Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.09.2012

Møtested : NAV, Kinogården
Dato         : 19.09.2012
Tid            : 09:00 - 12:15
Til stede   : 8 representanter 

 


Sak 38/12 ble behandlet før sak 37/12. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.
Til slutt var det omvisning i NAVs lokaler.

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 35/12 Godkjenning av møteprotokoll 22.08..12 Protokoll
PS 36/12 Orienteringer - Eldrerådet og NAV lokalt Saksframlegg Protokoll
PS 37/12 Høringsuttalelse til ny turnuslegeordning Saksframlegg 
Vedlegg 1
Protokoll
PS 38/12 Rustiltak ATA-senteret, Sykepleier på hjul, Styrking av rustjenesten 16 - 23 år - beskrivelse og konsekvensutredning Saksframlegg 
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Protokoll
PS 39/12 Andre saker - Protokoll
Oppmøte mennesker og livskvalitet 19.09.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum
         
         
         

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Møtesekr./kons  

 
 

 

PS 035/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.09.2012

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 22. august 2012 i Komité mennesker og livskvalitet godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte 22. august 2012 i Komité mennesker og livskvalitet godkjennes.

 

 
PS 036/12 Orienteringer - Eldrerådet og NAV lokalt  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.09.2012

BEHANDLING: 
Eldrerådet:
Leder Svein Svensson og medlem Brita K. Thorsvik
var til stede og orienterte om Eldrerådets sammensetning, dets arbeid og målsettinger.

NAV:
v/Ola Sagbakken:
NAV lokalt - Hva de jobber med og utfordringene.
v/Joar Aksnes: Gjeldsrådgivning.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 

 
PS 037/12 Høringsuttalelse til ny turnuslegeordning  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.09.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Verdal kommune er kritisk til at oppgaven med å velge ut turnusleger blir overlatt til helseforetak og kommuner og frykter at arbeidsinnsats som går med til dette overstiger dagens administrasjonsomkostninger.  

 
 

 
PS 038
/12 Rustiltak ATA-senteret, Sykepleier på hjul, Styrking av rustjenesten 16 - 23 år - beskrivelse og konsekvensutredning
Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.09.2012

BEHANDLING:
Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll
innledet ved å snakke om tiltakene vi har pr. i dag; hva som gjøres og konsekvenser hvis tiltakene opphører. 
Rusprosjektene i Verdal kommune fra prosjekt til drift. (presentasjon, PDF)

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Beskrivelse og konsekvensutredning tas til orientering.

Videre kommunal drift av de tre tiltakene ATA-senteret, Sykepleier på hjul og Styrking av rustjenesten – tidlig intervensjon 16 – 23 år skal vurderes i forbindelse med prioriteringer i økonomiplan 2013 – 2016 og budsjett 2013.
 

 

PS 039/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.09.2012

BEHANDLING:
Utsendt forslag til orienteringer og befaringer høsthalvåret 2012 ble drøftet.
Krf v/Rigmor Hafell fremmet forslag/ønske om at SLT-koordinator kommer i komitéen før budsjettbehandlinga starter. Dette sluttet komitéen seg til. Ellers ingen forslag.

Komitéen fremmet følgende forslag til vedtak:
Utsendt forslag til orienteringer og befaringer høsthalvåret 2012 – med tilleggsforslaget fra Krf v/Rigmor Hafell – vedtas. Ved behov kan den endres/justeres.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Utsendt forslag til orienteringer og befaringer høsthalvåret 2012 – med tilleggsforslaget fra Krf v/Rigmor Hafell – vedtas. Ved behov kan den endres/justeres. 

Publisert: 12.01.2012 15:33 Sist endret: 12.04.2022 13:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS