Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 2/12

Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF

Saksbehandler : Anne Kari Haugdal

Arkivref : 2011/6210 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 18.01.12 2/12
Formannskapet 19.01.12 5/12
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Fremforhandlet samarbeidsavtale med bilag mellom Verdal kommune og Helse Nord-Trøndelag HF inngås.

 
Vedlegg:

 1. Samarbeidsavtale med bilag.
 2. Nasjonal veileder. Samhandlingsreformen – Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak. 
  Se lenke: Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak
 3. Protokoll fra forhandlingsutvalget.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Samhandlingsreformen trådte i kraft 01.01.12. Reformens formål er å sikre en framtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester, større innsats på helsefremmende og forebyggende tiltak, og som også svarer på de store samfunnsøkonomiske utfordringene. Bærebjelken i den norske velferdsmodellen skal fortsatt ivareta lik tilgang til gode og likeverdige helse- og omsorgstjenester uavhengig av personlig økonomi og bosted.

De viktigste virkemidlene er omlegging av finansieringsordningene, nytt lovverk og lovfestede samarbeidsavtaler mellom helseforetak og kommunene.

14. juni 2011 vedtok Stortinget ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (HOL). Loven forplikter kommuner og helseforetak å inngå samarbeidsavtaler og stiller minimumskrav til innholdet i avtalene, jf lovens kapittel 6. Den nye loven trådte i kraft 1. januar 2012.

Formålet med samarbeidsavtalene er å fremme samhandlingen mellom partene ved å konkretisere oppgave- og ansvarsplasseringen mellom kommune og helseforetak, og å etablere gode samarbeidsrutiner på sentrale samhandlingsområder. Avtalene skal bidra til at pasienter og brukere opplever at tjenestene er samordnet, og at det alltid er klart hvem som skal yte de aktuelle tjenestene.

Samarbeidsavtalene skal bidra til å;

 • Klargjøre ansvars- og oppgavefordelingen på administrativt og tjenesteytende nivå ved utforming og iverksetting av samhandlingstiltak.
 • Sikre behandling på lavest effektive omsorgsnivå (LEON-prinsippet).
 • Utvikle tiltak som sikrer god koordinering og gode pasient- og brukerforløp, og som følger faglige retningslinjer og veiledere.
 • Utvikle tiltak som sikrer god kvalitet og pasientsikkerhet.
 • Sikre likeverdighet mellom avtalepartene og utvikling av en god samhandlingskultur.
 • Videreutvikle bruker- og pasientmedvirkning slik at deres erfaringer med hvordan samhandling fungerer, tas i bruk på en systematisk måte.

Samarbeidsavtalen er et juridisk virkemiddel som pålegger kommuner og helseforetak å samarbeide om organisatoriske og faglige virkemidler i utviklingen av helse- og omsorgstjenestene. Avtalene skal vedtas av kommunestyret i den enkelte kommune. Helse og omsorgsdepartementet (HOD) har utsatt fristen for iverksettelsen av avtalene til 1.februar 2012.

10.10.2011 ble det inngått en overordnet intensjonsavtale mellom Helse Midt-Norge og KS i de tre fylkene i Midt-Norge, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Denne dannet et grunnlag for arbeidet med avtalene mellom kommunene og tilhørende helseforetak i hvert av de tre fylkene.

Utviklingsstaben i Innherred samkommune har fått i oppdrag å utarbeide og forhandle frem avtalene på vegne av Levanger, Verdal og Frosta kommuner.
Partene er forpliktet til å inngå tjenesteavtaler innen den 31.01.2012 på områdene uthevet nedenfor jf HOL §6-2:

 1. Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre
 2. Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til pasienter med behov for koordinerte tjenester
 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus
 4. Beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp etter § 3-5 tredje ledd
 5. Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon
 6. Retningslinjer for gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling og for faglige nettverk og hospitering
 7. Samarbeid om forskning, utdanning, praksis og læretid
 8. Samarbeid om jordmortjenester
 9. Samarbeid om IKT- løsninger lokalt
 10. Samarbeid om forebygging
 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

For nærmere informasjon om samarbeid om inngåelse av lovpålagte samarbeidsavtaler vises til nasjonal veileder:
Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak

I arbeidet med å utarbeide disse avtalene har utviklingsstaben hatt samarbeid med berørte aktører i kommunene for å få et godt forhandlingsgrunnlag. De andre kommunene i Nord-Trøndelag har gjort tilsvarende, og sammen har dette dannet en felles forhandlingsplattform. Standardisering er med på å sikre kvalitet, pasientsikkerhet og likeverdige helsetjenester.

Forhandlingene med Helse Nord-Trøndelag HF (HNT) startet den 02.11.11. Nord-Trøndelags 6 kommuneregioner - Værnesregionen, Innherred samkommune og Frosta, Invest og Snåsa, Midtre Namdal samkommune, Indre Namdal og Ytre Namdal – forhandlet samlet med en representant hver. KS, brukerrepresentant, fylkesmannen var tilstede under forhandlingene. Det ble totalt avholdt sju forhandlingsmøter mellom partene.

Avtalene ble ferdig forhandlet den 04.01.12.  Det følger av HOL § 6-1 at ”kommunestyret selv” skal inngå avtalene. Avtalene må derfor vedtas i kommunestyret før den signeres av ordfører. Inngåtte avtaler skal sendes til Helsedirektoratet jf HOL § 6-4.

Partene har forhandlet frem en samarbeidsavtale som regulerer overordnede bestemmelser om samarbeidsformer, tvisteløsning, mislighold, avvik og prosess for vedtakelse av tjenesteavtaler. I tillegg er det forhandlet frem tre tjenesteavtaler på ovennevnte punkter 1, 3, 5 og 11 – punkt 3 og 5 er slått sammen til en tjenesteavtale. Disse avtalene følger som vedlegg til samarbeidsavtalen.

Det skal av våren fremforhandles og inngås tjenesteavtaler på flere områder jf HOL § 6-2 punkt 2, 4, 6,7,8,9,10. I tillegg skal det inngås avtale som omhandler avvik.

 
Vurdering
Avtalene forplikter kommunen og HNT, og har som konsekvens at en av partene kan kreve at den andre parten oppfyller sine forpliktelser etter avtalen. De viktigste konsekvensene av at den ene parten ikke overholder sine avtalte plikter, er at den andre kan fastholde sine rettigheter etter avtalen og kreve den oppfylt, også ved dom. Selv om den ene parten unnlater å oppfylle sine forpliktelser, vil det ikke nødvendigvis føre til at den andre parten kan unnlate å oppfylle sin del av avtalen. Pasient- og brukerrettigheter legger her begrensninger på hvilke reaksjoner som kan tas i bruk overfor en part som misligholder sine avtaleforpliktelser. I tillegg kan konsekvensene av avtalepartenes mislighold av sine forpliktelser være regulert i forskrifter på området. Det er for eksempel vedtatt i Forskriften om kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter § 2 at ”kommunen skal betale det regionale helseforetaket for utskrivningsklare pasienter som er innlagt i sykehus i påvente av et kommunalt helse- og omsorgstilbud i sin bostedskommune”.

Samhandlingsavtalene som tidligere har vært inngått mellom forvaltningsorganer, har stort sett vært utformet som intensjonsavtaler. En intensjonsavtale er en avtale som har en målsetting uten at den forplikter partene. Avtalene som er fremforhandlet nå, er juridisk forpliktende.

Frem til nå har samarbeidet mellom kommunen og HNT vært regulert av ”basisavtalen”. ”Basisavtalen” har bidratt til at det er god samhandling mellom kommunen og HNT. Mye av det som ble regulert i ”basisavtalen” er videreført i avtalene.

Forskrift om kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten og kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter pålegger kommunen betalingsplikt for pasienter innen somatikk som ikke får et kommunalt tilbud innen gitt varsel. Det påløper kr 4.000,- pr døgn for de pasienter kommunen ikke greier å ta imot på varslet utskrivingsdato. Forskriften pålegger kommunen å ta imot varsel om utskrivningsklare pasienter hele døgnet. Den fremforhandlede avtalen har avgrenset dette til å gjelde på dagtid i ukedagene.

Det har vært og er i avtaleprosessen en diskusjon mellom KS og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vedrørende adgangen til å fravike gjennom avtale forskriften om utskrivningsklare pasienter. KS mener slik kommunen har forhandlet fram, at det er lovlig å inngå rettslig bindende avtaler for så vidt gjelder tidspunktet for når varsling på døgnet skal skje jf. forskriftens § 10.  KS skriver i brev til HOD datert 22.12.2012 at: " KS legger til grunn at partene i samsvar med alminnelig avtaleautonomi og innenfor forskriften kan inngå rettslig bindende avtaler selv om helse og omsorgsloven § 6-2 beskriver at partene skal fastsette retningslinjer. Hvorvidt disse tjenesteavtalene/retningslinjer for øvrig er rettslig bindende beror da på hva partene selv avtaler. KS er også fornøyd med departementet fremhever at partene fortsatt – uansett hva som bindende rettslig kan avtales – i fellesskap skal finne gode lokale løsninger, som kan innebære at sykehuset skal tilstrebe å gi varsling på dagtid.  Endelig er KS positive til at departementet har signalisert vilje til å se på innholdet i forskriften på ny dersom det viser seg at foretakene endrer utskrivningspraksis til det negative for kommunene, herunder at sykehusene ikke overholder de retningslinjer som partene blir enige om.”
 
Frem til dette forholdet er avklart forholder vi oss til KS sin vurdering. Skulle vurderingen være feil vil forskriften gjelde. Partene har likevel da avtalt at varsling fortrinnsvis skal skje på dagtid i ukedagene.

Som en konsekvens av avtalene og HOL har kommunene opprettet en koordinatorfunksjon som tar seg av dialogen mellom partene. Rådmannen ser dette som en hensiktsmessig ordning. Koordinatorfunksjonen får god oversikt over hvilke pasienter som er innlagt til enhver tid, og hvilke kommunale tilbud som må være på plass ved utskriving. Dette vil føre til et smidig pasientforløp. I tillegg vil en slik koordinatorfunksjon ha oversikt over kommunale tilbud som kan gis i stedet for innleggelse som medfører kommunal medfinansiering.

Avtalene måtte fremforhandles i løpet av en kort tidsfrist - innen 31.01.2012. Det var flere avtaler som skulle inngås, og området de regulerer er omfattende. Erfaring viser at avtaler som inngås raskt, ikke alltid har den nødvendige kvaliteten. Partene er derfor enige om at avtalene skal revideres og gjennomgås innen 1 år. Det er en fornuftig løsning da vi ikke er sikre på hvordan avtalene vil harmonere med det virkelige liv.  

I tillegg har forhandlingene blitt vanskeliggjort i og med at lov og forskrift ikke har vært endelig vedtatt under forhandlingene. Fastlegene er ikke part, men er en viktig aktør i avtalen. Ny fastlegeforskrift har høringsfrist 22.03.12. Dette kompliserer også bildet.

På tross av disse utfordringene, er kommunen fornøyd med det fremforhandlet resultatet. Det er gjort en grundig prosess i forkant på hvordan man ønsker samhandlingen, og dette synet har kommunen fått aksept for i forhandlingene. Avtalen gjenspeiler hvordan vi best kan ivareta helhetlige pasientforløp og bærekraftig utvikling av helse- og omsorgstjenesten i kommunen. Kommunen ser ingen store betenkeligheter ved å inngå avtalene, da disse i stor grad samsvarer med dagens praksis på området avtalene regulerer. Det som er nytt, for eksempel kommunal medfinansiering og betaling for utskrivningsklare pasienter, er regulert i forskrifter som avtalene samsvarer med.

Rådmannen ser at avtalene som er fremforhandlet innfrir formålet de lovpålagte avtalene skal ivareta og tilrår derfor at avtalene inngås.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 10.01.2022 09:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS