Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.12.2012

Møtested : 3. etasje, Herredshuset
Dato         : 19.12.2012
Tid            : 09:00 - 
Til stede   :  

 

 
På slutten av møtet vil det bli orientering om Nasjonale prøver 2012 v/kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem.

Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær på e-post: inger.storstad@verdal.kommune.no eller tlf. 740 48250.
Varamedlemmer møter kun ved særskilt innkalling.

 
Verdal, 12. desember 2012

Kristin J. Hildrum /sign

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 51/12 Godkjenning av møteprotokoll 21.11.12 Protokoll
PS 52/12 Orienteringer: Etablering av boligkontor og Rådet for likestilling av funksjonshemmede Saksframlegg Protokoll
PS 53/12 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2013 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 54/12 Drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole i perioden 2013-2015 Saksframlegg
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Protokoll
PS 55/12 Utviklingsmidler 2012 Saksframlegg
Protokoll
PS 56/12 Orientering om bygging av småhus Saksframlegg Protokoll
PS 57/12 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 19.12.2012
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder    
Rigmor Hafell KRF Nestleder    
Lennart Johansson DNA Medlem    
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem    
Torill Elverum DNA Medlem    
Pål Sverre Fikse SP Medlem    
Tore Landstad FRP Medlem    
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem    
Trude Holm SP Varamedlem    Møtte for Anita Karlsen
         
         
         
         

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Kons./møtesekretær  

 

PS 051/12 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.12.2012

BEHANDLING:
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 21. november 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 21. november 2012 godkjennes.

 

 
PS 052/12 Orienteringer: Etablering av boligkontor og Rådet for likestilling av funksjonshemmede  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.12.2012

BEHANDLING: 
Repr. Einar Asbjørn Tromsdal møtte under behandlinga av saken. Til stede 9 representanter.

Det ble orientert om:

 • Etablering av boligkontor i Verdal kommune v/Janne Stenbakk Grande.
 • Arbeidet i Rådet for likestilling av funksjonshemmede v/ Anne Grytbakk.

 Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.

 
PS 053/12 Rullering av handlingsprogram i "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2010-2013", og prioritering av spillemiddelsøknader 2013
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.12.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder kulturtjenesten, Ingvild Aasen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Forslag til rullert handlingsprogram for ordinære anlegg og nærmiljøanlegg vedtas.

  
  
PS 054/12
Drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole i perioden 2013-2015
  Til toppen av siden
Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.12.2012

BEHANDLING:
Virksomhetsleder kulturtjenesten, Ingvild Aasen, redegjorde for saken.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Komite mennesker og livskvalitet tar saken til orientering
 

PS 055/12 Utviklingsmidler 2012 Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.12.2012

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Det bevilges 450.000 kroner som kommunalt tilskudd for 2012 til Vinne aktivitetspark.
 2. Det bevilges 150.000 kroner som kommunalt tilskudd til Stiklestad og Vuku skytterlag og Verdal søndre skytterlag.
 3. I samsvar med kommunens økonomireglement pkt 6.1 Avsetning til fond, vedtar komite for Mennesker og livskvalitet å avsette gjenstående midler på budsjettet for 2012, 1.100.000 kroner til fond.
 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer.


PS 05
6/12 Orientering om bygging av småhus Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.12.2012

BEHANDLING:
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende alternative forslag til innstilling:
Verdal Boligselskaps vedtak om renovering av Skogvegen 30 endrer forutsetningene for plassering av småhus på samme tomt. Dette må medføre en ny vurdering av saken, som legges fram til ny behandling.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til innstilling og forslaget fra SP v/Pål Sverre Fikse ble SP sitt forslag vedtatt med 5 stemmer. 4 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

INNSTILLING:
Verdal Boligselskaps vedtak om renovering av Skogvegen 30 endrer forutsetningene for plassering av småhus på samme tomt. Dette må medføre en ny vurdering av saken, som legges fram til ny behandling. 

PS 057/12 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.12.2012

BEHANDLING:
Repr. Rigmor Hafell ble innvilget permisjon etter orienteringen under første kulepunkt. Til stede 8 representanter.

Det ble orientert om følgende:

 • Nasjonale prøver høsten 2012. Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem, redegjorde for fakta om prøvene og resultatene.  Da en del av resultatene direkte eller indirekte kan identifisere enkeltelevers resultater er de unntatt offentlighet, jfr. Offentleglovas § 13.
  Møtet ble derfor lukket i henhold til Kommunelovens § 31, pkt. 2. - Presentasjon i PDF
 • Gjennomgang av retningslinjer for utleie av kommunale bygg.
  Teknisk drift v/John R. Sæther redegjorde.
Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 14:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS