Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.08.2015

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 19.08.2015
Tid           : 09:00 - 13:00
Til stede  : 9 representanter

 

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 35/15 Godkjenning av møteprotokoll 10.06.2015 Protokoll
PS 36/15 Samordning av dagtilbudene i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 37/15 Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 38/15 Prinsipiell avklaring om fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tjenester Saksframlegg Protokoll
PS 39/15 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
PS 40/15 Paul Okkenhaug-selskapet. Invitasjon om å gå inn med eierandeler Saksframlegg Protokoll
 PS 41/15 Evaluering av MOT i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
 PS 42/15 Markedsandel kommunale barnehager i Verdal Saksframlegg Protokoll
PS 43/15 Høring - finansiering av private barnehager Saksframlegg Protokoll
 PS 44/15 Revidering av Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll
 PS 45/15 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 19.08.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei Terje Rennemo møtte som vara
Torill Elverum DNA Medlem Nei Dagny Kolberg Okkenhaug møtte som vara
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei Marit Voll møtte som vara
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei Oddbjørg Grønn møtte som vara
Anita Karslen  SV Medlem Ja  

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse  
Inger Storstad  Utvalgssekretær.  

 

 

 

PS 035/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 10.06.15 i komité Mennesker og livskvalitet godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 10.06.15 i komité Mennesker og livskvalitet godkjennes.

    
 

PS 036/15 Samordning av dagtilbudene i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
Camilla S. Børve presenterte rapporten. Arbeidsgruppa og referansegruppa var invitert til å delta på presentasjonen.
Se presentasjonen som ble brukt her.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
INNSTILLING:

 1. Kommunestyret i Verdal tar den framlagte utredning om samordning av dagtilbudene til orientering.
 2. Rådmannen bes sluttføre arbeidet med samordning av dagtilbudene slik at saken blir en del av budsjett 2016 og økonomiplan 2016 – 2019, basert på den faglige utredningen og vedtatte strategiske prinsipper for drift og utvikling..    
       
     

PS 037/15 Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 
Verdal kommunestyre tar saken til orientering.
 

 
  

PS 038/15 Prinsipiell avklaring om fritt brukervalg for brukerstyrt personlig assistanse (BPA) tjenester  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
AP v/Kristin Johanne Hildrum fremmet følgende alternative forslag til innstilling:
Kommunestyret i Verdal ber administrasjonen utrede hvilke forvaltnings-, arbeidsrettslig- og kontrollsystemer ordningen innebærer før det realiseres.

Det ble først votert over AP v/Kristin J. Hildrum sitt forslag som falt med 6 mot 3 stemmer.

Det ble så votert over rådmannens innstilling som ble vedtatt med 8 stemmer. 1 stemte mot.
    
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til fritt brukervalg for tjenesten brukerstyrt personlig assistanse, og ber administrasjonen utrede hvilke forvaltnings- og kontrollsystemer ordningen innebærer før det realiseres.
 

      

PS 039/15 Økonomirapportering 1. halvår 2015 Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
Rådmannen la fram følgende endring:
I halvårsrapporten, under rådmannens innledning, skal setningen under fjerde avsnitt, side 3, erstattes med:

Ett av tiltakene for å skape en mer robust drift i årene framover kan være å redusere med en sykeheimsavdeling, jf. behovsbeskrivelsene i orienteringssak «Boligbehov i helse- og omsorgstjenestene fram mot 2040 i Verdal kommune». Dette faktagrunnlaget vil rådmannen måtte konsekvensvurdere ytterligere før det kan vurderes som realistisk å legge frem et forslag om å legge ned en sykeheimsavdeling.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 

 1. Kommunestyret tar økonomirapport pr. 30.06.15 til etterretning.
 2. Avsatte midler til årets lønnsoppgjør, 9,8 millioner kroner, som virksomhetsområdene selv skal dekke, foreslås endret i årets budsjett slik:
  - 1,5 millioner kroner til Oppvekst på bakgrunn av uendret skolestruktur
  - 3,2 millioner kroner til dekning av svikt i skatt/rammetilskudd
  - 2,5 millioner kroner til dekning av høyere kapitalkostnader enn forventet
  - 2,6 millioner kroner til NAV
   


 

PS 040/15 Paul Okkenhaug-selskapet. Invitasjon om å gå inn med eierandeler  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Verdal kommune takker ja til invitasjonen om å gå inn med eierandeler i Paul Okkenhaug-selskapet, og går inn med 10 andeler à kr 1.000.
 


 

PS 041/15 Evaluering av MOT i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens innstilling vedtatt med 7 mot 2 stemmer.
    
INNSTILLING: 
MOT prioriteres ikke som virkemiddel i Verdal kommune.
 


 

PS 042/15 Markedsandel kommunale barnehager i Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
Ved votering falt rådmannens innstilling med 6 mot 3 stemmer.
Saken går derfor videre til formannskapet uten innstilling fra Komité mennesker og livskvalitet.
 


 

PS 043/15 Høring - finansiering av private barnehager  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
SP v/Marit Voll fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Verdal kommune støtte forslaget om videreføring av dagens modell for finansiering av ikke-kommunale barnehager med justering av pensjonsdel og kapitaltilskudd.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og SP sitt alternative forslag, ble rådmannens forslag vedtatt med 7 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for SP v/Marit Voll sitt forslag.
    
VEDTAK: 
Verdal kommune støtte forslaget om videreføring av dagens modell for finansiering av ikke-kommunale barnehager.
 


 

PS 044/15 Revidering av Reglement for innvandrerråd i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
SV v/Anita Karlsen og SP v/Marit Voll fremmet følgende felles alternative forslag til siste kulepunkt:
To medlemmer velges fra kommunestyret og den ene av disse bør så langt som mulig ha innvandrerbakgrunn.

Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling til siste kulepunkt og forslaget fra SV og SP, ble SV og SP sitt felles forslag enstemmig vedtatt.
Det ble så votert samlet over rådmannens innstilling med vedtatt endring. Enstemmig vedtatt.
    
INNSTILLING: 
Reglement for innvandrerråd Verdal kommune pkt. 2. suppleres med:

 • Rådmann har ansvar for nominasjonsprosessen i samarbeid med innvandrerrådet.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 1; EU/EØS, Nord-Amerika, Australia eller New Zealand.
 • To av medlemmene som velges skal være fra landgruppe 2; Asia, Afrika, Latin-Amerika, Oseania unntatt Australia og New Zealand, og Europa utenom EU28/EØS
 • To medlemmer velges fra kommunestyret og den ene av disse bør så langt som mulig ha innvandrerbakgrunn.
   


 

PS 045/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.08.2015

BEHANDLING: 
Ingen saker.
 
    Til toppen av siden

Publisert: 13.08.2015 13:51 Sist endret: 21.08.2015 12:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS