Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 13.03.13 - PS 1913 50-årsjubileum Sagamarsjen 2013 – søknad om økonomisk støtte

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2006/2932 - /223

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 13.03.13 19/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Komité Mennesker og livskvalitet imøtekommer Sagamarsjens søknad stor kr. 20.000,- i støtte til 50-årsjubileet i 2013.

Vedlegg:
Søknad fra Sagamarsjen 2013.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen. 

Saksopplysninger:

Sagamarsjen v/leder Stein Aksnes har søkt Verdal kommune om støtte stor kr. 20.000,- til dekning av kostnader ifm. gjennomføring av Sagamarsjens 50-årsjubileum i 2013.

I budsjettet er det satt opp en samlet ramme for jubileumsmarkeringen på kr. 200.000,- hvorav halvparten planlegges dekket gjennom dugnadsinnsats. De øvrige 100.000,- søkes dekket gjennom tilskudd fra hhv. Nord-Trøndelag Fylkeskommune (80.000) og Verdal kommune (20.000).

Det er satt opp slikt kostnadsbudsjett for markeringen:

 • Produksjon av jubileumsberetning i hht tilbud fra Sats og Trykk, 500 eks.Kr. 45.000,-
 • Fotoutstilling på Stiklestad                                                                      Kr.  12.500,-
 • Diplom til alle startende                                                                          Kr.    2.000,-
 • Pins til alle startende                                                                               Kr.    6.000,-
 • Jubileumsmiddag for ca. 50 inviterte gjester (øvrige deltakere bet. selv)   Kr.  20.000,-
 • Underholdning til jubileum                                                                      Kr.  10.000,-
 • Div. utgifter                                                                                            Kr.    4.500,-
 • Dugnadsinnsats – 250 timer à kr. 400,-                                                  Kr.100.000,-
 • Totalt                                                                                                    Kr. 200.000,-
   

Bakgrunn
Ideen og opplegget til en Sagamarsj ble laget av tidligere kaptein i Nord-Trøndelag HV-distrikt 13 – Øyvind Lærum, Steinkjer. HV13 sto de første år som formell arrangør av marsjen. Første marsj gikk under navnet Olavsmarsjen, men fikk allerede fra 1965 navnet Sagamarsjen.

De første arrangørene begynte å gå trett etter et betydelig underskudd i 1972. Det så mørkt ut for marsjens videre eksistens. Men fra 1972 tok Idrettskretsen over som formell arrangør, og interessen for arrangementet har siden økt. Deltakerantallet de siste år har stabilisert seg på mellom 1500 og 2000 deltakere (1382 deltakere i 2012, dvs. 84 flere enn året før). At marsjen i 1991 ble medlem av IML, har økt deltakelsen fra utlandet, men egentlig ikke i noen veldig stor grad økt det totale antallet i marsjen. Men framtida for marsjen er sikret bedre med IML-medlemskap, og Sagamarsjen har bevist at den vil bestå. I fjor endte regnskapet opp med et overskudd på 2000 kroner.

I 2013 markerer Sagamarsjen sitt 50-årsjubileum.

Verdal kommune v/kulturtjenesten har allerede bevilget kr. 10.000,- i ordinært tilskudd til gjennomføring av Sagamarsjen 2013. Dette tilsvarer samme støttenivå som kommunen har ligget på tidligere i år. Søknaden om tilskudd til jubileumsmarkeringen kommer mao. i tillegg til det ordinære arrangementet og må ses som et engangsengasjement.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har imøtekommet Sagamarsjens søknad (sak 12/15206-3) med kr. 80.000 i samlet støtte til jubileumsmarkeringen. Dette løses ved kr. 40.000,- fra idrett og kr. 40.000,- fra folkehelse.

Vurdering:
Rådmannen vurderer at jubileumsmarkeringen omfatter bolyst- og omdømmearbeid i vid forstand; det legges opp til kunnskapsformidling gjennom en egen jubileumsberetning og fotoutstilling, og arrangementet legger til rette for aktiviteter som favner bredt aldersmessig. Verdal kommune vurderer derfor søknaden å falle innenfor flere av punktene som er fastsatt i kriteriene for bolystmidler og som disponeres av Komité Mennesker og livskvalitet.
  

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 07.03.2013 18:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS