremmet slikt spørsmål til ordfører:
Norges Vassdrags- og Energidirektorat – NVE – har det overordnede ansvaret for forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og skredulykker i Norge. I likhet med alle andre norske kommuner har imidlertid også Verdal kommune på sin side et ansvar for å hensynta skredsikkerhets- og flomproblematikk - blant annet i arealplanlegging og behandling av byggesaker. Samtidig har den lokale beredskapsmyndigheten – kommunen – en viktig rolle i beslutningsprosesser knyttet til behovet for å iverksette enkelte forebyggende tiltak.

Verdal kommune har i norsk sammenheng også en spesiell forhistorie når det gjelder ras og flom. Den største naturkatastrofen i moderne, norsk historie – Verdalsraset - fant sted i Verdal i 1893. De spesielle grunnforholdene i Verdal kommune har ført til et sterkt nærvær fra NVE sin side opp gjennom årenes løp, og eksemplene på forebyggingssaker er mange, enten det gjelder erosjonssikring eller flomvern. Det er imidlertid spesielt én sak som ikke har blitt viet nok oppmerksomhet fra NVE sin side etter tusenårsskiftet, og som skaper stor bekymring og frustrasjon blant innbyggerne i Vuku; nemlig de stadige oversvømmelsene i Vuku sentrum.

I 2006 ble Vuku sentrum oversvømt da Verdalselva gikk over sine bredder i vinterhalvåret som følge av mildvær, store nedbørsmengder og problemer knyttet til overvannshåndtering – spesielt i Ekerbekken. Høsten 2015 skjedde det samme – dog uten at flommen ble like stor i omfang og konsekvenser som i 2006. I mellomtiden på disse årene har elva – og Ekerbekken - skapt bekymring ved flere anledninger når mildvær, kombinert med nedbør, har ført til raskt eskalerende vannstand i elva og i bekken. Ekspertenes prognoser på fremtidige klimaforhold gjør det heller ikke naturlig å anta at utfordringen vil avta med tiden.

I Vuku sentrum ligger en skole, en dagligvarebutikk, et gatekjøkken, en bensinstasjon og to bilverksted i tillegg til en rekke eneboliger og en fotballstadion med nybygd fotballhall. Ved oversvømmelse er veien uframkommelig og elever og lærere kommer ikke fram til skolen. Konsekvensene er store materielle skader, skader på landbruksjord og i ytterste konsekvens fare for liv og helse. Fra politisk side er Vuku sentrum over år blitt utpekt som Verdal kommunes «2. sentrum». Derfor har det også fra både politisk og administrativ side i Verdal kommune blitt tatt initiativ til en rekke møter og offentlige oppspill for å få etablert forebyggingstiltak/flomvern for å bedre flomsikkerheten i Vuku sentrum. At saken fra NVE sin side fortsatt står uavklart er uakseptabelt.

På informasjonsmøte med NVEs distriktsingeniør i Nord-Trøndelag, onsdag 25.10.16, får teknisk drift i Verdal kommune gode skussmål fra NVE for måten kommunen ivaretar sin del av ansvaret i skredsikkerhets- og flomvernarbeidet på. Generelt er tilbakemeldingen på kommunens beredskapsarbeid og håndtering av krisesituasjoner over år svært positiv fra blant andre tilsynsmyndighetene. Dette er bra og tyder på at utgangspunktet for å finne løsninger på utfordringen i Vuku sentrum bør være til stede.

På bakgrunn av dette bes ordføreren om å svare på følgende spørsmål:

Kan ordføreren redegjøre på vegne av kommuneledelsen for hva som er gjort, og hva som skal gjøres fremover, hva gjelder å sikre Vuku sentrum tilfredsstillende flomvern?

Ordfører vil besvare spørsmålet i møtet.
 

 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 28.10.2016 12:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS