Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.02.13 - PS 10/13 Søknad om midler til ny stilling i barneverntjesten i Verdal kommune

Saksbehandler : Bente Nestvold

Arkivref : 2010/9006 - /F40

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 13.02.13 10/13
Formannskapet    

Rådmannens innstilling:
Verdal kommune søker på øremerkede økonomiske midler til èn saksbehandlerstilling til undersøkelsesteamet.

Vedlegg:
Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Status
Antall nye meldinger til barneverntjenesten i 2012 endte på 223. Dette er en økning på 59 sett i forhold til sist vi søkte på øremerkede stillinger i 2011. I tillegg fikk Verdal kommune 104 meldinger i saker hvor barneverntjenesten allerede har iverksatt undersøkelse eller tiltak. Dette er en økning på 36 i forhold til forrige søknad. 84 av disse meldingene kom fra offentlige samarbeidspartnere. Dette innebærer at vi i 2012 måtte undersøke 327 nye bekymringsmeldinger mot 232 i 2010. Dette er en økning på 95 meldinger.

Alvorlighetsgraden er fortsatt høy i meldingene vi mottar samtidig som vi også har hatt flere akuttmeldinger som blant annet har medført at vi har vært nødt til å fatte vedtak om akutte plasseringer på 10 barn siste år. Alle meldingene skal være gjennomgått innen en uke og undersøkt innen 3 måneder. Et godt hjelpetiltak forutsetter en god undersøkelse.

Vi hadde i 2012 17 fristoverskridelser hvorav 4 var på over 6 måneder. Dette er beklagelig. 

Likevel har barnevernet i Verdal de siste årene hatt få fristoverskridelser sett i forhold til sammenlignbare kommuner. Etter oppfordring fra politikerne, har medarbeiderne forsøkt å prioritere å overholde fristene. En slik prioritering har gått på bekostning av andre lovpålagte oppgaver, bl.a. iverksetting og oppfølging av hjelpetiltak og oppfølging av barn i fosterhjem samt ettervern for ungdom.  Med den alvorlighetsgraden mange av sakene har hatt det siste året har det ikke vært mulig å unngå fristoverskridelser.

Barneverntjenesten hadde ved utgangen av 2012 totalt 156 aktive tiltakssaker. 50 barn og unge er plassert utenfor hjemmet. I tillegg er et 49 saker under undersøkelse. På grunn av tyngre saker har det vært en voldsom økning i plasseringsutgiftene de siste årene. Det er svært ofte frikjøp av fosterforeldre fra jobb på grunn av den omfattende omsorgen og oppfølgingen disse barna har behov for. Det er sjelden at KS sine satser for godtgjøring til fosterforeldre er tilstrekkelige.

Det er et lovkrav at alle barn med tiltak skal ha en tiltaksplan. Likeledes skal barn med omfattende behov fra flere tjenester ha en individuell plan. Det er barneverntjenestens ansvar å sørge for at planene utarbeides. Alle barn under offentlig omsorg skal i tillegg ha en langsiktig omsorgsplan.

Hovedtrekk i sakene
Små barn
Endringen i “småbarnssakene” ligger både i et økende antall, i type saker og at alvorlighetsgraden i alle sakene er større. Vi mottar også flere melinger enn tidligere på ufødte og nyfødte. Disse sakene er svært omfattende og mange av meldingene krever omfattende undersøkelser og tiltak. I forkant må det brukes mye tid på motivasjonsarbeid. Disse sakene krever også et utstrakt samarbeid med andre tjenester – bl.a. rustjenesten og Helseforetaket. Rustjenesten er den instansen som må gå inn med tvang om behandling i svangerskapet der det er mistanke om rusmisbruk. Tidlig innsats er å sette inn tiltak hos risikogruppene før vansker utvikles eller i en tidlig fase av vanskeutvikling. Tidlig innsats står og faller med om man greier å oppdage de risikoutsatte familiene og at de tiltak man velger er endringsorienterte. Forskning har vist at allerede som spedbarn kan skadene blir svært store dersom ikke riktig hjelp settes inn.

Ungdom
Selv om Verdal kommune har stort fokus på tidlig intervensjon så er det fortsatt et stort behov for bistand i saker som gjelder ungdom. Her er psykiske vansker, høyt skolefravær, vagabondering, konfliktfylte hjemmesituasjoner, rus m.m. gjennomgående problemer. Ofte har problemene vedvart over tid når barneverntjenesten kommer i kontakt med ungdommene. Disse sakene utfordrer medarbeiderne faglig på en annen måte enn hva tilfellet er i småbarnsfamilier.

Bufetat har etter hvert faset ut mange av hjelpetiltakene for denne gruppen og tilbyr nå bare MST (multisystemisk terapi). Barneverntjenesten er derfor nødt til å bygge opp og utvikle egne hjelpetiltak. Vi samarbeider tett med Ungdomskontakten og Miljøteamene på ungdomskolen og videregående skoleåret når gjelder ungdomssakene.

Ettervern
Nytt i barnevernloven er at ungdom som har tiltak fra barneverntjenesten ved fylte 18 år skal ha et tilbud om ettervern. I dag mottar 12 ungdommer over 18 år bistand hvorav 7 fortsatt bor i fosterhjem.

Forskning viser at barn med barneverntiltak klarer seg bedre i voksen alder når de har mottatt et godt ettervernstilbud. Så og si alle som har vært plassert utenfor hjemmet ønsker ettervernstiltak og flere av ungdommene har behov frem til de er 23 år. Hjelpebehovet er ofte svært omfattende og ungdommene vil ha behov for bistand fra det øvrige hjelpeapparatet langt frem i tid. Verdal kommune har flere ungdommer på omfattende ettervern med store kostnader. Bufetat kan, etter søknad, refundere deler av beløpet, men aldri utover 20 år. Det er nødvendig at samhandlingen mellom barnevernet og NAV avklares og styrkes. Dette er et tema som skal tas opp i samarbeid med Fylkesmannen og Nav i løpet av våren.

Vold og overgrep
Voldssaker og grove overgrepssaker har økt. Politiet er mer offensive i slike saker nå og sender flere meldinger til barneverntjenesten. Barneverntjenesten er ofte den offentlige instansen som må stå for anmeldelse og være observatører ved dommeravhør. Der det fremkommer lovovertredelser, vil kommunen i etterkant ha et stort ansvar for barna. Vi møter også i retten som verger i en del slik saker hvor foreldrene er mistenkte. Barneverntjenesten anmeldte i overkant av 10 volds-og sedelighetssaker i 2012.

Barn og unge med minoritetsbakgrunn
I løpet av det siste året har barneverntjenesten fått meldinger om mistanker om kjønnslemlestelse og tvangsgifting. Dette er vanskelige saker som krever mye - både faglig og tidsmessig. I tillegg er barneverntjenesten inne med ordinære hjelpetiltak i mange familier. En del av disse sakene er spesielt omfattende og krevende for saksbehandlerne. Tolketjenesten må ofte koples inn samt at det er et utstrakt samarbeid med andre kommunale medarbeidere som har god kompetanse på minoriteter.

Fylkesnemnd og det øvrige rettsystemet
Omsorgsovertakelser er alvorlige inngrep i familiene og krevende saker for barneverntjenesten. Det kreves grundige utredninger og i de fleste tilfeller skal det ha vært utprøvd omfattende hjelpetiltak. Ikke sjelden er det nødvendig med ekstern bistand i form av psykologfaglige/sakkyndige utredninger. En slik utredning beløper seg på kr. 50 – 100 000. Det kan være svært utfordrende for barneverntjenesten å fortelle den enkelte familie om denne alvorlige beslutningen, og av og til kan det avstedkomme trusler og oppstå krevende situasjoner. Deretter skal saken skrives og barneverntjenesten skal samarbeide med kommunens advokat. Samtidig skal saksbehandlerne fortsatt forholde seg til familien og dennes advokat. Sakene skal deretter legges frem for Fylkesnemnda. Dette er en krevende oppgave for involverte.

En ny trend er at så og si alle sakene ankes videre i rettsystemet. Stort sett stopper det etter behandling i Tingretten, men Verdal kommune har også ved flere anledninger møtt i Lagmannsretten.

Av og til er det nødvendig å gå til det skritt å foreta et såkalt akuttvedtak. Dette er i saker hvor det er alvorlig bekymring for barnets liv og helse og hvor barnet kan bli skadet ved å forbli i hjemmet. Verdal kommune hadde 10 akuttplasseringer 2012. Disse sakene skal sendes Fylkesnemnda for godkjenning innen 48 timer og hovedsaken skal sendes innen 6 uker. Vi fikk medhold i alle akuttsakene. Dette kan være dramatiske opplevelser for alle involverte parter. I noen tilfeller, som spesielt gjelder ungdommer kommer foreldrene selv til den erkjennelsen at de ikke lenger makter ansvaret og oppgavene.

Fra og med januar i år og frem til påske skal barneverntjenesten møte i Fylkesnemnda og Tingretten i 10 saker! For å illustrere arbeidsmengden ytterligere starter vi opp etter påske med tre dager i Tingretten i Lillehammer!

Kommunens tilsynsansvar
Kommunen har ihht Lov om barneverntjenester et tilsynsansvar for alle barn som er plassert i kommunen – dette gjelder både barn plassert av oss og barn plassert fra andre kommuner. Pr. 31.12.12. bodde det 42 bar i fosterhjem i Verdal. Alle disse skal ha en egen tilsynsfører hvor barneverntjenesten har ansvaret for å skaffe til veie denne, skrive enkeltvedtak, gi generell opplæring og informasjon om det enkelte barn. Likeledes skal det følges opp slik at en sikrer at fire lovhjemlede besøk gjennomføres og at det i etterkant av disse leveres en tilsynsrapport som vi skal respondere på. Til sist skal denne sendes omsorgskommunen for de barn som er plassert fra andre kommuner. Vi skal også sørge for at timelister blir attestert og sendt den aktuelle kommune.

Vurdering:
Målet er at alle som trenger hjelp fra barnevernet skal få det. Barna skal få rask hjelp og hjelp som virker. For å nå dette målet må Verdal kommune ha et barnevern som er godt rustet - med både nok ansatte og god nok kunnskap om hvordan de mest utsatte barna skal få den beste hjelpen.

Verdal kommune hadde i mai 2012 tilsyn fra Fylkesmannen og Statens helsetilsyn. Dette var en del av et landsomfattende tilsyn. Temaet for tilsynet var om norske kommuner sikrer barneverntjenestens arbeid med undersøkelser, evaluering av hjelpetiltak og barns medvirkning. (Mer informasjon finnes rapport 2/2012 fra Statens helsetilsyn). 

Verdal kommune kom ut som de fleste andre kommuner i landet - det ble avdekket to avvik. Avvikene gikk i hovedsak ut på manglende dokumentasjon og ikke god nok evaluering av tiltakene. For overhodet å ha mulighet til å lukke avvikene måtte vi ha en totalgjennomgang av tjenesten i alle ledd. Dette er blitt gjort og det resulterte i at vi har omorganisert tjenesten. Tidligere var arbeidet i teamene målgruppeorientert. Nå er vi gått over til en oppgaveorientert organisering – Vi har opprettet et undersøkelsesteam og et tiltaksteam. I tillegg er ledelsesstrukturen endret slik at vi har et lederteam bestående av barnevernleder, teamlederne samt at vi prosessen frigjorde en av våre mest erfarne medarbeidere til å ha ansvar for veiledning, rutiner samt ajourhold/oppdatering av vårt fagprogram Familia. Denne er også barnevernleders stedfortreder. Vi har stor tro på at dett vil gi resultater og har fått svært positive tilbakemeldinger fra Fylkesmannen. Vi har også ansatt en person i 25 % stilling som skal ha ansvaret for barnverntjenestens tilsynsansvar. Ungdomskontakten er fortsatt organisert under barnevernet – noe både ungdomskontakten og barneverntjenesten er svært fornøyd med.

Barneverntjenesten er en "kunnskapsbedrift" og må hele tiden ha som mål å avsette tid og mulighet til å oppdatere kunnskap.  I tillegg til de ordinære oppgavene skal det drives med tiltaksutvikling. Det er et mål å utvikle gode kommunale tiltak slik at kommunen i mindre grad må kjøpe tjenester. Fokus settes på nye metoder som foreldretrening, familieråd og familie- og nettverksmøter. Det er et stadig høyere krav om individuelt tilpassede tiltak.

Et godt tilbud til disse barna forutsetter også et utstrakt samarbeid med andre kommunale og statlige tjenester. Kommunen jobber videre med de helhetlige planene for oppvekstsektoren og her er barneverntjenesten en viktig aktør. Kommunen skal drive med forebyggende arbeid - både på universelt, selektert og indikert nivå og i denne sammenhengen skal barnevernet først og fremst jobbe med de mest risikoutsatte barn og unge og deres familier - primært på indikert nivå.

Tidlig innsats på indikert nivå står og faller på om en makter å oppdage risikogruppene tidlig nok og at de tiltak en velger er endringsorienterte. Tidlig innsats kan sies å være knyttet til barnekonvensjonen; barnets rett til å utvikle seg i tråd med sine forutsetninger, behov og potensial (Kvello 2010). Barnevernet skal jobbe med forebyggende tiltak ovenfor risikoutsatte barn og unge med problemer. For barn og ungdom gjelder det å beskytte, stimulere og forsterke de positive lærings- og utviklingsbetingelsene som finnes og gi nye impulser eller sette inn støtte-, endrings- og kontrolltiltak ved behov. Barnevernet skal jobbe i tett samarbeid med andre hjelpeinstanser som bistår utsatte barn og unge og deres familier. Det er på nasjonalt plan bred enighet om at saksbehandlerkapasiteten i barnevernet må styrkes dersom tjenesten skal ha en forsvarlig kvalitet fremover. 

Bemanningssituasjonen i Verdal
Det er høy kompetanse og stor motivasjon og innsatsvilje blant ansatte i barneverntjenesten i Verdal. Til tross for at barneverntjenesten ble styrket med ett årsverk i juni 2012 er fortsatt arbeidspresset stort og krevende saker over lang tid presser kapasiteten ytterligere. Situasjonen ble ikke mindre krevende etter at Helsetilsynet avdekket avvik i mai 2012. Barnevernleder laget i etterkant en plan for lukking av avvikene (se vedlegg). Planen ble godkjent av Fylkesmannen og avvikene ble deretter lukket. 

Det mest omgripende tiltaket har vært en omorganisering av tjenesten på leder- og teamnivå. Ledelsesressursen er styrket samtidig som teamene nå er oppgaveorienterte mot tidligere målgruppeorientert.

Et prioritert område framover er å sikre forsvarlig drift i en svært presset situasjon hvor en må prioritere de mest alvorlige og akutte sakene - sett opp mot barnets alder og særlige behov. I tillegg må det sikres en tilpasning til de nye lovendringene som gjelder bl.a. tiltaksplaner, tilbakemelding til melder, individuell plan og ettervern og sikre strengere krav i saker om tilbakeføring til opprinnelig familie.

Pr i dag oppleves slitasje i det kommunale barnevernet i Verdal, og dette påvirker mulighetene for å gi et forsvarlig barneverntilbud. 

Øremerkede midler fra staten for 2013.
Barne- og likestillingsdepartementet v/Fylkesmannen skal nå fordele øremerkede midler til styrking av kjernebarnevernet, dvs. primært til saksbehandling, eventuelt tiltaksstillinger. Departementet har i sine retningslinjer for tildeling sagt at søknad på stillinger skal begrenses til fagstillinger (Kostra 244 og eventuelt 251). Midlene til barneverntjenesten er øremerket for å sikre at lovpålagte oppgaver etter barnevernloven blir ivaretatt og stillingene skal komme i tillegg til eventuelt andre budsjetterte stillinger til barnverntjenesten. Staten har gitt Fylkesmannen sanksjonsmuligheter dersom kommunen samtidig med at den mottar øremerkede midler til stillinger reduserer den kommunale innsatsen. (se mer om dette i vedlagte retningslinjer).  Fordelingen foregår etter søknad fra den enkelte kommune. Søknaden skal være behandlet av kommunestyret eller det organ som kommunestyret har delegert myndighet til. Departementet har lagt ut søknaden på sine nettsider og den skal sendes elektronisk innen 18.02.11.

Etter at søknadene fra kommunene er kommet inn vil Fylkesmannen innen 25.03 fordele midlene til den enkelte kommune etter gitte kriterier (fordeling etter delkostnadsnøkkelen for barnevern – 90 % og belastning i barneverntjenesten – 10 %). Delkostandsnøkkelen baserer seg på objektive data i kommunen: 1. Barn 0-15 år med enslig forsørger, 2. Personer med lav inntekt, 3. Innbyggere 0-22 år. Alle de tre kriteriene vektes likt.  Når det gjelder belastninger i barneverntjenesten blir disse vurdert ut fra: 1. Antall meldinger, undersøkelser og barn i tiltak pr. stilling, 2. Prosentandel uten tiltaksplan eller omsorgsplan, 3. prosentandel fristoversittelser i undersøkelsessaker. Også her vektes kriteriene likt.

Rådmannen foreslår at Verdal kommune søker om midler til ett årsverk saksbehandlerstilling i barneverntjenesten. Begrunnelsen er at Verdal kommune med dagens bemanning, sett i forhold til det økte antall saker og kravene til utredning og dokumentering fra myndighetene, ikke godt nok løser de lovpålagte oppgavene etter Lov om barneverntjenester. Stillingen skal primært benyttes i undersøkelsesteamet slik at vi kan sikre grundige undersøkelser med forslag til gode hjelpetiltak. Vi ser allerede nå at teamet med dagens bemanning (3 årsverk inkl. teamleder) har problemer med å overholde de lovpålagte fristene og samtidig gjøre kvalitative gode undersøkelser.

Målet er å utføre så gode utredinger i undersøkelsen slik at vi i større grad kan sette inn de riktige tiltakene. Utredning i sped- og småbarnsfamilier krever en helt annen tilnærming og intervensjon enn hva tilfellet er blant større barn og ungdom. Gode utredninger krever kunnskap og tid. Samtidig er dette helt nødvendig for å sette inn de riktige endringsrettede tiltak.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.02.2013 12:33
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS