Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 26.10.2011

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 26.10.2011
Tid            : 09:00 - 12:05  
Til stede   : 9 representanter  

Sak 3/11 ble behandlet som siste sak.

   
Sakliste som PDF - protokoll som PDF
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll 28.09.11 Protokoll
PS 002/11 Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 003/11 Opprettelse av ny fastlegehjemmel i Verdal Kommune Saksframlegg
Protokoll
PS 004/11 Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1 
Vedlegg 2 
Protokoll
PS 005/11 Orientering om status for skoleutbygginga på Verdalsøra - Protokoll
PS 006/11 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte driftskomiteens møte 26.10.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja
Lennart Johansson  DNA Medlem Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Torill Elverum DNA Medlem Ja
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Tore Landstad FRP Medlem Ja
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Nei
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Anita Karlsen

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst
Inger Storstad Møtesekr./kons
 

 

PS 001/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 26.10.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 28.09.11 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra Driftskomiteens møte 28.09.11 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 002/11 Økonomirapportering 2. tertial - Verdal kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 26.10.2011

BEHANDLING:   .
Økonomisjef i Innherred samkommune, Arnstein Kjeldsen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:
Kommunestyret tar økonomirapport for 2. tertial til etterretning. 
 
 
 
 
 
PS 003/11 Opprettelse av ny fastlegehjemmel i Verdal Kommune     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 26.10.2011

BEHANDLING:
Kommunalsjef helse, Kristin Bratseth, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK: 
Verdal Kommune ønsker å få opprettet ny fastlegehjemmel. 
 
 
 
 
 
PS 00
4/11 Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Verdal kommune
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 26.10.2011

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 
 
VEDTAK:     
Forskrift om reglement for orden og oppførsel (ordensreglement) ved skolene i Verdal kommune vedtas. 
 
 
 
 
 
PS 005/11 Orientering om status for skoleutbygginga på Verdalsøra
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 26.10.2011

BEHANDLING: 
Kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan, redegjorde om status for skoleutbygginga.
Komiteén tar befaring ved det nye skoleanlegget i november-møtet.
 
 
VEDTAK: 
Saken tas til orientering.
Komiteén tar befaring ved det nye skoleanlegget i november-møtet.
 
 
 
 
PS 006/11 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 26.10.2011

BEHANDLING:
Kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan, orienterte om:

 • Organiseringa av Verdal kommune.
  Utdelt: Brosjyre om Tverrfaglig forebyggende satsning på barn – fra før fødsel til skolealder 2007-2011.
   
 • Budsjett 2011. 
  Likebehandling av kommunale og private barnehager i Verdal. Uenigheten mellom PBL (Private barnehagers landsforbund) og Verdal kommune.
   

Pål Sverre Fikse.

 • Barnehagesektoren.
  SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende forslag til vedtak:
  Komité mennesker og livskvalitet ber om at det legges fram en sak vedr. barnehagesektoren. Endringene knyttet til ny barnehagefinansiering har ført til store endringer og økt press på barnehagene i Verdal. Det ønskes en gjennomgang som belyser:
  - Endringer fra 2010 til 2011 i forhold til sykefravær, voksentetthet, økonomi, forebyggende arbeid og lignende.
  - Kostnadsoverslag ved å evt. endre bemanningsnorm fra 6,2 til 6,0 barn pr. voksen. 
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Kommunalsjef velferd, Kristin Bratseth, orienterte om sitt ansvarsområde.

Evaluering av driftskomiteens arbeid.
Notat ble delt ut i møtet og gjennomgått. Tar det med som et bakteppe for videre arbeid i komité mennesker og livskvalitet.

Lederen:
Ønsker innspill på tema/saksområder og lignende med tanke på årshjulet som skal settes opp senere.

Torill Elverum:
Ønsker orientering av Rustjenesten, evt. Rusavdelingen, i kommunen med en gjennomgang av hvordan situasjonen er.

Tore Landstad:
Informasjon om BPA. Orientering om Frisklivsentralen.

Rigmor Hafell:
Orientering/evaluering fra Tverrfaglig forebyggingsatsinga. Orientering/evaluring fra Ungdomskontakten.

Pål Sverre Fikse:
Mal for orienteringene. Orientering fra frivilligheten, anleggessituasjonen, barnehager, ungdomsrådet.

Lennart Johansson:
Mal for orienteringene (struktur), være tydeligere i bestillingene, jfr. Pål Sverre.
 
 
VEDTAK: 
Komité mennesker og livskvalitet ber om at det legges fram en sak vedr. barnehagesektoren. Endringene knyttet til ny barnehagefinansiering har ført til store endringer og økt press på barnehagene i Verdal. Det ønskes en gjennomgang som belyser:

 • Endringer fra 2010 til 2011 i forhold til sykefravær, voksentetthet, økonomi, forebyggende arbeid og lignende.
 • Kostnadsoverslag ved å evt. endre bemanningsnorm fra 6,2 til 6,0 barn pr. voksen.
   

 

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 21.11.2012 08:57
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS