Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 15/11

PS 15/11 Valg av kommunale representanter (eier-representanter) i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015

Saksbehandler : Aud Grande

Arkivref : 2011/8925 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 23.11.11 11/11
Komite Mennesker og livskvalitet 14.12.11 15/11

 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 23.11.2011
BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum
fremmet følgende forslag til vedtak:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremme forslag på representanter i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015.
Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremme forslag på representanter i samarbeidsutvalgene ved kommunale barnehager for perioden 2011-2015.
Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.

 
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I Lov om barnehager § 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg, heter det:
”For å sikre samarbeidet med barns hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg.
Foreldrerådet består av foreldre/de foresatte til alle barna og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø. Er det i forskrift etter § 15 satt maksimalgrense for foreldrebetaling, kan bare foreldrerådet samtykke i foreldrebetaling ut over dette.

Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert. Barnehagens eier kan delta etter eget ønske, men ikke med flere representanter enn hver av de andre gruppene.

Barnehageeier skal sørge for at saker av viktighet forelegges foreldrerådet og
samarbeidsutvalget.”

Hovedutvalg for undervisning vedtok i møte den 14.11.95 under sak nr. B 97/95 å videreføre ordningen med å velge kommunale representanter i samarbeidsutvalgene i kommunale barnehager.

Verdal kommune som eier kan ikke delta i det samarbeidsmessige arbeidet i
barnehagene og samtidig være den lokale barnehagemyndighet som skal føre tilsyn etter Lov om barnehager.
For at ordningen med kommunale representanter i barnehagene skal fungere, er det en forutsetning at de kommunalt valgte representantene følger opp og deltar i møtene i samarbeidsutvalgene.

I delegasjonsreglementet for Verdal kommune er all myndighet etter Lov om
barnehager, så langt loven tillater det, delegert til Komitè mennesker og livskvalitet. Ut fra dette er komitèen delegert myndighet til å foreta valg av kommunale representanter i samarbeidsutvalgene ved de kommunale barnehagene.

I møte i driftskomitèen den 06.02.2008 under sak nr. 17/08 ble følgende kommunale representanter valgt for perioden 2007-2011:
Forbregd-Lein barnehage – Pål Sverre Fikse
Reinsholm barnehage – Ole Gunnar Hallager
Vinne barnehage – Kjell Karlsson
Ørmelen barnehage – Anita Karlsen
Kanutten barnehage - Maj Brit Slapgaard Larsen
Leksdal barnehage – Karin Rekve

For perioden 2011-2015 skal det velges kommunale representanter i
samarbeidsutvalgene ved de samme barnehagene:
Forbregd-Lein barnehage, Andev. 1.
Reinsholm barnehage, Reinsholm.
Vinne barnehage, Åkerv. 1.
Ørmelen barnehage, Feldmakerv. 16.
Kanutten barnehage, Flåttaenget 38.
Leksdal barnehage, Sendesv. 151.

Ved Garnes oppvekstsenter, Ness oppvekstsenter og Vuku oppvekstsenter velges èn representant felles for barnehage/skole. Jfr. sak om Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene i skoler/oppvekstsentra for perioden 2011-2015.

De politiske partiene i Komitè mennesker og livskvalitet har et selvstendig ansvar for oppnevninga.
Saka legges derfor fram for komitèen til behandling uten forslag til innstilling fra
rådmannen.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 16.02.2021 09:28
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS