Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 16.01.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 16.01.2013
Tid            : 09:00 - 12:00
Til stede   : 8 representanter. Repr. Dagny Okkenhaug ble innvilget permisjon etter at sak 3/13 var behandlet. Til stede 7 representanter. 

 

Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 1/13 Godkjenning av møteprotokoll 19.12.12 Protokoll
PS 2/13 Orientering om Universell utforming Saksframlegg Protokoll
PS 3/13 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksframlegg
Protokoll
PS 4/13 Plan for Komité mennesker og livskvalitet 1. halvår 2013 Saksframlegg
Protokoll
PS 5/13 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 16.01.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja   
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei   
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Nei   
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Nei   
Tore Landstad FRP Medlem Ja   
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja   
Terje Aksnes  SP   Varamedlem Ja   Møtte for Pål Sverre Fikse
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF   Varamedlem Ja   Møtte for Einar Asbjørn Tromsdal
         
         
         

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Kons./møtesekretær  

 

PS 001/32 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.01.2013

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 19. desember 2012 godkjennes.
Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 19. desember 2012 godkjennes.
 

 
 
PS 002/13 Orientering om Universell utforming Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.01.2013

BEHANDLING: 
Koordinator for Universell Utforming, Kari Gregersen Næss, orienterte.
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.


VEDTAK:
Saken tas til orientering.

  

  
PS 003/13 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager
  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.01.2013

BEHANDLING:
Kommunalsjef oppvekst, Frode Kvittem
, redegjorde for saken.

Høyre v/Charlotte Aakerhus fremmet følgende alternative forslag til innstilling:

Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas med følgende endringer:

 • Veileder til beregning av tilskudd utarbeidet av KS og PBL benyttes, men med 4 telledatoer.
 • Forskriftenes § 2
  - pkt. 1.1 a Felles kompetansehevingstiltak fjernes
  - Pkt. 1.2 b og c fjernes og erstattes med ny bokstav b «Kompensasjon for antall barn med minoritetsbakgrunn og kompensasjon for antall barn med bistand fra barnevernet gis ut i fra kvalifisert behov for dette».
 • Forskriftens § 3
  - Pkt. 7 fjernes, så fremt felles opptaksregler og opptaksmyndighet ikke er avtalt.

Det ble først votert punktvis over forslaget fra Høyre v/Charlotte Aakerhus med følgende resultat:

 • Første kulepunkt: 3 stemmer ble avgitt for forslaget. 5 stemte mot.
 • Andre kulepunkt: 2 stemmer ble avgitt for forslaget. 6 stemte mot.
 • Tredje kulepunkt: 2 stemmer ble avgitt for forslaget. 6 stemte mot.

Det ble så votert over rådmannens innstilling som ble vedtatt med 6 stemmer. 2 stemte mot.

INNSTILLING:
Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2013 vedtas. 

 
  
  
PS 004/13
Plan for Komité mennesker og livskvalitet 1. halvår 2013  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.01.2013

BEHANDLING:
Repr. Dagny Kolberg Okkenhaug
ble innvilget permisjon. Til stede 7 representanter.

Det ble enighet om at følgende tema er aktuelle for Komité mennesker og livskvalitet i 2013:

 • Husbankens virkemidler v/Svein Arne Flyum (februar-møtet)
 • Demensomsorgen i Verdal v/koordinator demensteamet, Ingunn S. Forbord (mars-møtet)
 • Ny organisering av virksomhetsområder i omsorg og velferd
 • Ungdomsrådet
 • DUÅ (De utrolige årene)
 • SOL – systematisk observasjon av lesing v/Frode
 • SFO-plan v/Marit Henriksen
 • Brukerundersøkelse SFO
 • Fast – men vikar v/Per Tore
 • Planverk – ved rullering/revidering
 • NAV – karrieresenteret
 • Sosialstønad – satser
 • Arbeid først – NAV
 • Forsikring, KLP, Pensjon – ordninger som gjelder for ansatte i VK
 • Ungdom og rus:
  - FMS/rustjenesten/ungdomskontakten samtidig – status i ungdomsmiljøet.
  - Ungdom og rus – samarbeidsprosjekt med sykehuset
  - Tidligforebyggingsplan 16 – 23 – oppfølging?
 • Mobbing – oppfølging av mobbemanifestet. Konkrete tiltak for å unngå mobbing – egen sak til behandling?
 • Boligkontoret
 • Jernbaneparken – hva skal den brukes til? Scene? Plan for bruk? Kultur? Musikk mv. ?
 • Svar på hvorfor det har tatt lang tid å få gjennomført bygging av småhus

 
 

PS 005/13 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 16.01.2013

 • BEHANDLING:
  Øystein Kvistad orienterte om arbeidet/tankene omkring utarbeiding av kriterier for utdeling av Bolystmidler. Notat/forslag ble utdelt. Hver enkelt bes gjennomgå notatet og komme med tilbakemelding/innspill innen 1. februar på e-post til: inger.storstad@verdal.kommune.no
 • Tidligere spørsmål fra repr. Einar A. Tromsdal ang. konsekvensene i forbindelse med nedlegging av Vuku legesenter.
   
  Rådmannen v/kommunalsjef Kristin Bratseth svarte slik:
  Det er ikke kommet negative tilbakemeldinger til administrasjonen på at legesenteret i Vuku er nedlagt.
  Dette kan ha sammenheng med at de to legene som var i Vuku er hos hjemmetjenesten (på samme måte som en tilsynslege) én gang pr. uke.
  Når det gjelder innsparinger var det før nedleggelse årlig regnskapsført kr 1,2-1,3 mill på Vuku legesenter (husleie, driftsutgifter, lønn helsepersonell m.m.). I dag utgjør utgifter til per capita-tilskudd og offentlig legeoppgaver ca kr 200 000,- mindre. Lokalene er ikke i bruk i dag. Kommunale leiligheter har vært vurdert, men er funnet for kostbart bl.a grunnet brannforskriftens og andre forskrifters utbedringskrav.
Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:52
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS