Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

21/12-Tilstandsrapport helsestasjon

Tilstandsrapport for helsestasjonen og skolehelsetjenesten for 2011

Saksbehandler : Lars Einar Karlsen

Arkivref : 2012/2593 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 18.04.12 21/12
Formannskapet
 
 

Rådmannens innstilling:
Tilstandsrapport for helsestasjon og skolehelsetjenesten for 2011 tas til orientering.

  
Vedlegg:
Tilstandsrapport for helsestasjonen og skolehelsetjenesten for 2011.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Tilstandsrapporten for helsestasjonen og skolehelsetjenesten er utarbeidet for å gi en samlet oversikt og vurdering av statusen på dette området. Utarbeidelse av tilstandsrapporten er en del av det vurderings- og evalueringsarbeidet som pågår kontinuerlig.  Rapporten er enhetsleders egen vurdering av aktivitet og situasjon, men bidrar til å gi folkevalgte, ansatte og befolkningen kunnskap om arbeidet på feltet og peke på de viktigste utfordringene som man står overfor.

 
Vurdering:
Formålsparagrafen i forskriftene for helsestasjon og skolehelsetjenesten viser at kommunen gjennom helsestasjons- og skolehelsetjenesten skal ivareta det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeid. Tilstandsrapporten viser hvordan man har jobbet for å oppfylle disse målsettingene og rapporten beskriver også de utfordringene som Helsestasjonen i 2011 har hatt med i dette arbeidet.

Kommunen hadde ved inngangen i 2011 en helsestasjon i sentrum, med et utekontor i Vuku. På grunn av nedleggelsen av Vuku legekontor ble også helsestasjon flyttet til sentrum. Det har ført til at lokalene i sentrum er fullbooket alle dager, slik at ekstradager har vært vanskelig å sette opp.
 
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lokalt lavterskeltilbud til 3500-4000 barn og unge og deres foreldre, da medregnet Verdal videregående skole, Bakketun folkehøgskole og HINT teaterutdanningen.  Helsestasjonen benyttes i dag av nær 100 % av familier, barn og ungdom i kommunen.

En av utfordringene i 2011 har vært å skaffe kvalifiserte vikarer. Denne mangelen på kvalifisert personell har hatt konsekvenser for brukere og ansatte, disse beskrives i rapporten.

Flere nye oppgaver er og vil bli pålagt tjenesten framover. Eksempler på dette er HPV vaksinering av jenter, oppfølging av for tidlig fødte barn, nye retningslinjer for veiing og måling, nye retningslinjer for forebygging og behandling av overvekt og fedme, forebygging og oppfølging av kjønnslemlestelse og forebygging av tvangsekteskap.

Helsestasjonen står også overfor flere nye utfordringer, som tidlig utskriving fra barsel, psykisk helse hos mor/foreldre (kartlegging EPDS, BAPP- grupper små og store barn), rusmiddelavhengighet hos foreldre (Tigris), psykiske vansker og lidelser hos barn og unge, overvekt og fedme hos barn, barn med skilte foreldre, mobbing og frafall fra skolen.  Helsestasjonstjenesten har over tid hatt en dreining fra primærforebygging til ivaretakelse av store sammensatte saker og tett oppfølging av enkelte familier, gravide, barn og unge. Helsefremmende arbeid som er en av intensjonene med tjenesten, blir ofte nedprioritert.                                                                  
Presset på helsestasjon for tidlig hjemmebesøk har økt i 2011. Dette har sammenheng med kortere liggetid på fødeavdelingen. Flere enn før ser ut til å få problemer med ammingen og det krever mer tid til oppfølging fra helsesøster. Fordi helsestasjonen ser amming som viktig har man valgt å strekke seg langt for å imøtekomme behovet.

Ca 4 % av befolkningen i Verdal, har minoritetsbakgrunn med en annen språklig og kulturell bakgrunn enn den norske, dette er brukere som ofte har behov for tilrettelagte tjenester i form av kvalifisert tolkebruk og tilrettelagt informasjon.

Det har de siste årene vært gjort en stor satsning fra kommunen med tidlig intervensjon og tidlig innsats som første prioritet i alle ledd. Utvikling av gode arenaer for tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å oppfylle tidlig intervensjon og tidlig innsats sin intensjon.

Utviklingsarbeidet i helsestasjonen fortsetter:
Helsestasjon har grupper for gravide, barselgrupper og grupper for unge mødre. Vi arrangerer foreldrekurset Godt Samliv, tilbud til alle førstegangsforeldre. EPDS skjema(depr.mødre) vil bli innført i alle distrikt i kommunen fra 2012.
 
Helsesøster og spesialpedagog er med i to nettverk sammen med barnehagene: Språk og omsorgsnettverkene. TIGRIS blir drevet av helsestasjon i tverrfaglig samarbeid med rustjenesten og barnevern, helsesøster, jordmor og lege deltar fra helsestasjon og er sekretariat.

Sats 2 åringer og språk 4 er etter hvert godt innarbeidet i samarbeid med barnehagene.

Helsesøster er kursleder for Webster-Stratton, sammen med andre faggrupper. Spesialpedagogen er med og er kursleder for 8 tema for godt samspill ICDP, en del av introduksjonsprogrammet for innvandrere. Helsesøster og spesialpedagog er ledere for BAPP-gruppene som nå inkluderer både store og små barn.
I forhold til barneskolen så er helsesøster veileder og støtte for lærerne som driver Zippys venner (program for psykisk helse). Deltaker i programmet « Alle har en psykisk helse» i ungdomsskolen. I 2012 komme i gang med Sex-kun for grupper av ungdommer. Helsesøstrene er deltakere i det rusforebyggende arbeidet i skolene. Helsesøster er også med i den utvidede skolehelsetjenesten i Videregående skole, samarbeid med BUP og miljøteam ved skolen. Ellers er helsesøster med i ressursteam og miljøteam ved ungdomsskolene i kommunen, tverrfaglig gruppe. Flere av disse aktivitetene er beskrevet grundigere i vedlegget til saken.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.04.2012 08:55
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS