Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 14.12.2011

Møtested : Møterommet 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 14.12.2011
Tid            : 09:00 - 12:00 (inkl. lunch)
Til stede   : 9 representanter  

Møtet begynte med:

 • Orientering om Frisklivssentralen v/Dina Von Heimburg.
 • Orientering om resultater nasjonale prøver v/Randi Segtnan. (Møtet var lukket.)
   

Møtet ble avsluttet med en enkel julelunch ved Brød og Cirkus.

   
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 014/11 Godkjenning av møteprotokoll 23.11.11 Protokoll
PS 015/11 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015 Saksframlegg
Protokoll
PS 016/11 Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011 - 2015 Saksframlegg 
Protokoll
PS 017/11 Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på kulturfeltet 2011-2015 Saksframlegg
Protokoll
PS 018/11 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2012 Saksframlegg
Vedlegg 1.
Vedlegg 2.
Vedlegg 3.
Protokoll
PS 019/11 Revidering av kriterier for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg Saksframlegg
Vedlegg 1.
Vedlegg 2.
Protokoll
PS 020/11 Andre saker - Protokoll

  

Oppmøte driftskomiteens møte 14.12.2011
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja
Rigmor Hafell KRF Nestleder Nei
Lennart Johansson  DNA Medlem Ja
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja
Torill Elverum DNA Medlem Nei
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja
Tore Landstad FRP Medlem Ja
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja
Anita Karlsen SV Medlem Ja
Torunn Agnethe Rotmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Varamedlem Ja Møtte for Rigmor Hafell

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst
Inger Storstad Møtesekr./kons
 

 

PS 014/11 Godkjenning av møteprotokoll     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 14.12.2011

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 23. november 2011 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 23. november 2011 godkjennes. 
 
 
 
 
 
PS 015/11 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015 
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 14.12.2011

BEHANDLING:   
Det nedsatte utvalg fremmet følgende forslag:

 • Forbregd-Lein barnehage Pål Sverre Fikse
 • Reinsholm barnehage Ole Gunnar Hallager
 • Vinne barnehage Berit Musum
 • Ørmelen barnehage Anita Karlsen
 • Kanutten barnehage Anne Grete Valbekmo
 • Leksdal barnehage Karin Rekve
   

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 

 • Forbregd-Lein barnehage Pål Sverre Fikse
 • Reinsholm barnehage Ole Gunnar Hallager
 • Vinne barnehage Berit Musum
 • Ørmelen barnehage Anita Karlsen
 • Kanutten barnehage Anne Grete Valbekmo
 • Leksdal barnehage Karin Rekve 
   

 
 
 
 
PS 016/11 Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011 - 2015 
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 14.12.2011

BEHANDLING:
Det nedsatte utvalg fremmet følgende forslag:

 • Garnes oppvekstsenter Linn Beate Tromsdal
 • Leksdal skole Signar Musum
 • Ness oppvekstsenter  Johannes Rosvold
 • Stiklestad skole Vigdis Haldorsen
 • Verdalsøra barneskole Tore Landstad
 • Verdalsøra ungdomsskole Rigmor Hafell
 • Vinne skole Heidi Nora Sagaard Storstad
 • Volden skole Einar A. Tromsdal
 • Vuku oppvekstsenter Marit Voll Skrove
 • Ørmelen skole Anita Karlsen
   

Repr. Tore Landstad ba om ikke å bli valgt.
SV v/Anita Karlsen fremmet følgende forslag til repr. ved Verdalsøra barneskole: Anne Kolstad.

Ved votering ble utvalgets forslag med foreslått endring av SV v/Anita Karlsen enstemmig vedtatt.
   
 
VEDTAK:  

 • Garnes oppvekstsenter Linn Beate Tromsdal
 • Leksdal skole Signar Musum
 • Ness oppvekstsenter  Johannes Rosvold
 • Stiklestad skole Vigdis Haldorsen
 • Verdalsøra barneskole Anne Kolstad
 • Verdalsøra ungdomsskole Rigmor Hafell
 • Vinne skole Heidi Nora Sagaard Storstad
 • Volden skole Einar A. Tromsdal
 • Vuku oppvekstsenter Marit Voll Skrove
 • Ørmelen skole Anita Karlsen
   

 
 
 
 
PS 01
7/11 Oppnevning av representanter til kommunale styrer og utvalg på kulturfeltet 2011 - 2015  
      Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 14.12.2011

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til leder og medlem i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget:

 • Leder: Ole Gunnar Hallager.
 • Medlem: Pål Sverre Fikse.
   

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak i forbindelse med valg av leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond:
Valget utsettes til neste møte. Det bes om opplysninger om styrets oppgaver og om fondet generelt.

Votering:
Det ble først votert over AP v/Kristin J. Hildrum sitt forslag. Enstemmig vedtatt.
Det ble så votert over lederen sitt forslag. Enstemmig vedtatt.
 
  
VEDTAK:     
Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget:

 • Leder: Ole Gunnar Hallager
 • Medlem: Pål Sverre Fikse.
   

Leder og to medlemmer i styret for Astrid og Bjarne Slapgards minnefond:
Valget utsettes til neste møte. Det bes om opplysninger om styrets oppgaver og om fondet generelt.
 
 
 
 
 
PS 018/11 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2012 
     Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 14.12.2011

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder kulturtjenesten, Ingvild Aasen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK: 
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas. 
 
 
 
 
 
PS 019/11 Revidering av kriterier for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg      Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 14.12.2011

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder kulturtjenesten, Ingvild Aasen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Forslag til retningslinjer for tildeling av kommunalt tilskudd til idrettsanlegg vedtas. 
 
 
 
 
PS 020/11 Andre saker      Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet i Verdal - 14.12.2011

BEHANDLING:
Ingen saker.

Publisert: 09.12.2010 13:32 Sist endret: 21.11.2012 08:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS