Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.02.13 - PS 1113 Endring av forskrift om skoleområder i Verdal - høring

Saksbehandler : John Olav Larsen

Arkivref : 2009/2510 - /B12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 13.02.13 11/13

Rådmannens forslag til vedtak:
Komite for mennesker og livskvalitets forslag til endret forskrift om veiledende skoleområder i Verdal kommune sendes ut på høring. Høringsfrist 28. februar 2013.

Vedlegg:

  1. Kart med opptegnet ny «ungdomsskolekretsgrense.
  2. Tallgrunnlag for klassestørrelser fra 2013/2014 – 2020/2021.
  3. Forskrift om skoleområder i Verdal vedtatt 31.08.09.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
Det ble i kommunestyrets møte 19.11.07 vedtatt bl.a. at Vuku oppvekstsenter skulle: «…bygges ut for to paralleller (180 elever) på ungdomstrinnet. Verdalsøra ungdomsskole «renoveres» for 5 paralleller.»  

I ettertid ble det bygd ny skole på Verdalsøra ungdomsskole, for 5 paralleller. Det betyr at vi har plass til 7 paralleller totalt i Verdal pr. dato.

I Vuku står det fremdeles en brakkerigg som brukes, da det var først høsten 2012 at den første parallellen med to klasser startet. Disse vil fjernes sommeren 2014, når det da er to paralleller på alle trinn fra høsten.

Høsten 2013 skal det med dagens kretsgrenser egentlig starte 68 elever (som er minst 8 over kapasiteten) i Vuku. Denne utfordringen møter vi igjen ved skolestart i 16/17, 19/20 og 20/21. (Vi kjenner ikke eksakte elevtall etter den tid). Det er da ikke tatt hensyn til evt. til/fra flytting, men dette baserer seg på elevtall på de ulike trinn i januar 2013.

For å prøve å skape en forutsigbar situasjon for alle legges det frem forslag om å lage en ny ungdomsskolekretsgrense i Verdal, jf alternativ 1. De som bor vest for denne grensen skal da gå på Verdalsøra ungdomsskole, og de som bor øst for denne grensen skal gå ved Vuku oppvekstsenter. Dette gjeldende fra skolestart høsten 2013. Tabellen (se vedlegg) viser da hvor mange elever som skal til Vuku og hvor mange som skal til Verdalsøra før og etter en slik ny grenseoppgang.

Alternativ 1:
Lage en ny «ungdomsskolekretsgrense» som medfører at Stiklestad skole blir delt med tanke på hvem som skal starte ved Vuku oppvekstsenter og hvem som skal starte ved Verdalsøra Ungdomsskole når elevene begynner i ungdomsskolen. Se kartvedlegg. 

Med dette forslaget vil klassen(ene) ved Stiklestad skole bli delt mellom Vuku og Verdalsøra ved skolestart ungdomsskole alt etter hvilken adresse de har. 

Alternativ 2:
Ungdomsskolestartere fra Leksdal skole flyttes i sin helhet til Verdalsøra ungdomsskole. Se vedlagte utregning. Med dette forslaget vil alle elever ved en og samme barneskole starte på samme ungdomsskole. 

(En kunne tenke seg at f.eks Garnes oppvekstsenter kunne flyttes til VØU i stedet for Leksdal. Da ville «Inndals-dalføret» i sin helhet starte ved VØU. Dette gir imidlertid ikke nødvendig effekt med tanke på nok reduksjon i elevtall ved Vuku oppvekstsenter. Se tallgrunnlag) 

Alternativene vil medføre indirekte konsekvenser for barn, ungdom og familier i Verdal, ikke minst med tanke på fritidsaktiviteter (korps, fotball mm.). Dette er det ikke tatt stilling til her.

Andre alternativer er også vurdert i prosessen, f.eks. en «frivillighetsløsning», fortsatt brakkerigg i Vuku, flytting av Garnes oppvekstsenter i stedet for Leksdal. Ingen av disse løsningene ville gitt nødvendig effekt med tanke på klassedeling innenfor «5+2», eller en nødvendig varighet og forutsigbarhet for alle.

Begge de fremlagte forslagene vil medføre en endring i forskrift om skoleområder i Verdal (2009/2510 -/B12). (Se vedlegg). Med denne bakgrunn mener rådmannen at saken må behandles politisk i alle ledd.

Rådmannen tilrår ut i fra ovenstående at komite for mennesker og livskvalitet vedtar å legge saken ut til høring ved alle skoler i Verdal, inkludert FAU, SU/SMU, fagforeninger og elevrådene ved hver skole for uttalelser. Høringsdokumentet vil også kunngjøres på kommunens hjemmeside, og det vil være åpent for alle å sende inn skriftlige høringsuttalelser innen fristen.

Vurdering:
Det skal i henhold til Forvaltningslovens § 37 forhåndsvarsles ved utarbeidelse av ny forskrift og endring av forskrift slik at de som særlig berøres får anledning til å uttale seg. Saken sendes ut på høring og frist for uttalelser i saken settes til 28. februar, slik at saken kan behandles politisk i mars. Denne framdriften er nødvendig for å ha tid til gjennomføring i vår og sommer, herunder gode overgangsprosesser mellom barneskole og ungdomsskole.

Rådmannens vurdering ut fra den kunnskapsbasen som ligger i saksdokumentene er at alternativ 1 sees på som det mest aktuelle. Likevel vil begge alternativene ivareta forutsigbarhet og kapasitetsutnyttelse i tråd med vedtakene om hvor mange paralleller hver skole skal ha på ungdomstrinnet. Rådmannen går derfor inn for at saken legges ut til høring uten alternativpreferanse i vedtaks form.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.02.2013 12:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS