Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.12.12 - PS 55/12 Utviklingsmidler 2012

Saksbehandler : Trond Selseth

Arkivref : 2012/8218 - /

Saksgang
Utvalg Møtedato Saksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.12.12 55/12
 

Rådmannens forslag til vedtak:

 1. Det bevilges 450.000 kroner som kommunalt tilskudd for 2012 til Vinne aktivitetspark.
 2. Det bevilges 150.000 kroner som kommunalt tilskudd til Stiklestad og Vuku skytterlag og Verdal søndre skytterlag.
 3. I samsvar med kommunens økonomireglement ptk 6.1 Avsetning til fond, vedtar komite for Mennesker og livskvalitet å avsette gjenstående midler på budsjettet for 2012, 1.100.000 kroner til fond.
 4. Rådmannen får fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettmessige endringer. 
   

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I budsjettet for 2012 er det avsatt 2 mill. kroner i utviklingsmidler som skal deles ut til aktuelle utviklingsprosjekt som fremmer miljø og bolyst.

Komiteen for Mennesker og livskvalitet behandlet i møte 21. november sak om støtte til videreutvikling av Ungdommens kulturmønstring. Komiteen bevilget 300.000 kroner til et treårig prosjekt.

I denne saken legges det fram forslag til støtte til Vinne aktivitetspark og Trollmyra skytteranlegg. Til sammen utgjør den foreslåtte støtten til de to tiltakene 600.000 kroner.

Vinne Aktivitetspark.
Parken vil bli realisert i løpet av årene 2011-2014. Regnskapet for prosjektet føres av kommunen og alle utbetalinger skjer etter anvisning i kommunen. Det vises for øvrig til tidligere orienteringer og befaring av området for komiteen.

Planen for anlegget innebærer følgende tiltak:

 • BMX bane, ferdigstilt i 2011.
 • Sandvolleyballanlegg, ferdigstilles i 2012.
 • Tursti, påbegynt og planlegges ferdigstilt i 2013.
 • Basketballbane, oppstart våren 2013.
 • Tennisbane, oppstart våren 2013.
 • Friidrettsbane, oppstart og ferdigstillelse 2014.
   

De totale kostnader med hele prosjektet er beregnet til 4,4 mill. kroner. Dette er planlagt finansiert slik:

 • Tippemidler                               Kr.     1.000.000
 • Dugnadsinnsats                          Kr.     1.550.000
 • Gaver/rabatter                           Kr.        240.000
 • Norges Volleyballforbund          Kr.          60.000
 • Bidrag fra Gjensidigestiftelsen    Kr.        450.000
 • Verdal Kommune                      Kr.     1.100.000
   

I 2012 er hele tilskuddet fra Gjensidigestiftelsen mottatt, som omsøkt kr. 450.000.

Rådmannen vil i tillegg foreslå at det bevilges 450.000 kroner av de avsatte midler til miljø og bolyst til tiltaket i 2012. I forhold til finansieringsplanen gjenstår det da å bevilge ca. 650.000 kroner til prosjektet i årene 2013 og 2014.

Trollmyra skytebane.
Banen eies av Stiklestad og Vuku skytterlag og Verdal søndre skytterlag. Trollmyra skytebane er nå på det nærmeste ferdigstilt. Bare noen mindre arbeider gjenstår. På grunn av arbeidets art vil disse ferdigstilles så raskt telen går til våren. Ferdigbefaring vil bli gjennomført så snart disse arbeidene er gjort. Skytterlagene vil da få utbetalt sluttoppgjøret vedrørende spillemidler.

De totale kostnadene ved utbyggingen av anlegget er anslått til ca. 3 mill. kroner. Det er lagt ned en meget stor dugnadsinnsats ved byggingen av banen. Utover dugnadsinnsatsen er anlegget finansiert gjennom spillemidler, tilskudd fra Det frivillige skyttervesen og låneopptak.

Eierne har søkt om kommunalt tilskudd til anlegget tidligere. Kommunen har ikke funnet det økonomisk mulig å gi slikt tilskudd.

Rådmannen ser imidlertid at dette prosjektet har stor betydning for bolyst i kommunen, og spesielt miljøskapende opp mot en del uorganiserte ungdommer. Rådmannen finner på denne bakgrunn å kunne tilrå at det bevilges 150.000 kroner til tiltaket. Dette utgjør 5 prosent av kostnadsoverslaget.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.12.2012 16:39
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS