Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

22/12-Høring barnevernvakt

Felles organisering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag - Høring

Saksbehandler : Lars Einar Karlsen

Arkivref : 2012/2385 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 18.04.12 22/12
Formannskapet
 

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune støtter forslaget om at det skal etableres en felles barnevernvakt i Nord-Trøndelag. Verdal kommune slutter seg også til Trøndelag forskning og utvikling sin konklusjon om at denne barnevernvakta bør lokaliseres sammen med politiet.

En etablering av barnevernvakt i Nord-Trøndelag vil ha økonomiske konsekvenser som Verdal kommune må vurdere i forbindelse med budsjett for 2013.

Vedlegg:
Utredning fra Trøndelag Forskning og Utvikling – Notat 2011:22.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Vedlegg til utredningen.

Saksopplysninger:
På oppdrag fra KS i Nord-Trøndelag har Trøndelag forskning og utvikling (TFU) utredet felles interkommunal barnevernsvakt i helgene for kommunene i Nord-Trøndelag, med unntak av Værnesregionen.
 
Pr i dag løses utfordringene knyttet til å ha barnevernberedskap ulike i de ulike kommunene i Nord-Trøndelag. I utredningen vurderes noen hovedalternativer for lokalisering;
TFU vurderer en todelt lokalisering og en lokalisering på ett sted. TFU anbefaler at man utvikler en barnevernvakt ett sted i fylket, da tjenesten etter TFU sin vurdering blir for liten til å dele mellom to lokaliseringer. 

Videre vurderer TFU om denne lokaliseringen bør være sammen med Krisesenteret eller Politiet. TFU vurderer det som viktig at barnevernvakta har et godt samarbeid med politidistriktet blant annet fordi de må ha samarbeid med politijuristen og fordi de kan trenge bistand  fra politiet i enkelte vanskelige situasjoner. Ut fra denne begrunnelsen ender TFU opp med en konklusjon om at en slik samlokalisering med politiet er den beste plasseringen av barnevernvakten i Nord-Trøndelag.
 
 
Vurdering:
Situasjon i Verdal
Alvorlig omsorgssvikt og andre akutte situasjoner kan ramme barn til alle døgnets tider. Dagens situasjon i Verdal er slik at barn i disse situasjonene ikke alltid har mulighet til å få den hjelpen som er nødvendig. Barneverntjenesten har en slags beredskap i form at av at politi og legevakt har barnevernleders og dennes stedfortreders telefonnummer. Det betyr at det er mulighet for å ta kontakt i akutte situasjoner. Denne ordningen er ikke tilfredsstillende verken for de barn og familier som trenger hjelp eller for barnevernleder som kan bli kontaktet til alle døgnets tider alle dager uten at de som har behov for bistand nødvendigvis kan få det. Det vil avhenge av om det finnes tilgjengelige barnevernfaglige ansatte i barneverntjenesten som kan rykke ut.
I og med at kommunen ikke har en barnevernvakt er nok også behovet underrapportert. Politiet siler henvendelsene i en helt annen grad enn hva som ville vært tilfelle om vi hadde hatt en operativ tjeneste.  I tillegg når vi ikke de barn, unge og foreldre som ville tatt personlig kontakt om de hadde hatt et “adresse” å henvende seg til.

Den type problematikk som barnevernleder i dag får de fleste henvendelser på i helger/høytider, er uønsket atferd/rus/kriminalitet/psykiske vansker hos ungdom, familievold og foreldrekonflikter/samværskonflikter. Sistnevnte saker er krevende fordi henvendelsene kommer når samværskrisa er akutt- og konfliktnivået er svært høyt. Det er som oftest en av foreldrene som selv tar kontakt. I og med at vi ikke har en vaktordning står vi i fare for og “miste” saker som omhandler psykiske lidelser hos foreldre, omsorgssvikt/vanskjøtsel, rus hos foreldre m.v.
Det er liten tvil om at et økt antall barn, unge og deres familier sliter i et stadig mer komplekst og krevende samfunn. Samtidig er det mange som ikke har et familie- og vennenettverk som kan fange opp og bistå i akutte situasjoner. Denne erkjennelsen bidrar til å understreke behovet for en offentlig vaktordning.

Fremtidig barnevernvakt – aktuelle oppgaver
En barnevernvaktordning sitt formål må først og fremst være å være en tilgjengelig barneverntjeneste for barn, unge og deres familier i akutt krise utenfor ordinær kontortid.
Trøndelag Forskning og Utvikling har sett på ulike måter å organisere en eventuell fremtidig felles barnevernvakt i Nord-Trøndelag på. Det er innhentet uttalelser fra kommune samt at det er sett på noen ordninger som kan være aktuelle for Nord-Trøndelag. Ut fra de forslagene som er foreslått i utredningen mener rådmannen i Verdal at den beste løsningen er å samlokalisere en barnevernvakt med politiet. Barneverntjenesten har lang og god tradisjon og erfaring med samhandling med politiet og politiet er også den instansen som er aktuell i å bistå barnevernvakta i krevende situasjoner. Dette kan være kriminelle forhold slik som omsorgssvikt hvor politiet har en sentral rolle i å avdekke forhold og i å følge opp i forhold til for eksempel anmeldelser mv., sentrale saker som barnevernvakta arbeider med, f.eks rømming som ofte er et ansvar for både politi og barnevern. Det kan gjelde barn og unge som oppholder seg i miljø som er skadelige for dem og hvor politiet både har kjennskap til slike forhold og tar ansvar for sikkerhet for barn og ansatte ved barnevernvakta. Og til slutt – myndigheten for midlertidige vedtak i akuttsituasjoner er lagt til påtalemyndigheten i de tilfeller hvor barnevernleder ikke er til stede. Barnevernvakta må derfor i akuttsaker forholde seg til politiet ved jourhavende jurist.
Et annet viktig moment er at politiet har et vaktsystem som dekker alle kommuner 24 timer i døgnet alle dager i året.

I tillegg til at barnevernvakta vil være en operativ tjeneste for akutte oppdrag kan/vil det være aktuelt å ivareta følgende oppgaver:

  • Svare på telefoniske henvendelser
  • Gi råd og veiledning til lokale instanser når det oppstår behov for å iverksette tiltak for å ivareta barn i vanskelige situasjoner
  • Følge opp barn og unge som er pågrepet av politiet
  • Overføre informasjon om utført arbeid til kommunens barneverntjeneste første virkedag og skrive rapport i etterkant av oppdrag
  • Utføre vitneførsel for saker som bringes inn for rettssystemet
  • Ivareta barneverntjenestens beredskap i forhold til alarmtelefon 116 111
     

Det må også drøftes om hvorvidt barnevernvakta skal kunne ta oppdrag for de kommunale barneverntjenestene. Dette kan for eksempel være å føre tilsyn med familier. Dette er i situasjoner der barnevernet er i tvil om omsorgssituasjonen er tilstrekkelig god og det kanskje ikke er utredet hjelpetiltak så langt. Det kan også dreie seg om situasjoner av akutt karakter der barnevernet ønsker å forsikre seg om at situasjonen for barna er tilstrekkelig god for eksempel gjennom en helg. Dette kan dreie seg om rusmisbruk, psykiske vansker vold og omsorgssvikt. I den grad dette arbeidet utføres i dag gjøres det av ansatte i barneverntjenesten.

Lovhjemler, styringsform og myndighet.
Alt arbeid som barnevernvakta skal utføre må være i tråd med bestemmelsene i Lov om barneverntjenester. Når det gjelder andre lovhjemler hva gjelder organisering og styringsform vises det til utredningen med vedlegg.

Økonomi
Det er regnet på tre ulike økonomiske utregningsmodeller og for Verdal sitt vedkommende er det ikke så stor forskjell på alternativene – fra kr 260 872 til kr 279 276 (ss 31 og 32 i vedlegg 2 i utredningen fra TFU). Rådmannens vurdering er at dette ikke kan tas inn i driften innefor dagens økonomiske driftsramme, slik at dette vil gi en merkostnad for kommunen.

I budsjettvedtaket for 2012 ble det gjort et oversendelsesvedtak om å øke kapasiteten innen barnevern med en stilling i 2012. Dette oversendelsesforslaget vil komme tilbake som til kommunestyret som egen sak i sommer, og må da også sees i sammenheng med forslag om å etablere barnevernvakt.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 12.04.2012 08:56
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS