Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 21.11.2012

Møtested : 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 21.11.2012
Tid            : 09:00 - 13:15
Til stede   :  9 representanter. Repr. Jonny Arild Haugan ble innvilget permisjon
kl 1215. Til stede 8 representanter.

 

 
Sak 48/12 ble behandlet før sak 47/12. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word 
 

Sakliste
Saksnr. Sakstittel Dokumenter Vedtak
PS 45/12 Godkjenning av møteprotokoll 17.10.12 Protokoll
PS 46/12 Orienteringer Saksframlegg Protokoll
PS 47/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 48/12 Ungdommens kulturmønstring - utviklingsprosjekt Saksframlegg Protokoll
PS 49/12 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2013 Saksframlegg
Vedlegg 1
Protokoll
PS 50/12 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 21.11.2012
Navn Parti Funksjon Møter Merknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karlsen SV Medlem Ja  
Trude Holm SP Varamedlem Ja Møtte for Pål Sverre Fikse
Jonny Arild Haugan DNA Varamedlem Ja Møtte for Torill Elverum
         
         

 

 

Fra administrasjonen møtte
Navn Stilling Merknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Kons./møtesekretær  

 
 

PS 045/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2012

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17. oktober 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 17. oktober 2012 godkjennes.

 

 
PS 046/12 Orienteringer: Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag og Frisklivssentralen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2012

BEHANDLING: 
Det ble orientert om:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 
VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 
PS 047/12 Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 - Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2012

BEHANDLING:
AP v/Kristin J. Hildrum
fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 tas til orientering.
Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra AP v/Kristin J. Hildrum ble AP sitt forslag enstemmig vedtatt.
 

VEDTAK:  
Rådmannens forslag til Budsjett 2013 og Økonomiplan 2013-2016 tas til orientering.

  


PS 048/12
Ungdommens kulturmønstring - utviklingsprosjekt  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2012

BEHANDLING:
Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern
redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Det bevilges kr 300.000,- til utvikling av Ungdommens kulturmønstring i årene 2013 – 2015. Ubrukte midler i 2012 avsettes i eget fond.
Bevilgningen tas over post for utviklingstiltak.
 

 

 

PS 049/12 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2013 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2012

BEHANDLING:
Frp v/Tore Landstad
fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Verdal kommune sier nei til å bosette flyktningene vi har fått anmodning om å bosette i denne omgang da vi har ca 40 personer i Verdal som ikke har tilfredsstillende bolig i dag, og heller komme tilbake til saken med å bosette flyktninger når kommunen har løst disse utfordringene.

Ap v/Einar Asbjørn Tromsdal fremmet følgende forslag til nytt pkt. 4:
Rådmannen bes intensivere arbeidet med tanke på å integrere flyktningene når det gjelder språk og samarbeid med private aktører, med tanke på lærlingeplasser og i neste omgang faste jobber.

Votering:
Det ble først votert over forslaget fra Frp v/Tore Landstad.  1 stemme ble avgitt for forslaget, 7 stemte mot.
Det ble så votert over forslaget fra AP v/Einar Asbjørn Tromsdal til nytt pkt. 4. 7 stemmer ble avgitt for forslaget, 1 stemte mot.
Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling og vedtatt nytt pkt. 4. 7 stemte for, 1 stemme mot.

INNSTILLING: 

 1. Det inngås en 1-årig intensjonsavtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet om bosetting av inntil 25 flyktninger i 2013.
 2. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå en slik avtale.
 3. Rådmannen får delegert fullmakt til å inngå nødvendige midlertidige leieavtaler på private boliger for å sikre en jevn bosetting utover året.
 4. Rådmannen bes intensivere arbeidet med tanke på å integrere flyktningene når det gjelder språk og samarbeid med private aktører, med tanke på lærlingeplasser og i neste omgang faste jobber.


 

 

PS 050/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.11.2012

BEHANDLING:

 • Lederen delte ut rådmannens notat til Verdal formannskap 08.11.12 angående SFO-ordningen. Det vil komme sak til komitéen etter at brukerundersøkelsen er foretatt. Komiteen ga sin tilslutning til dette.
 • Komitéens arbeid/aktiviteter i 2013. Medlemmene bes komme med innspill i neste møte.
 • Repr. Einar Asbjørn Tromsdal
  Ber administrasjonen om en orientering i neste møte ang. nedleggelsen av Vuku legesenter. Er det innsparinger? Hva brukes lokalitetene til i dag?
 • Anita Karlsen:
  Neste møte: Gjennomgang av retningslinjer for utleie av kommunale bygg.
Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:54
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS