Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

19/12-Anleggsutvikling

Anleggsutvikling i Verdal - fotballhall, friidrettsanlegg, isanlegg

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2012/2743 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 18.04.12 19/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:
Kommunen tar ansvar for å avklare arealsituasjonen slik at det kan ses på om det er mulig å plassere utendørs friidrettsanlegg, fotballhall og eventuelt isflate/ishall ved Verdal videregående skole. Arbeidet ønskes gjort innen skoleslutt 2012. Verdal videregående skole, Verdal idrettsråd og andre aktuelle parter involveres i arbeidet.

 
Vedlegg:
Ingen.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
I løpet av det siste året har det pågått prosesser i flere idrettsmiljøer som gjelder anleggsutvikling. Verdal il jobber med planer om fotballhall, Verdal friidrettsklubb ønsker et tidsmessig utendørs friidrettsanlegg og det har også kommet et utspill på ønske om ishall/isanlegg. Sammenfallende for alle disse tre anleggene er at de ønskes lokalisert på eksisterende idrettsbane ved Verdal videregående skole.

Når det gjelder fotballhall og friidrettsanlegg har det vært dialog med administrasjonen i kommunen og ordføreren, og idretten har via Verdal idrettsråd blitt utfordret på å finne løsninger for lokalisering av anlegg som er tilfredsstillende for begge parter.
Med bakgrunn i dette arrangerte Verdal idrettsråd et møte med Verdal il og Verdal friidrettsklubb som resulterte i følgende vedtak:

 "Verdal Friidrettsklubb aksepterer at klubbens fremtidige tidsriktige anlegg kan etableres på Sentralidrettsanlegget såfremt det er areal tilstrekkelig for en slik løsning i tillegg til dagens fotballbaner. Dermed kan klubben godta at friidrettsanlegget ved V.V.S. blir tomt for den fremtidige Idrettshallen / Fotballhallen som skal bygges i regi av Verdal IL."

Dette vedtaket var grunnlag for å innkalle til utvidet styringsgruppemøte for sentralidrettsanlegget.
Styringsgruppa består i utgangspunktet av

  • 2 representanter for Verdal kommune, oppnevnt av driftskomiteen
  • 1 representant fra Verdal kommune, rådmannen
  • 1 representant fra Verdal il
  • 1 representant valgt av Verdal idrettsråd
     

Når det gjelder utviklingsplaner for anlegget suppleres styringsgruppa med banemester og 1 representant fra Verdal il samt 1 representant fra teknisk etat, Verdal kommune.
Verdal friidrettsklubb ble også invitert med ettersom plassering av friidrettsanlegg var tema for møtet.

I forkant av møtet hadde Bård Kotheim gjort en forberedende jobb på vurdering av mulighetene for plassering av friidrettsanlegg på sentralidrettsanlegget.I drøftinger i møtet kom det fram at det fortsatt er ønske om å anlegge både utendørs friidrettsanlegg og fotballhall ved Verdal videregående skole. I tillegg er det også ønske om ishall i samme område. Argumentene for denne beliggenheten er sammenfallende: Det har en sentral beliggenhet i kommunen. Videre ligger det slik til at både Verdal videregående skole, men også flere andre skoler vil ha lett tilgjengelighet for dagbruk av anleggene.

Det ble gjort følgende vedtak i møtet:
”Det er ikke mulig å få til en hensiktsmessig løsning for et friidrettsanlegg på sentralidrettsanlegget uten at det reduserer dagens fotballbanekapasitet. Plassering av et friidrettsanlegg vil få omfattende konsekvenser og vil bli dyrt.
Den utvidede styringsgruppa ber om at kommunen tar ansvar for å avklare arealsituasjonen slik at det kan ses på om det er mulig å plassere utendørs friidrettsanlegg, fotballhall og eventuelt isflate/ishall ved Verdal videregående skole. Arbeidet ønskes gjort innen skoleslutt 2012. Verdal videregående skole, Verdal idrettsråd og andre aktuelle parter involveres i arbeidet.
Vedtaket i utvidet styringsgruppe legges fram som innstilling for Komite mennesker og livskvalitet i møte 18. april.”

Vurdering:
Dette er en sak som er sammensatt og som har mange aspektet som må avklares. Det gjelder bl.a.

  • hvilke idrettspolitiske prinsipper skal legges til grunn, og hvordan samsvarer de med dagens vedtatte mål i ”Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet”?
  • hvilken rolle og hvilket ansvar skal kommunen ta?
  • hvordan er de arealmessige mulighetene?
  • økonomi – investering og drift

Både Verdal il og Verdal friidrettsklubb har gjort en del grunnlagsarbeid, men det er viktig at kommunen kobles på saken og at det blir framdrift i prosessen. De arealmessige mulighetene vil være avgjørende for vegen videre, og ut fra innstillingen til styringsgruppa for sentralidrettsanlegget foreslås det derfor at det startes med å se mulighetene i forhold til dette.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.04.2012 08:10
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS