Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 16/11

PS 16/11 Oppnevning av kommunens representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011 - 2015

Saksbehandler : Heidi Holmen

Arkivref : 2011/9033 - /033 

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 23.11.11 10/11
Komite Mennesker og livskvalitet 14.12.11 16/11


 

Saksprotokoll i Komité mennesker og livskvalitet - 23.11.2011
BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum
fremmet følgende forslag til vedtak:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremme forslag på representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011-2015.
Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det oppnevnes et utvalg på 3 representanter som bes fremmet forslag på representanter I skoler samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011-2015.
Medlemmer:
Pål Sverre Fikse, Anita Karlsen og Kristin J. Hildrum.

 
Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Oppnevning av representanter fra kommunen i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene er hjemlet i opplæringslova § 11-1: ”Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen” (utdrag). 

Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg, jfr opplæringslova § 11-1a: ”Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skoljemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal” (utdrag).

Oppnevninga gjelder en kommunal representant i samarbeidsutvalgene ved følgende skoler/oppvekstsentra i kommunen for kommunevalgperioden 2011 – 2015:

 1. Garnes oppvekstsenter (skole og barnehage)
 2. Leksdal skole
 3. Ness oppvekstsenter (skole og barnehage)
 4. Stiklestad skole
 5. Verdalsøra barneskole
 6. Verdalsøra ungdomsskole
 7. Vinne skole
 8. Volden skole
 9. Vuku oppvekstsenter (skole og barnehage)
 10. Ørmelen skole

Kommunestyret har i sak 93/03 delegert til Driftskomitèen å oppnevne de kommunale representantene i blant annet samarbeidsutvalget ved grunnskolene.
 
Driftskomitèen oppnevnte i møte 06.02.08 følgende kommunale representanter i samarbeidsutvalgene ved skolene/oppvekstsentra for perioden 2007 – 2011:

 1. Garnes oppvekstsenter – Ove Morten Haugan
 2. Leksdal skole – Grete Borgen
 3. Ness oppvekstsenter – Johannes rosvold
 4. Stiklestad skole – Pål Sverre Fikse
 5. Verdalsøra barneskole – Sverre Sundfær
 6. Verdalsøra ungdomsskole – Grete Borgen
 7. Vinne skole – Heidi Nora Sagaard Storstad
 8. Volden skole – Einar A. Tromsdal
 9. Vuku oppvekstsenter -  Marit Voll Skrove
 10. Ørmelen skole – Anita Steinkjer

Da Driftskomitèen nå er erstattet med Komitè for mennesker og livskvalitet, og denne har et selvstendig ansvar for oppnevningen, legges saken frem til behandling uten tilråding fra rådmannen.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 29.01.2021 12:18
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS