Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 21.03.2012

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal Rådhus
Dato         : 21.03.2012
Tid            : 09:00-11:50
Til stede   : 9 representanter. Repr. Einar A. Tromsdal ble innvilget permisjon under    behandling av sak 14/12. Til stede: 8 representanter.

Sak 17/12 ble behandlet etter sak 14/12. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

Møtet begynte med orientering/info om status for arbeidet med Ungdommens hus v/prosjektleder June Vatne. Virksomhetsleder Lars Einar Karlsen og miljøarbeider Siri Strand var også til stede.
Prosjektplan - Tema: Utredning Ungdommens hus i Verdal – ble utdelt i møtet

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 11/12 Godkjenning av møteprotokoll 15.02.12 Protokoll
PS 12/12 Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift - Verdal Saksframlegg
Protokoll
PS 13/12 Tilstandsrapport grunnskolen 2011 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 14/12 Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 15/12 Valg av ny kommunal representant (eier-representant) i Vinne for resten av valgperioden 2011-2015 Saksframlegg  Protokoll
PS 16/12 Andre saker - Protokoll
PS 17/12 Tilstandsrapport Møllegata Voksenopplæring 2011 Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
Oppmøte mennesker og livskvalitet 21.03.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum
Torunn Agnethe Rotmo DNA Varamedlem Ja Møtte for Lennart Johansson
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Møtesekr./kons

 
 

 

PS 011/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.03.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. februar 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
  
 
VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 15. februar 2012 godkjennes. 
 
 
 
 
PS 012/12 Høringsuttalelse til revidert fastlegeforskrift - Verdal  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.03.2012

BEHANDLING: 
Utdelt i møtet:
Brev fra Allmennlegene i Levanger og Verdal kommuner datert 21.02.12
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING: 
Kommunen støtter i hovedsak forslaget til ny fastlegeforskrift, men med helt nødvendige endringer anført i saksframstillingen. Forutsetningen for at denne forskriften skal bli et positivt styringsredskap og danne grunnlaget for den lokale dialogen, er at målene er oppnåelige og at staten bidrar med finansiering både av økning i antallet hjemler og av en mer realistisk listelengde som norm.

Kommunen ber departementet (HOD) inngå i drøftinger med KS og fastlegenes organisasjon, for å avklare uenighetspunkter, drøfte mulige alternativer samt framforhandle enighet om vesentlige mål med forskriften. Målsettingen bør være tydeligere linket til kommunenes ansvar for å realisere samhandlingsreformens målsettinger.
 
 
 
 
PS 013/12 Tilstandsrapport grunnskolen 2011  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.03.2012

BEHANDLING:
Konst. Kommunalsjef oppvekst, Heidi Holmen, redegjorde for rapporten.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.
 
 
INNSTILLING:  
Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2011 tas til orientering. 
 
 
 
 
PS 01
4/12 Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.03.2012

BEHANDLING:
Barnehagefaglig rådgiver, Lisbeth Storholmen, redegjorde for rapporten.
Repr. Einar A. Tromsdal ble innvilget permisjon under behandlinga av saken. Til stede 8 representanter.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:
Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune 2011 tas til orientering. 
 
 
 
 
 
PS 01
5/12 Valg av ny kommunal representant (eier-representant) i Vinne for resten av valgperioden 2011-2015 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.03.2012

BEHANDLING:
Frp v/Tore Landstad fremmet følgende forslag:
Heidi Nora Sagaard Storstad oppnevnes som ny representant i Samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage for resten av valgperioden 2011-2015.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.


VEDTAK: 
Heidi Nora Sagaard Storstad oppnevnes som ny representant i Samarbeidsutvalget ved Vinne barnehage for resten av valgperioden 2011-2015. 
 
 
 
 
PS 01
6/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.03.2012

BEHANDLING:
Ingen saker. 
 
 
 
 
PS 017/12 Tilstandsrapport for Møllegata Voksenopplæring 2012 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.03.2012

BEHANDLING:
Leder ved Møllegata Voksenopplæring, Torbjørn Nordvoll, redegjorde for rapporten.
Utdelt: Skisse over de to opplæringsløpene ved Møllegata Voksenopplæring.
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.


INNSTILLING:
Tilstandsrapport for Møllegata Voksenopplæring 2011 tas til orientering.

Publisert: 12.01.2012 15:33 Sist endret: 12.04.2022 14:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS