Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.02.13 - PS 12/13 Bolystmidler

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2013/703 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 13.02.13 9/13

Rådmannens forslag til vedtak: 
Komité Mennesker og livskvalitet fastsetter søknadsregime og tildelingskriterier for bolystmidler slik disse fremgår av saksframlegget. Det legges opp til tre søknadsfrister gjennom kalenderåret: 1. mars, 15. mai og 1. oktober.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I økonomiplan 2012-2015 ble det satt av midler fra fond for å møte gode tiltak og prosesser.

Hensikten med midlene var å ha litt økonomisk handlekraft for å møte de gode initiativer, som ikke var planlagt, men som vi vet vil komme gjennom året. Det var derfor ikke lagt opp til søknadskriterier eller søknadstidspunkter, for å ha mest mulig fleksibilitet og fortløpende handlingsrom. Kommunestyret vedtok i sitt budsjettvedtak for 2012 at Komite Mennesker og livskvalitet skulle ha disposisjonsfullmakten over «fondet».

På slutten av 2012 ble det problematisert at midlene ikke var brukt opp, noe som rådmannen finner helt uproblematisk sett i lys av hensikten med å avsette fondsmidler for å møte «tilfeldige» initiativer og prosesser. 

Med denne bakgrunnen har komiteen bedt om å få retningslinjer for søknadsregime og prioriteringer. Disse fremgår i sin helhet under vurderinger i saksframstillingen.

Vurdering:
Verdal kommune lyser ut inntil 1 million kroner til prosjekter som kan skape bolyst i kommunen.

Bakgrunn og mål

 • Et viktig mål for Verdal kommune er å skape et attraktivt lokalsamfunn. Bolystmidlene er et nytt virkemiddel som skal bidra til at kommunen blir enda mer attraktiv å bo i og flytte til.
   
 • Foruten å støtte opp om lokale prosjekter som kan fremme Verdal kommunes attraktivitet, er det et delmål for kommunen å samle inn og formidle kunnskap fra de ulike prosjektene om hva som påvirker valg av bosted.
   

Hvem kan søke?

 • Alle aktører, enkeltpersoner, virksomheter, lag og foreninger med konkrete prosjekter som kan bidra til bolyst, kan søke om tilskudd fra bolystmidlene.
   

Hva kan det søkes om støtte til?

 • En rekke faktorer – og kombinasjoner av faktorer – gjør at folk får lyst til å bo eller flytte til et sted. Under er en liste med eksempel på temaer som kan være aktuelle å støtte. Listen er ikke uttømmende:
  • Stedsutvikling
  • Inkludering av innflyttere
  • Kulturbasert sted- og næringsutvikling
  • Tilrettelegging av aktiviteter/anlegg for spesielle grupper
  • Utviklingsprosjekter rettet mot ungdom
  • Omdømmearbeid, herunder f.eks. bok-/filmproduksjoner
  • Forskjønningstiltak/utsmykking
  • Etablering av nye møteplasser
  • Prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse
  • Trivselstiltak
    
 • Det understrekes at bolystmidlene prioriterer gjennomføring av hovedprosjekter, ikke forprosjekter
   

Hva kan det ikke søkes støtte til?

 • Gjennomføring av enkeltstående konferanser/seminarer
 • Faste driftskostnader i virksomheter eller organisasjoner
 • Forprosjekter
 • Kunstnerisk virksomhet som ikke er en del av et større bolystprosjekt
   

Kriterier for tildeling

 • Bolystmidlene kan maksimalt dekke inntil 50% av prosjektets samlede kostnader.
 • Søker må sannsynliggjøre fullfinansiering, inkludert tilfredsstillende egenkapital og/eller egeninnsats (timer).
 • Prosjekter prioriteres bare dersom de vurderes å kunne bidra til måloppnåelse, dvs. økt bolyst
 • Det er et krav at støtten skal være utløsende. Normalt er støtten utløsende når:
  • …prosjektet ikke vil bli gjennomført uten støtte
  • …omfanget av prosjektet vil være mindre uten støtte, eller
  • …prosjektet kan gjennomføres raskere med støtte
 • Et prosjekt kan ikke tildeles støtte hvis det er påbegynt før søknad om bolystmidler er mottatt av Verdal kommune
 • Søkere som mottar støtte gjennom bolystmidlene må dokumentere påløpte kostnader gjennom avsluttende prosjektregnskap.
 • Maksimalt støttebeløp for ett prosjekt er begrenset til kr. 100.000,-
   

Hvem deler ut midlene?

 • Det er komité Mennesker og livskvalitet som tildeler bolystmidlene. Rådmannen har ansvar for at innkomne søknader legges fram som forberedte saker for komiteen.
   

Når er søknadsfristen?

 • Det legges opp til tre søknadsfrister gjennom kalenderåret:
  • 1. mars
  • 15. mai
  • 1. oktober
    
 • Alle søkere vil få bekreftelse på at søknaden er mottatt
 • De søkere som innvilges støtte vil motta tilsagnsbrev og akseptskjema. Akseptskjemaet må returneres kommunen senest 3 uker etter at tilsagnsbrevet er mottatt, ellers bortfaller tilsagnet.
   

Er søknaden offentlig?
All skriftlig korrespondanse med kommunen er i utgangspunktet offentlig. Unntak for dette er hjemlet i Offentlighetsloven. 

Hvordan gå fram for å søke?
Søknad sendes til :

Verdal kommune
Johannes Bruns gt 2.
7650 Verdal

Opplys om følgende:

 1. Hvor fant du informasjonen om støtteordningen?
 2. Hva søker du om støtte til?
 3. Hvor mye søker du om (støttebeløp)?
 4. Redegjør for dine/din organisasjons kvalifikasjoner og bakgrunn
 5. Begrunn hvorfor ditt prosjekt bør støttes
 6. Hva skal du bruke støtten til og hvordan?
 7. Andre finansieringskilder som skal matche bolystmidlene (min 50%)?
 8. Avslutt med din motivasjon for å motta og bruke støtteordningen
 9. Legg ved alle relevante papirer
    

      Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.02.2013 12:22
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS