Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

14/12-Tilstandsrapport barnehager

Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune

Saksbehandler : Lisbeth Storholmen

Arkivref : 2012/1935 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 21.03.12 14/12
Formannskapet
Kommunestyret
 

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for barnehagene i Verdal kommune 2011 tas til orientering.

  
Vedlegg:
Tilstandsrapport for barnehager i Verdal kommune

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I opplæringsloven er det fastsatt at skoleeier plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Når det gjelder barnehage finnes det ingen krav til dette. Rådmannen ønsker at en tilstandsrapport for barnehagene legges fram samtidig med grunnskolens rapport.

Det finnes ingen ferdig mal for tilstandsrapport for barnehager slik det finnes for grunnskolen med krav til innhold og hva som rapporteres fra skolene.
Tilstandsrapporten for barnehagene er utarbeidet ved at innhold er drøftet med styrere og virksomhetsledere innen oppvekst.

Tall er i hovedsak hentet fra rapportering per 15.12.2011, men det er også andre rapporteringspunkter. Barnehagene er også spurt om å uttale seg i forhold til diverse punkter i rapporten.

Ved neste års utarbeiding av tilstandsrapport for barnehager vil alle barnehager gjennomføre ståstedsanalysen først. Da vil faktaopplysninger og andre vurderinger fra barnehagene ligge til grunn for innholdet i tillegg til noe av årets innhold som videreføres.

Tilstandsrapport for 2011 omhandler:

 1. Barnehager og antall barn
 2. Personalet i barnehagen
 3. Lokaler og uteområder
 4. Barnas læringsmiljø
 5. Barn som får spesialpedagogisk hjelp
 6. Forsterka barnehage
 7. Barn med bistand fra barnevernet
 8. Minoritetsspråklige barn i barnehage
 9. Gråsonebarn
 10. Tilsyn
 11. Økonomi
 12. Forslag til endringer
   

Det har skjedd store endringer i barnehagesektoren de siste årene. Det har kommet ny revidert rammeplan og ny formålsparagraf. Det har vært en stor omlegging i forhold til finansiering, fra øremerking til rammefinansiering.

Utdanningsdirektoratet har fra 1.1.2012 overtatt mange oppgaver på barnehageområdet som kunnskapsdepartementet hadde ansvar for tidligere. Fra å ha fokus på kvantitet så har dette endret seg til å ha fokus på kvalitet.
Den nye formålsparagrafen er ambisiøs og befester barnehagens samfunnsmandat.

I Verdal er situasjonen slik at vi har full barnehagedekning og barnetallet er synkende. Det finnes barnehager i svært varierende størrelse og med ulike eiere. Geografisk ligger barnehagene spredt rundt i kommunen, men med flest i sentrumsområdene. Barnehagens lokaliteter både inne og ute er av varierende kvalitet.

Det er et mangfold av barnehager med ulike satsningsområder, men det er også fellessatsninger. Det satses tungt på tidlig innsats og tverrfaglig forebygging med tilhørende tiltak som evalueres hvert år. I tillegg er det satsning på ledelse og IKT. Barns læringsmiljø skal være best mulig.

Barnehagesektoren er fortsatt kvinnedominert med overvekt av kvinner mellom 30 og 60 år. Kompetansen til de ansatte varierer, og mange arbeider i reduserte stillinger. Menn i barnehagen utgjør ca 10 % av alle ansatte

Kommunen har en dobbeltrolle i forhold til at kommunen eier barnehager og samtidig ivaretar tilsynsansvaret. Dette er ivaretatt ved at eier og myndighetsansvar er avklart og lagt til ulike funksjoner.

I og med at det ikke finns innsamlede data over flere år kan det være vanskelig å få kunnskapsbasert informasjon om ulike ting. Det som er kartlagt er at antall gråsonebarn er  synkende siden kartleggingen startet i 2007. 

Tilsyn gjennomføres og sist var det barnehagens innhold, spesifikt barnehagenes årsplaner som var tema. Oppfølgingen av siste tilsyn viser at innhold i årsplanene er blitt vesentlig bedre  etterpå.

Når det gjelder økonomiske rammer så ligger Verdal godt under den nasjonale satsen. Barnehagene finansieres ved at det tildeles tilskudd ut fra hvor mange plasser barnehagen har ved de 4 telledatoene.

Ved tidligst mulig innsats, forebyggende tverrfaglig satsning og økt kompetanse på ulike områder settes barnehagene i Verdal i stand til å gjøre en god jobb i forhold til barna i barnehagen.
Det jobbes godt i barnehagene i Verdal innenfor de rammene en har, alle har barnets beste i fokus og ønsker å ha god kvalitet på barnehagetilbudet.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 21.03.2012 08:53
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS