Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Saksframlegg 3/12

Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

Saksbehandler : Lisbeth Storholmen

Arkivref : 2011/1065 - /223

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 18.01.12 3/12
Formannskapet 19.01.12 6/12
Kommunestyret
 

Rådmannens innstilling:
Forslag til revidert forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 for Verdal kommune vedtas.

 
Vedlegg:

  1. Forslag til revidert forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 for Verdal kommune.
  2. Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 201 for Verdal kommune vedtas.
  3. Høringsuttalelser.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Forslaget til revidert forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 er utformet med hjemmel i Lov om barnehager (Lov 2005.06.17 nr. 64) og forskrift om likebehandling av tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (For 2010.10.29 nr. 1379).

Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Før var barnehager finansiert av øremerket tilskudd fra staten og kommunalt tilskudd. Foreldrebetaling kommer utenom dette.

Rammefinansiering betyr at kommunen har ansvaret for finansiering av både egne barnehager og ikke-kommunale barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler dette.

Ut fra disse endringene ønsket Verdal å lage en lokal forskrift for likebehandling. Forslag til forskrift for 2011 ble utformet og presentert for styrere i kommunale og ikke-kommunale barnehager, virksomhetsledere innen oppvekst, ledere av helsestasjon, PPT og barnevern. Den ble også drøftet med eierrepresentanter fra ikke-kommunale barnehager. Forslaget ble sendt på høring med frist 11.02.11 og forskriften ble vedtatt i kommunestyret 28.02.2011.

I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Forslag til endringer ble lagt fram på styrer/rektormøte 24.10.11 og sendt ut på høring med en kort frist, 2.11. Det kom høringssvar fra 5 kommunale barnehager og et felles svar fra alle ikke-kommunale barnehager.

Det er også rådmannens mål at denne forskriften skal bli enklere etter hvert.
Satser for kommunalt tilskudd videreføres i 2012. Satsene er som følger for ikke-kommunale barnehager:


 
og for kommunale barnehager:

 
Vurdering
Flere av uttalelsene inneholdt forslag til retting av skrivemåter, og det er stort sett tatt med i revidert utgave.

Fra ikke-kommunale barnehager gikk uttalelsene mer på at forskriften i hovedsak bør omhandle bestemmelser som regulerer utmåling av tilskudd, søknadsprosedyre for tilskudd, klageadgang – samt revisjoner, rutiner og regler til forannevnte. Vi har imøtekommet ønsker om mer konkret opplysning omkring fordeling av tilskudd, telledatoer og sortering.

Ikke-kommunale barnehager ønsker at KD`s modell for utregning og tildeling av tilskudd skal benyttes. Dette er det ikke tatt hensyn til i forslaget da kommunen bruker en egen modell som er godkjent av fylkesmannen.

Vi har tatt hensyn til at opplysninger om opptak ikke hører hjemme i forskriften og derfor tatt ut dette og lagt det inn i prosedyre for opptak.

I tillegg til det som omhandler tilskudd ønsker også rådmann å klargjøre vilkår for tilskudd. I forskriften sentralt står det at kommunen kan stille rimelige og relevante vilkår for utbetaling av tilskudd. Rådmannen ønsker at barnehagene skal ha god kvalitet og har derfor også i denne utgaven tatt med noen krav og rettigheter som skal oppfylles.

Rådmannen vil ut i fra ovenstående innstille på at forslag til revidert forskrift for 2012 vedtas.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 13.01.2012 11:32
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS