Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 17.04.13 - PS 24/13 Disponering av investeringsmidler til kultur- og idrettsanlegg i investeringsbudsjett 2013

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2013/1656 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 17.04.13 24/13
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:
Kommunestyret vedtar at 2,5 mill kroner som er avsatt i investeringsbudsjett 2013 til kultur- og idrettsanlegg disponeres til ombygging av hovedbanen på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen fra gressbane til kunstgressbane.

Videre utvikling av Sentralidrettsanlegget må vurderes i forbindelse med økonomiplanarbeidet 2014-2017. 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen

Saksopplysninger:
I kommunens investeringsbudsjett 2013 er det avsatt 2,5 mill kroner til ulike idretts- og kulturanlegg hvor kommunen står som eier. Totalt for økonomiplanperioden 2013-2016 er det satt av 5,5 mill kroner. Midlene er ikke øremerket spesielle anlegg, og i budsjettkommentarene står det: "I planperioden kan dette gjelde følgende områder: Nytt kunstgressdekke sentralidrettsanlegget, garderobeanlegg sentralidrettsanlegget, sluttføring av kunstgressbaner ved alle skolene m.m."

Da kunstgressbanen (Coop-banen) på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen ble bygd i 2005 ble det forutsatt at kommunen skulle dekke kostnadene med skifte av kunstgressdekke når det ble behov for det. Underforstått lå det en forutsetning om at muligheten til å søke spillemidler til rehabilitering av banen skulle utnyttes. Det er ikke anledning til å søke spillemidler til rehabilitering av anlegg (i dette tilfelle skifte av kunstgressdekke) før det har gått minimum 10 år.

Det har vært intensiv bruk av Coop-banen, både sommer og vinter, siden banen sto ferdig, og kunstgressdekket er derfor nedslitt. Verdal idrettslag som i henhold til avtale med Verdal kommune drifter anlegget, beskriver tilstanden på dekket som så dårlig at de er usikre på om det vil være mulig å bruke banen fra neste vintersesong (2013/14). I tillegg til Coop-banen er et treningsareal i Stiklestadhallen eneste mulighet til å utøve fotball i vintersesongen. Det er først og fremst areal til trening det er behov for, men også til kamper i tiden før gressbanene kan tas i bruk på våren.

Det er for tiden 1250 aktive fotballspillere i Verdal kommune, og det er således også generelt behov for mer kunstgressareal til å spille på.

Med den bakgrunnen foreslås det at eksisterende hovedbane på Sentralidrettsanlegget gjøres om fra gressbane til kunstgressbane, og at de avsatte investeringsmidlene til kultur- og idrettsanlegg i 2013, benyttes til dette formålet. Dette ble tatt opp som sak i styringsgruppa for sentralidrettsanlegget i møte 22. januar 2013. Styringsgruppa stilte seg positiv til dette forslaget, men stilte som forutsetning at Verdal idrettsråd skulle ta ansvar for å involvere idrettslagene i kommunen i prosessen.

Det vises samtidig til sak 19/12 i Komite mennesker og livskvalitet "Anleggsutvikling i Verdal – fotballhall, friidrettsanlegg, isanlegg". I forbindelse med prosessen rundt utviklingen av Sentralidrettsanlegget har en kommet innom problemstillingene rundt arealdisponering rundt Verdal videregående skole for å imøtekomme de ulike ønskene om utvikling av anlegg. Det ligger spesielt utfordringer knyttet til at eksisterende baneanlegg ved Verdal videregående skole ikke eies av kommunen, og at dersom det skal bygges flere anlegg må det erverves grunn. Ut fra dette er det tatt en ny runde med vurdering for å se på mulighetene til å samlokalisere friidrett og fotball på Sentralidrettsanlegget. I utvidet møte i Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget hvor også Verdal friidrettsklubb var til stede ble dette presentert og det ble skissert at en videre utvikling av Sentralidrettsanlegget bør skje i tre faser:

Omarbeiding av hovedbanen til kunstgressbaneOmarbeiding av Coopbanen og opparbeiding av friidrettsbaneOppgradering av garderobe- og toalettforhold.

Parkeringsforholdene på anlegget må også tas med i utarbeidelse av helhetsplanene.

På bakgrunn av behandlinger i Verdal friidrettsklubb og Verdal idrettslag gjorde Verdal idrettsråd følgende vedtak i møte 7. april:

"Følgende enstemmig vedtak ble fattet i Verdal Idrettsråd .

 1. Verdal Stadion (hovedbanen) flyttes sørover, og de avsatte midlene for 2013. 2,5 millioner benyttes til bygging av ny kunstgressbane.
   
 2. Når Coop banen renoveres i 2015, snus banen slik at det er plass til friidrettsbane rundt den nye kunstgressbanen., jfr. fremlagt skisse.
   
  Denne løsningen er ikke 100 prosent ideel for hverken Verdal IL eller Verdal Friidrettsklubb jfr. svarbrevene. Skulle det oppstå muligheter for andre løsninger i fremtiden, så mener Verdal Idrettsråd at også disse må vurderes.
   
 3. Garderobe situasjonen ved Verdal Stadion er ikke tilfredstillende. Garderobe anlegget må derfor renoveres eller det må bygges nytt innen overskuelig fremtid.
   
 4. Verdal Idrettsråd må jobbe aktivt slik at også andre lag og foreninger får utvidet støtte til sine anlegg."
   

Verdal idrettslag har gjort en foreløpig beregning på kostnad med omgjøring av hovedbanen fra gressbane til kunstgressbane og har et anslag på 6,7 mill kroner inkl. mva.

Det foreslås finansiert som følgende:

 • Spillemidler 2,2 mill.
 • Kommunal andel 2,5 mill.
 • Momskompensasjon 0,9 mill.
 • Bidrag fra Verdal idrettslag 1,1 mill.
   

Verdal idrettslag sitt bidrag innbefatter kontanttilskudd og dugnadsinnsats inntil 1,1 mill. kroner.

Ettersom anlegget er kommunalt er dette et oppdrag som må ut på anbud. Det forutsettes at kommunen kjører standard anbudsprosedyre. En vil ikke ha oversikt over endelig kostnad før resultatet av anbudsprosessen foreligger.

Når kostnadsoverslag med finansiering er ferdigstilt legges denne fram for politisk organ.

Kostnader for videre utvikling er ikke vurdert i denne omgangen. Det må gjøres en jobb på dette i forbindelse med økonomiplanarbeidet 2014-2017.

Vurdering:  
Sentralidrettsanlegget på Ørmelen er det eneste idrettsanlegget, ut over de anleggene som ligger i tilknytning til grunnskolene, som Verdal kommune eier. Kommunen har således et særskilt ansvar for å holde dette anlegget i hevd.

I Verdal er det bare en 11'er kunstgressbane. Dette er lite. Til sammenligning er det i Steinkjer kommune fire og Levanger tre (+ en under planlegging) 11'er kunstgressbaner.

Fotball har blitt en helårsidrett. Det er derfor behov for treningsareal på vinteren, men også 11'er-baner til kamper.

Friidretten har ikke tilfredsstillende vilkår i Verdal, og det er behov for en oppgradering av friidrettsanlegg. Rådmannen mener at en samlokalisering av fotball og friidrett er det mest realistiske alternativet for å imøtekomme dette behovet i nærmeste framtid. 
 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.04.2013 10:02
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS