Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.02.2013

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 13.02.2013
Tid            : 09:00 - 11:45
Til stede   : 9 representanter  

 

 

 
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 
Sakliste som word - protokoll som Word
Alle vedlegg samlet i en PDF-fil 

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 6/13 Godkjenning av møteprotokoll 16.01.13 Protokoll
PS 7/13 Orientering - Husbankens virkemidler Saksframlegg Protokoll
PS 8/13 Bygging av småhus i Skogvn 30 Saksframlegg
Protokoll
PS 9/13 Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012 Saksframlegg
Protokoll
PS 10/13 Søknad om midler til ny stilling i barneverntjesten i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll 
PS 11/13 Endring av forskrift om skoleområder i Verdal - høring Saksframlegg Protokoll 
PS 12/13 Bolystmidler Saksframlegg Protokoll 
PS 13/13 Andre saker - Protokoll

 

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 13.02.2013
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Nei   
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja   
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Terje Rennemo DNA Vara Ja Møtte for Torill Elverum
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Lennart Johansson

 

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Kristin Bratseth Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Kons./møtesekretær  

 

PS 006/13 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2013

BEHANDLING:
Lederen
fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 16. januar 2013 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:
Protokoll fra møte i Komité mennesker og livskvalitet 16. januar 2013 godkjennes. 

 

 
 
PS 007/13 Orientering - Husbankens virkemidlerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2013

BEHANDLING: 
Fagleder Svein Arne Flyum orienterte om husbankens virkemidler.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Saken tas til orientering.   

 

  
PS 008/13 Bygging av småhus i Skogvn 30  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2013

BEHANDLING: 
SP, SV og H fremmet følgende felles alternative forslag til innstilling:

 1. Det bygges et småhus i Skogvn 30 som beskrevet i PS 120/12.
 2. Rådmannen inngår forhandlinger med Verdal boligselskap med den hensikt å få revet eksisterende bygg som først planlagt.
 3. Rådmannen får myndighet til å arbeide videre med planene for bygging av småhus på Tinna, som beskrevet i sak PS 120/12.

Det ble først votert punktvis med følgende resultat:

 • Pkt. 1: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
 • Pkt. 2: Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag og fellesforslaget fra SP, SV og H ble 3 stemmer avgitt for fellesforslaget fra SP, H og SP. 6 stemte for rådmannens innstilling.
 • Pkt. 3: Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

Det ble til slutt votert samlet over rådmannens innstilling som ble vedtatt med 6 stemmer.
3 stemte mot.

INNSTILLING:

 1. Det bygges et småhus i Skogvn 30 som beskrevet i PS 120/12.
 2. Rådmannen får myndighet til å arbeide videre sammen med Verdal boligselskap vedrørende rehabilitering av eksisterende bygg. Et rehabilitert bygg skal ikke brukes til bosetting av vanskeligstilte etter tildeling fra boligkontoret i kommunen.
 3. Rådmannen får myndighet til å arbeide videre med planene for bygging av småhus på Tinna, som beskrevet i sak PS 120/12.

 

  
  
PS 009/13 Tilstandsrapport helse, omsorg og velferd 2012Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2013

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Tilstandsrapport for helse, omsorg og velferd 2012 tas til orientering.
 

 

PS 010/13 Søknad om midler til ny stilling i barneverntjesten i Verdal kommune Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:
Verdal kommune søker på øremerkede økonomiske midler til èn saksbehandlerstilling til undersøkelsesteamet.

 

 

PS 011/13 Endring av forskrift om skoleområder i Verdal - høring Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2013

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Komite for mennesker og livskvalitets forslag til endret forskrift om veiledende skoleområder i Verdal kommune sendes ut på høring. Høringsfrist 28. februar 2013.

 

 

PS 012/13 Bolystmidler Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2013

BEHANDLING:
SP v/Pål Sverre Fikse
fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Komité Mennesker og livskvalitet fastsetter søknadsregime og tildelingskriterier for bolystmidler slik disse fremgår av saksframlegget med følgende endringer:

 • Maksimalt støttebeløp for ett prosjekt er begrenset til kr 100 000,- strykes.
 • Det legges opp til kontinuerlig søknadsbehandling (søknadsfrister strykes).
 • Bolystmidler kan maksimalt dekke inntil 50 % av prosjektets samlede kostnader strykes.
 • Et prosjekt kan ikke tildeles støtte hvis det er påbegynt før søknad om bolystmidler er mottatt av Verdal kommune strykes.
 • 7) Andre finansieringskilder. (Som skal matche bolystmidlene (min. 50 %) strykes.

AP v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Komité mennesker og livskvalitet ber kommunestyret vurdere bestillingen i sak 12/13, derfor sendes saken tilbake til kommunestyret.

Hensikten med midlene var å ha litt økonomisk handlekraft for å møte de gode initiativer, som ikke var planlagte, men som vi vet vil komme gjennom året. Det var derfor ikke lagt opp til søknadskriterier eller søknadstidspunkter, for å ha mest mulig fleksibilitet og fortløpende handlingsrom.

Det ble først votert over forslaget fra AP v/Kristin J. Hildrum. 2 stemte for forslaget. 7 stemte mot.

Det ble så votert alternativt mellom forslaget fra SP v/Pål Sverre Fikse og rådmannens forslag.
7 stemmer ble avgitt for SP sitt forslag, 2 stemte mot.

VEDTAK:
Komité Mennesker og livskvalitet fastsetter søknadsregime og tildelingskriterier for bolystmidler slik disse fremgår av saksframlegget med følgende endringer:

 • Maksimalt støttebeløp for ett prosjekt er begrenset til kr 100 000,- strykes.
 • Det legges opp til kontinuerlig søknadsbehandling (søknadsfrister strykes).
 • Bolystmidler kan maksimalt dekke inntil 50 % av prosjektets samlede kostnader strykes.
 • Et prosjekt kan ikke tildeles støtte hvis det er påbegynt før søknad om bolystmidler er mottatt av Verdal kommune strykes.
 • 7) Andre finansieringskilder. (Som skal matche bolystmidlene (min. 50 %) strykes.

 

 

PS 013/13 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 13.02.2013

BEHANDLING:
Ingen saker.

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:58
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS