Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.08.15 - PS 42/15 Markedsandel kommunale barnehager i Verdal

Saksbehandler: Frode Kvittem

Arkivref : 2015/5054

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Mennesker og livskvalitet 19.08.2015 42/15
Formannskapet

Kommunestyret

 

Rådmannens innstilling:

Verdal kommunestyre vurderer at markedsandel for kommunale barnehager skal være mellom 50 og 65%

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

I forbindelse med arbeid med flere saker knyttet til barnehagesektoren har det oppstått et behov for å tydeliggjøre Verdal kommunes strategiske innretning på området. Per dato er det en mulighetsstudie på gang i de kommunale barnehagene, og i den vil det belyses både byggenes tilstand og det vil komme forslag på mulige strukturelle endringer. Det er også igangsatt en prosess knyttet til kjøp av lokaler for Vuku barnehage. I tillegg er det etterlyst samarbeidsavtale fra private barnehager. Det er ikke utarbeidet noen ny barnehageplan siden forrige utløp i 2007, og det har skjedd en rekke endringer siden da med tanke på finansiering, lovverk og innhold. Dette har aktualisert behovet for sette barnehage mer under lupen. I det følgende vil det gis en beskrivelse av status på barnehagefeltet per 2015:

Antall barn i barnehage:

Nasjonalt så går det færre barn i barnehage i 2015 sammenlignet med 2014. Dette er også status i Nord-Trøndelag og i Verdal. Forklaringen på dette er i første rekke mindre fødselskull. I tidsrommet fra 2010 til 2014 har det blitt færre totalt 72 færre barn i barnehager i Verdal. Befolkningsstatistikken per 01.01.2015 i Verdal viser en tendens til at barnetallet vil synke:

Alder

Gutter

Jenter

Totalt

0 år

76

71

147

1 år

85

82

167

2 år

91

87

178

3 år

84

80

164

4 år

93

93

186

5 år

94

69

163

6 år

103

81

184


For oss er status på antall barn i våre barnehager per 01.01.2015 at det går 388 barn i private barnehager og 436 i kommunale. Dersom vi ordner en oversikt over barnehager etter størrelse blir den som følger (med private barnehager i gult):

Barnehage

Antall barn

Læringsverkstedet Knøttene

115

Forbregd/Lein

85

Reinsholm

82

Ørmelen

75

Aker

69

Kanutten

49

Maritvold

47

Vinne

34

Lekekroken

33

Leksdal

33

Stiklestad

31

Trones

29

Vuku

29

Ness

28

Elvegården

23

Askeladden

21

Garnes

21

Melakollen

20


Det er per dato en viss overkapasitet i forhold til antall tilgjengelige barnehageplasser i Verdal. De kommunale barnehagene ville i utgangspunktet kunne tatt imot ca. 50 flere barn enn det som per dato går, og det er sannsynligvis også mer kapasitet i de private. Dette medfører at dersom ikke fødselstallene begynner å stige så vil det ikke være behov for å utvide kapasiteten knyttet til antall plasser. Det kan imidlertid forekomme ventelister på barnehagene, men dette har bakgrunn i at foreldre ønsker at deres barn skal gå i barnehager som ikke har kapasitet til å ta imot flere.

Hvor er det behov for barnehageplasser:

Dette er utfordrende å besvare siden foreldre velger barnehage helt fritt, og at kommunale og private er i en konkurransesituasjon. Det vi imidlertid ser er at de barnehagene som ligger nært sentrum i Verdal er populære i den forstand at de har ventelister. Barnehagene som er lokalisert i grendene opplever mer variasjon i barnetallet fra år til år. Dersom denne trenden fortsetter vil det være et relativt stort behov for barnehageplasser i sentrum, mens kapasiteten på grendabarnehagene må tilpasses det markedet (foreldrene) til enhver tid ønsker.

Antall barnehager:

I perioden 2010 til 2014 har det blitt færre barnehager i både Nord-Trøndelag og i Verdal. For Nord-Trøndelag er reduksjonen på ca. 30 barnehager (14 private, 6 kommunale og 10 familiebarnehager og åpne barnehager), mens det i Verdal har blitt en nedgang på 2 private. Trenden i Nord-Trøndelag er at det er markant færre barn som går i barnehager med 1-25 barn, mens det er en økning i barn som går i barnehager på størrelser 26-50 barn, 51-75 barn og over 101 barn. Antall barn i barnehager på 76-100 er relativt stabilt.

Klikk for større graf

(venstresøyle er 2014 og høyresøyle er 2010)

Dette er også i tråd med trender nasjonalt hvor det det er en økning i antall barn i barnehager med mer enn 50 barn og en reduksjon i de som har færre enn 50.

Klikk for større graf


I forhold til størrelse på barnehager er trenden kommunalt, fylkeskommunalt og nasjonalt er at det blir færre av de minste barnehagene (1-25 barn), og at utviklingen derfor går i retning av større barnehager.

Forholdet mellom kommunale og private barnehager:

Nasjonalt er tallene at 52% barn går i kommunale barnehager mens 46% går i private. 2 prosent av barna går i familiebarnehager. For Verdal er tallene nesten de samme. Her går på 53% i kommunale barnehager, mens det i private går 47%. I tillegg er det verdt å merke at selv om det har blitt 2 færre private barnehager i Verdal, så var også forholdet mellom barn i kommunale og private i 2010 nesten identisk med i dag (53,8% i kommunale og 46,2 i private).

Økonomi

Nasjonalt bruker kommunene i snitt 15% av sine totale midler på barnehage, med en variasjon fra 5% til 25%. Det er også slik at kommuner med små barnehager bruker mest. For Verdal viser KOSTRA-tallene for 2014 at vi bruker 14,1% av kommunens midler, som også er identisk med fylkessnittet.  Videre viser de samme KOSTRA-tallene at kommunen driver de kommunale barnehagene kostnadseffektivt, målt mot både fylke og nasjonalt:

Klikk for større graf

(Oransje – Verdal, lys blå – kostragruppe 8, rød – Nord-Trøndelag, grønn – landet uten Oslo, lilla – landet)

Våre overføringer til de private er i tråd med forskrift om likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager. I forhold til KOSTRA-tallene for de private ser vi at overføringene til dem ikke viser samme forhold til kostnadsnivå i fylke og nasjonalt.

Klikk for større graf

Dette kan ha flere forklaringer, men Verdal har siden innføringen av ny finansieringsordning for barnehagesektoren hatt 100% kompensasjon til private mens det i forskriften har vært anledning til å operere med en gradvis opptrapping fra 91% i 2011 til 98% i 2015. Videre har det også hele tiden vært fokus på stram økonomistyring gjennom å ta grep for å kostnadseffektivisere egen drift. Blant annet innebærer det:

 • Å tilpasse inntak av barn i forhold til pedagogressurs
 • Å akseptere å tidvis ligge utenfor bemanningsnorm for å holde budsjett
 • Å nedbemanne og forflytte ansatte i tråd med variasjoner i barnetall


Status per dato er at andel tilskudd til de private (drift, administrasjon og kapital) i forhold til det totale drifts/kapitaltilskuddet er på 50,74%, mens andel heltidsplasser i de private barnehagene utgjør 48,77% for små barn og 46,55% for store barn.

Ved nærmere studier av KOSTRA ser vi at Verdal ligger lavere enn fylket og nasjonalt på en rekke andre forhold som i sum gir oss en meget kostnadseffektiv kommunal barnehagedrift.

Inneværende år bruker kommunene følgende satser i kommunale barnehager

Småbarn: 80796 - Storbarn: 165160

Til sammenligning er satsene som brukes til de private barnehagene (inklusive kapitalutgifter):

Småbarn: 93803 – Storbarn: 181809

Endringer i 2015:

Inneværende år har det kommet på plass to nye ordninger i barnehage som vil påvirke kommunens utgifter til barnehagedrift. Det er snakk om redusert foreldrebetaling for familier med lav inntekt (fra 01.05) og gratis kjernetid for 4- og 5. åringer fra familier med lav inntekt (fra 01.08). Begge disse ordningene vil medføre at kommunen må kompensere både kommunale og private barnehager som følge av redusert betaling av foreldre. I statsbudsjettet for 2015 ble det vist til en overføring av 286 millioner til kommunene for å kompensere for disse ordningene. Omfanget av kostnadene disse ordningene vil medføre for kommunen er per dato høyst usikkert da vi fremdeles er helt i oppstarten av dem, men de vil medføre økte utgifter til barnehagedrift i 2016. I tillegg ligger det også en høring ute nå i forhold til finansiering av private barnehager, og utfallet av den vil også kunne påvirke kommunes volum på barnehagedrift.

Vurdering:

For å legge til grunn noen strategiske føringer for barnehagesektoren vil det være naturlig å legge økonomiplanens 6 prinsipp til grunn. Barnehagesektoren er imidlertid i en særstilling i kommunal sammenheng siden den i utstrakt grad drives i et samspill mellom kommunale og private aktører. Det medfører at et av de viktigste områdene kommunen må ta stilling til er hva som vil være et strategisk kommunalt volum på dette området. Det vil igjen få betydning for effektivitet, organisatorisk og geografisk struktur.

Per dato har Verdal kommune en markedsandel som tilsvarer landssnittet (ca. 53%). Denne har vært relativt stabil de siste 4 årene, selv om det har blitt færre barn. I denne sammenheng har Verdal kommune driftet barnehagesektoren samlet sett meget kostnadseffektivt. Dette har flere forklaringer, men en av hovedforklaringene ligger i at kommunen gjennom det driftsnivået som legges til grunn i sine egne barnehager er med på å regulere rammebetingelsene for de private. Gjennom å ha hatt en god markedsandel og god kontroll over barnehagedriften, har også kommunen tatt grep i forhold til å være kostnadseffektiv. I oversikten over antall barn i barnehage ser vi at også kommunen har de fleste av de større barnehagene, og disse er mer kostandseffektive å drive enn mindre enheter. Ut fra disse logikken kan det derfor være fornuftig å ikke ta grep for å redusere, men heller vurdere å opprettholde og eventuelt øke kommunens volum på barnehagemarkedet.

Men bakgrunnen for å øke volumet må hvile på to forutsetninger:

 • Barnehageplassene må driftes kostnadseffektivt. Dette vil igjen ha sammenheng med bl.a. størrelse på barnehagen
   
  og
   
 • Det er viktig å ha tilstrekkelig kapasitet i de områder der det er etterspørsel etter barnehageplasser


Med disse forutsetningene på plass kan det være riktig å øke kommunens markedsandel. Det innebærer ikke at det skal tilstrebes en 100% kommunal andel, og dette er heller ikke mulig i dagens marked. Dagens volum på i overkant av 50% har gitt oss god kostandskontroll, og om denne økes til maksimalt 65% vil det kunne være en god innretning. Det vil kunne forsterke kommunens kontroll over utgiftsnivået i barnehagesektoren, samtidig som det ikke går på bekostning av den berikelsen som de private aktørene representerer. Det er viktig og riktig å ha flere private barnehager i kommunen. Dette bidrar til en bredde i tilbud, og er også et vesentlig perspektiv for å drifte og utvikle de kommunale barnehagene.

At kommunen beskriver en markedsandel innebærer ikke at det planlegges prosesser for å tvinge private aktører av markedet. Bakteppe for denne presiseringen er at det er nødvendig for å kunne ha framdrift i forhold til pågående saker (mulighetsstudie for barnehager og kjøp av Vuku barnehage), og for å håndtere framtidige muligheter som kan oppstå i dette markedet. Barnehagesektoren er preget av svingninger, og dersom det oppstår muligheter for å gjøre noe med markedsandel gjennom f.eks. sammenslåing av barnehager, kjøp av bygg eller eventuelt overtakelse av barnehager er det viktig at kommunen har foretatt helhetsvurderinger med tanke på markedsandel.

Med dette som bakteppe foreslås det at Verdal kommune i tiden framover vil tilstrebe seg å ha en markedsandel på mellom 50 og 65% av barnehagesektoren.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.08.2015 08:49
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS