Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.02.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 15.02.2012
Tid            : 09:00-13:00
Til stede   : 9 representanter

Møtet begynte med en orientering om rusarbeidet i Verdal kommune.
Vibeke Veie-Rosvoll orienterte om det generelle rusarbeidet,
mens Georg Sørmo orienterte om ATA-senteret spesielt.
Møtet ble avsluttet med en omvisning ved ATA-senteret. (Repr. Charlotte Aakerhus og repr. Torunn A. Rotmo hadde ikke anledning til å delta.)
 
 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 7/12 Godkjenning av møteprotokoll 18.01.12 Protokoll
PS 8/12 Statusrapport helse og velferd 2011 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 9/12 Kommunale og ikke-kommunale barnehager - revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling og fastsetting av kommunalt tilskudd Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 10/12 Andre saker - Protokoll
Oppmøte mennesker og livskvalitet 15.02.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Varamedlem Ja Tore Landstad
Torunn Agnethe Rotmo DNA Varamedlem Ja Lennart Johansson
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Varamedlem Ja Torill Elverum
         

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Randi Segtnan Kommunalsjef oppvekst  
Inger Storstad Møtesekr./kons

 
 

 

PS 007/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 18. januar 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
 
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 18. januar 2012 godkjennes.
 
 
 
 
PS 008/12 Statusrapport helse og velferd 2011 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2012

BEHANDLING: 
Virksomhetsleder velferd, Kristin Bratseth, redegjorde kort for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 
Statusrapport helse og velferd 2011 tas til orientering 
 
 
 
 
 
PS 009/12 Kommunale og ikke-kommunale barnehager - revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling og fastsetting av kommunalt tilskudd
 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2012

BEHANDLING:
Krf v/Rigmor Hafell og AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:
Gjenstående 1,1 mill. kr (andel av budsjettert 3 mill. kr til styrking av barnehagesektoren ved merinntak av barn) tilføres barnehagesektoren i løpet av 2012 uansett utviklingen i barnetallet.

Forslag fra Venstre v/Brita K. Thorsvik til nytt pkt. 4:
For 2013:
Ved utregning og tildeling av tilskudd skal KDs modell for utregning, med tilhørende dokumentasjonskrav, benyttes.

Telledatoer, tellemåte i forhold til alder/oppholdstid, refusjon av søskenmoderasjon, spesielle refusjoner tilknyttet grupper av barn (pkt. i og k) kan tas eksplisitt med i forskrift, i tillegg til det som følger av departementets modell.
4 telledatoer opprettes.

Votering:
Det ble først votert over rådmannens forslag. Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
Det ble så votert over forslaget til nytt pkt. 3 fra Krf v/Rigmor Hafell og AP v/Kristin J. Hildrum. Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Det ble til slutt votert over forslaget til nytt pkt. 4 fra Venstre v/Brita K.Thorsvik.
Forslaget ble forkastet med 6 stemmer. 3 stemte for forslaget. 
 
 
INNSTILLING: 

  1. Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.
  2. Kommunalt tilskudd til kommunale og ikke-kommunale barnehager 2012 vedtas.
  3. Gjenstående 1,1 mill. kr (andel av budsjettert 3 mill. kr til styrking av barnehagesektoren ved merinntak av barn) tilføres barnehagesektoren i løpet av 2012 uansett utviklingen i barnetallet.

 
 
 
PS 010/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 15.02.2012

BEHANDLING:
SV v/Anita Karlsen:
Administrasjonen bes legge fram for Komité mennesker og livskvalitet en grundig presentasjon som viser tildeling av budsjett til skolene. Hva ligger bak tallene.

Publisert: 12.01.2012 15:33 Sist endret: 12.04.2022 13:48
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS