Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.03.13 - PS 17/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2013/1656 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 13.03.13 17/13
Formannskapet    
Kommunestyret     

 
Rådmannens innstilling:

Kommunestyret vedtar at 2,5 mill kroner som er avsatt i investeringsbudsjett 2013 til kultur- og idrettsanlegg disponeres til ombygging av hovedbanen på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen fra gressbane til kunstgressbane.

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:
I kommunens investeringsbudsjett 2013 er det avsatt 2,5 mill kroner til ulike idretts- og kulturanlegg hvor kommunen står som eier. Totalt for økonomiplanperioden 2013-2016 er det satt av 5,5 mill kroner. Midlene er ikke øremerket spesielle anlegg, og i budsjettkommentarene står det: ”I planperioden kan dette gjelde følgende områder: Nytt kunstgressdekke sentralidrettsanlegget, garderobeanlegg sentralidrettsanlegget, sluttføring av kunstgressbaner ved alle skolene m.m.”

Da kunstgressbanen (Coop-banen) på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen ble bygd i 2005 ble det forutsatt at kommunen skulle dekke kostnadene med skifte av kunstgressdekke når det ble behov for det. Underforstått lå det en forutsetning om at muligheten til å søke spillemidler til rehabilitering av banen skulle utnyttes. Det er ikke anledning til å søke spillemidler til rehabilitering av anlegg (i dette tilfelle skifte av kunstgressdekke) før det har gått minimum 10 år.

Det har vært intensiv bruk av Coop-banen, både sommer og vinter, siden banen sto ferdig, og kunstgressdekket er derfor nedslitt. Verdal idrettslag som i henhold til avtale med Verdal kommune drifter anlegget, beskriver tilstanden på dekket som så dårlig at de er usikre på om det vil være mulig å bruke banen fra neste vintersesong (2013/14).

I tillegg til Coop-banen er et treningsareal i Stiklestadhallen eneste mulighet til å utøve fotball i vintersesongen. Det er først og fremst areal til trening det er behov for, men også til kamper i tiden før gressbanene kan tas i bruk på våren.

Det er for tiden 1250 aktive fotballspillere i Verdal kommune, og det er således også generelt behov for mer kunstgressareal til å spille på.

Med den bakgrunnen foreslås det at eksisterende hovedbane på Sentralidrettsanlegget gjøres om fra gressbane til kunstgressbane, og at de avsatte investeringsmidlene til kultur- og idrettsanlegg i 2013, benyttes til dette formålet.

Dette ble tatt opp som sak i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget i møte 22. januar 2013. Styringsgruppa stilte seg positiv til dette forslaget, men stilte som forutsetning at Verdal idrettsråd skulle ta ansvar for å involvere idrettslagene i kommunen i prosessen.

Verdal idrettsråd har kjørt en prosess hvor de har sendt ut skriftlig informasjon til alle medlemslagene om saken. Samtidig inviterte de medlemslagene til et utvidet styremøte 4. mars for å drøfte saken. De åpnet også for å sende inn skriftlige innspill i forkant av dette møtet. Underveis inviterte de også de lagene som har fotballaktivitet til et eget møte.

I møtet 4. mars ble det gjort følgende vedtak:

”11.13.  Anbefaling – disponering av investeringsmidler – Verdal Kommune 2013.

Vedtak:
Kåre avklarer med Verdal Kommune om hvilke områder som Verdal Kommune kan bruke investeringsmidler på. Dette svaret sendes ut til samtlige lag og foreninger i Verda,l sammen med følgende forslag i 7 punkter.

Klubbene bes om å komme med tilbakemelding innen fredag kl. 12.00.

Det er avsatt 2,5 millioner kroner til kultur og idrettsformål i 2013, samt 1 million kroner i årene 2014-2016. Til sammen 5,5 millioner kroner.

 1. Det anbefales at de vedtatte midlene for 2013 – 2,5 millioner kroner benyttes til nytt kunstgressdekke på Sentralbaneanlegget på Verdal Stadion.
 2. Verdal Idrettsråd må videre være en aktiv pådriver og medarbeider for å få realisert et anlegg for friidrett på kommunal grunn innen rimelig tid.
 3. En foreslår da for senere år å bruke kommunale investeringsmidler til et sårt tiltrengt anlegg for friidretten i Verdal Kommune. Det anbefales at avsatte midler for 2014 og 2015 benyttes til et slikt formål, totalt 2 millioner kroner.
 4. Verdal Idrettsråd vil komme tilbake forslag vedrørende investeringene for 2016.
 5. Verdal Idrettsråd bes jobbe aktivitet slik at potten på driftsbudsjettet til kultur og idrettsformål i Verdal Kommune økes betraktelig i de kommende år. Dette for å lette driften på anlegg som ikke eies og drives av Verdal Kommune.
 6. Verdal Idrettsråd bes jobbe for å øke potten til investeringer for kultur og idrett i Verdal Kommune i neste økonomiplan periode - 2014-2017.
 7. Det er viktig og et krav om at alle idrettslag og foreninger i Verdal, bruker Verdal Idrettsråd som talerør overfor Verdal Kommune i saker vedrørende driftsbudsjett og investeringer, viser her til underskrevet avtale mellom Verdal Kommune og Verdal Idrettsråd.”
   

Verdal idrettslag har gjort en foreløpig beregning på kostnad med omgjøring av hovedbanen fra gressbane til kunstgressbane og har et anslag på 6,7 mill kroner inkl. mva.

Det foreslås finansiert som følger:

 • Spillemidler                2,2 mill
 • Kommunal andel        2,5 mill
 • Momskompensasjon  0,9 mill
 • Bidrag fra Verdal IL   1,1 mill
   

Verdal idrettslag sitt bidrag innbefatter kontanttilskudd og dugnadsinnsats inntil 1,1 mill. kroner.

Ettersom anlegget er kommunalt er dette et oppdrag som må ut på anbud. Det forutsettes at kommunen kjører standard anbudsprosedyre. En vil ikke ha oversikt over endelig kostnad før resultatet av anbudsprosessen foreligger.

Når kostnadsoverslag med finansiering er ferdigstilt legges denne fram for politisk organ.

Vurdering:
Sentralidrettsanlegget på Ørmelen er det eneste idrettsanlegget, ut over de anleggene som ligger i tilknytning til grunnskolene, som Verdal kommune eier. Kommunen har således et særskilt ansvar for å holde dette anlegget i hevd.

I Verdal er det bare en 11’er kunstgressbane. Dette er lite. Til sammenligning er det i Steinkjer kommune fire og Levanger tre (+ en under planlegging) 11’er kunstgressbaner.

Fotball har blitt en helårsidrett. Det er derfor behov for treningsareal på vinteren, men også 11’er-baner til kamper.

Med henvisning til det vedlagte referatet fra Verdal idrettsråd signaliseres det også behov for støtte til både drift og utvikling av idrettsanlegg som er eid av idrettslagene. Eksisterende temaplanen ”Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet” ble vedtatt i 2009. Det er behov for revidering av denne planen, og behovene for anleggsutvikling og kommunens rolle i forhold til det må utredes og vurderes i denne planprosessen.

Når det gjelder Sentralidrettsanlegget på Ørmelen er det også en rekke behov og ønsker for utvikling av sentralidrettsanlegget. Styringsgruppa vedtok i siste møte at det skal utarbeides en utviklingsplan for Sentralidrettsanlegget. Denne planen må ses i sammenheng med de øvrige anleggsbehovene i prosessen med revideringen av den kommunale planen.

 
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.03.2013 18:01
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS