Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.03.13 - PS 18/13 Endring av forskrift om skoleområder i Verdal

Saksbehandler : John Olav Larsen

Arkivref : 2009/2510 - /B12

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 13.03.13 18/13
Formannskapet    
Kommunestyret     

 
Rådmannens innstilling:

Det gjøres følgende endringer i Forskrift om skoleområder i Verdal §2, underpunkt «Ungdomstrinnet» til følgende tekst:

«Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole, Vinne skole, Ness oppvekstsenter, Leksdal skole og Ørmelen skole.»

«Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til: Garnes oppvekstsenter, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og Volden skole».

Vedlegg:
Høringsuttalelser

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
PS 11/13, Komite Mennesker og livskvalitet 13. februar 2013

Saksopplysninger:
Komite Mennesker og livskvalitet inviterte åpent til høringer om endringer i kommunens «Forskrift om skoleområder». Bakgrunnen for høringen er at de to ungdomsskolene nå er ferdig bygd med henholdsvis fem (Verdalsøra) og to paralleller (Vuku) på ungdomstrinnet. Kapasiteten ved de to ungdomsskolene må tas i bruk i tråd med kommunestyrets vedtatte forutsetninger, slik at midlertidige løsninger med brakkerigg også kan opphøre.

Ut fra dagens kjente elevsituasjon og ungdomsskoletilhørighet (dagens forskrift) er det en skjevhet i kapasitetsutnyttelsen.

Tabell som viser utviklingen i elever på ungdomstrinnet framover

Høsten 2013 skal det med dagens kretsgrenser egentlig starte 68 elever (som er minst 8 over kapasiteten) i Vuku. Denne utfordringen møter vi igjen ved skolestart i 16/17, 19/20 og 20/21. (Vi kjenner ikke eksakte elevtall etter den tid). Det er da ikke tatt hensyn til evt. til/fra flytting, men dette baserer seg på elevtall på de ulike trinn i januar 2013.

I høringsinvitasjonen er det bedt om vurdering av to alternativer, som begge vil tilpasse antall barn til kapasitetene ved de to ungdomsskolene.

Det er mottatt 16 høringssvar. Disse følger saken som vedlegg. Det fremkommer i flere av høringssvarene at det var svært kort høringsfrist og kort behandlingstid. Rådmannen er glad for at så mange av de formelle høringsinstansene har levert høringssvar med så kort tid til rådighet 

Vurdering:

Høringssvarene viser at noen ønsker at vi skal fortsette med de grenser vi har i dag, og heller øke elevtallet pr. klasse i Vuku. Det er ikke et alternativ, jf den klassestørrelse det ville gitt og kapasitet som er bygd og hvordan denne kan utnyttes best. En endring er helt nødvendig for å bruke kapasitetene vi har. Spørsmålet er hvilken endring.

Uansett valg blant de to foreliggende forslag så er det slik at det enkelte år er marginal plass ved både Vuku ungdomsskole og Verdalsøra Ungdomsskole. Med de kjente barnetallene vi nå har er det mest utfordrende året skoleåret som kommer fra høsten.

Det går frem av høringssvarene at en deling av klassene ved Stiklestad skole ikke er ønskelig. En del høringssvar ønsker ikke å velge mellom alternativene om å dele Stiklestad eller flytte hele Leksdal, og noen sier at de foretrekker at Leksdal flyttes i sin helhet.

Rådmannen ser imidlertid at både elever og foreldre ved Leksdal skole kan gå inn for å starte ved Verdalsøra ungdomsskole. Uttalelsen gitt fra Samarbeidsutvalget (SU) og skolemiljøutvalget (SMU) er tydelig på at løsningen med at et samlet elevkull begynner ved Verdalsøra ungdomsskole er å foretrekke. Rådmannen vil legge avgjørende vekt på en så samlet og tydelig uttalelse og støtte den løsningen, i og med at den tilfredsstiller endringsbehovet m.h.t. ungdomsskoledriften. Elevene fra Leksdal vil da bli skolestartere ved Verdalsøra ungdomsskole på samme måte som elevene fra de andre barneskolene i området, jf innstillingen. Elevene kommer «i samlet flokk» fra en skole til en annen.

Denne endringen vil ivareta behovene for kapasitetsutnyttelse, lærertilgjengelighet og økonomisk bærekraftig bruk av ungdomsskolefasilitetene i kommunen – med de kjente forholdene om barnetall, bosettingsstruktur m.v. pr i dag.

Denne endringen vil gi følgende elevtall ut fra dagens kjente forhold.
Oversikt over elevtall BVuku forutsatt at ungdomsskoleelever i Leksdal starter på Verdalsøra ungdomsskole, framskrevet

Bildet noen år fram i tid vil naturlig nok endre seg, men med dette er det etablert en ungdomsskolestruktur med bærekraft, selv om noen år allerede er marginale mht kapasitet. Flytting til og fra kommunen og internt i kommunen er de ukjente faktorene fram i tid.

Med dette er en av de nødvendige vurderingene beskrevet i økonomiplan 2013 – 2016 gjennomført. Rådmannen visert til økonomiplanens kapittel 6.1 «Strategiske valg, satsningsområder og vegvalg».

Som vist i Planstrategiens utfordringsbilde er kommunens handlingsrom for lite. For at kommunen framover selv skal kunne styre utviklingen i retning av Planstrategiens målbilde, må det tas grep som gir det nødvendige handlingsrommet. Både i Planstrategien og i Kommuneplanens samfunnsdel er det, jfr. del 5, gjort langsiktige retningsvalg som er førende for kommunens innsats framover. Disse legges til grunn for og avgrenser valg av løsninger i tiltaksplanen.

Til grunn for økonomiplan 2013 – 2016 ligger noen fundamentale strategiske prinsipper:

1. Sterkt fokus på ledelse, samhandling og helhet for effektiv tjenesteproduksjon.2. 2013 må benyttes til å vurdere om vi har riktig organisatorisk og geografisk bærekraftig struktur. 3. Kontinuitet og samordning av hjelpetjeneste for å skape "vinnerne på morgendagens arbeidsmarked". Programmet "De utrolige årene" (DUÅ) prioriteres som virkemiddel.4. Effektivitet i arbeidsprosesser, spesielt innen "volumtjenester".5. Et gjennomgående folkehelseperspektiv og mål om at folk skal mestre eget liv.6. Infrastruktur må bygges for effektiv kommunal tjenesteyting.

I det videre må vi fortsatt utrede områder for optimalisering av den kommunale driften og tilpasse både til økonomiske rammebetingelser, kapasiteter og helhetlig samfunnsnytte.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 11.03.2013 10:34
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS