Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

27/12-Kriterier kommunal bolig

Kriterier for tildeling av kommunal bolig Verdal kommune

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2012/4107 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 20.06.12 27/12
     
     

 

Rådmannens innstilling:
Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune vedtas.

  
Vedlegg:
Kriterier for tildeling av kommunal bolig i Verdal kommune.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
PS 022/10 Organisering av boligsosiale tilbudet i Verdal
Boligsosial handlingsplan 2011-2020

Saksopplysninger:
Verdal kommune vedtok i mars 2010 organisering av det boligsosiale tilbudet i Verdal. Vedtaket innebar å ivareta det boligsosiale fagfeltet i kommunen, blant annet gjennom etablering av boligkontor. Særlig gjelder dette ivaretakelse av innbyggerens rettsikkerhet når det gjelder tildeling av kommunal bolig. Boligkontoret skal ivareta bestillerfunksjonen opp mot Verdal boligselskap (VBS). Intensjonen er at VBS skal være den sentrale aktøren som skaffer til veie egnede boliger som Verdal kommune ved boligkontoret bestiller. Dette gjelder innbyggere som gis vedtak om kommunal bolig etter vedtatte kriterier.

Kommunen har erfart at mangel på kriterier vanskeliggjør tildelingen av kommunal bolig. Dagens praksis medfører at innbyggernes rettsikkerhet ikke alltid blir ivaretatt, og det er for dårlig forutsigbarhet i tildelingspraksisen.
Forslaget til kriterier for boligtildeling er utarbeidet etter en bred undersøkelse i hva andre kommuner i Norge har i sine kriterier. Med bakgrunn i disse ble det utarbeidet et forslag som ble sendt ut på høring til aktuelle virksomhetsområder i Verdal kommune. Høringsuttalelsene er gjennomgått og innarbeidet i vedlagt forslag.

 
Vurdering:
Det etableres praksis i at søknader om kommunal bolig saksbehandles av boligkontoret. Unntatt fra dette er institusjonsplasser og omsorgsboliger som tildeles av inntaksnemda. Saksbehandlingen skal resultere i et positivt vedtak eller et avslag. For å kunne vurdere søknaden må saksbehandler ha fastsatte områder å vurdere søknaden ut i fra. Det vil også gi saksbehandlerne et utgangspunkt for å vurdere hvem som ikke oppfyller kriteriene og dermed skal ha avslag på søknaden om kommunal bolig.

I utarbeidede kriterier legges det til grunn en hovedregel om 3 års leietid for å sikre en nødvendig turnover i kommunens boligmasse. Et hovedprinsipp er at kommunal bolig ikke en varig ordning, men et midlertidig tiltak. Verdal kommune har som målsetting at flest mulig innbyggere skal være selvstendig i sin egen boligkarriere. For å lykkes med selvstendiggjøring av innbyggers boligkarriere, skal boligkontoret arbeide aktivt med utnyttelse av Husbankens virkemidler, leie før eie, vurdering av andre boalternativ i kommunal bolig eller over i det private markedet.
Årsaken til at kommunen ønsker at bolig ikke skal være av varig karakter, er at kommunal utleiebolig er et knapphetsgode som en ønsker gjennomstrømming i.

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 31.01.2022 13:40
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS