Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.05.15

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 20.05.2015
Tid            : 09:00 - 11:50
Til stede   : 9 representanter. Repr. Einar Asbjørn Tromsdal ble innvilget permisjon under behandlinga av sak 25/15. Til stede: 8 representanter.

Repr. Tore Landstad kommenterte at det er uheldig med tilleggssak (i dette tilfelle utsendt dagen før møtet). Fikk ikke anledning til å diskutere saken i partiet. Rådmannen kommenterte hvorfor det ble tilleggssak i dette møtet.

Behandlingsrekkefølge: Sak 23/15, sak 24/15, sak 26/15, sak 25/15, sak 28/15 og sak 27/15.


  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 23/15 Godkjenning av møteprotokoll 15.04.2015 Protokoll
PS 24/15 Samordning av dagtilbud - status og innspill Saksframlegg Protokoll
PS 25/15 Orientering Saksframlegg Protokoll
PS 26/15 Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet Saksframlegg Protokoll
PS 27/15 Andre saker - Protokoll
PS 28/15 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016 Saksframlegg Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 20.05.2015
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Oddbjørg Grønn H Vara Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus

 

 

PS 023/15 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.05.2015

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 15.04.15 i Komité mennesker og livskvalitet godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Protokoll fra møte 15.04.15 i Komité mennesker og livskvalitet godkjennes.

    
 

PS 024/15 Samordning av dagtilbud - status og innspill  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.05.2015

BEHANDLING: 
Camilla Børve, Ressurssenter for omstilling i kommunene (RO) var i møtet og orienterte om prosjektet Samordning av dagtilbud.

Utfordring til politikerne:

 • Hvilken hensikt skal et samordnet dagtilbud i Verdal ha?
 • Samarbeid med frivilligheten
 • Hvordan få næringslivet til å løfte sammen med kommunen?
 • Effektivisering
 • Samordning og samlokalisering
   

Komitéen ble delt i to grupper. Rakk ikke å besvare alle spørsmål, men gikk gjennom det de hadde rukket. Gjør ferdig besvarelsene til/i komitémøtet 10. juni og endelig innspill sendes RO umiddelbart etter møtet.
    
     
   

PS 025/15 Orientering   Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.05.2015

BEHANDLING: 
PPT v/avd.leder Vigdis Moa orienterte om status i PPT, hva de har jobbet med i forhold til systemendringer og omlegginger den senere tiden.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
    
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
 

 
  

PS 026/15 Framtidens primærhelsetjeneste - nærhet og helhet  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.05.2015

BEHANDLING: 
Rådmannen v/kommunalsjef helse og velferd redegjorde for saken.

Repr. Einar Asbjørn Tromsdal ble innvilget permisjon under behandlinga av saken. Til stede 8 representanter.
    
VEDTAK: 
Komitè mennesker og livskvalitet tar regjeringens melding til stortinget «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» til orientering.
     

 

PS 027/15 Andre saker  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.05.2015

BEHANDLING: 
Repr. Anita Karlsen:

 • Reglementet for komitéene. Pkt. C a) 2. avsnitt.
  Praktiseres ikke som det står. Dette ble diskutert.
 • Verdal boligselskap. Forvaltning av kommunale boliger. Boligsituasjonen generelt.
  Rådmannen gikk gjennom kriteriene for tildeling av kommunal bolig. Orienterte også om en gjennomgang av tildeling av kommunale boliger de 3 siste årene.
   

Repr. Rigmor Hafell:

 • Informasjon om kommunepsykologens stilling.
  Rådmannen svarte. Jobber på klientnivå, spesielt opp mot Møllegata.
  Komitéen ønsker nærmere info i et senere møte (juni eller august). 
   

    

PS 028/15 Tilleggsanmodning om bosetting av flyktninger 2015 og 2016  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 20.05.2015

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling vedtatt med 7 stemmer. 1 stemte mot.
  
INNSTILLING: 
Kommunestyret i Verdal stiller seg positiv til mottak av flere flyktninger under forutsetning av at kommunen får dekt de reelle utgiftene dette medfører.

Antall for både 2015 og 2016 vil avhenge av antall syriske overføringsflyktninger.

For 2015:
Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 44 personer
Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 3500 syriske overføringsflyktninger i 2015: 56 personer

For 2016:
Antall basert på tilleggsanmodning fra IMDi: 31 personer
Samlet antall basert på behovet for å bosette ytterligere 4500 syriske overføringsflyktninger: 46 personer.
 
      
 Til toppen av siden

Publisert: 15.05.2015 10:03 Sist endret: 20.05.2015 14:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS