Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.05.13 - PS 33/13 Velferdsteknologi - videre utprøving

Saksbehandler : Kristin Bratseth

Arkivref : 2011/5907 - /234

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.05.13 33/13
Formannskapet    

 
Rådmannens innstilling:

Det pågående velferdsteknologiprosjekt ved Verdal bo og helsetun og hjemmetjenesten videreføres, og erfaringer fra dette arbeidet er grunnlag for videre strategisk planlegging av velferdsteknologiske løsninger.

Vedlegg:
Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
I kommunestyrets vedtak av budsjett 2013/økonomiplan 2013 – 2016 ble følgende verbalvedtak fattet:

"Verdal kommune bør engasjere seg sterkere i utprøving av velferdsteknologi. Ambisjonsnivået på dette området bør heves eksempelvis ved at kommunen tar initiativ til et sterkere interkommunalt samarbeid om et bredt anlagt prosjekt der ulike typer teknologi kan utprøves i ulike kommuner. Samarbeidet Byer i Midt-Norge med sine 10 bykommuner framstår som en tjenlig arena for et slikt bredt anlagt utprøvingsprosjekt. Rådmannen bes legge fram slik sak innen første halvår 2013"

Begrepet velferdsteknologi er valgt som et samlet begrep for teknologisk støtte anvendt i helse- og omsorgstjenesten for å sikre menneskers velferd. Velferdsteknologi omfatter alle typer teknologier som har et brukerperspektiv og har som formål å bedre kvaliteten av velferdstjenester via økt selvhjulpenhet, uavhengighet og verdighet for mottakere av helse- og omsorgstjenester. Velferdsteknologi kan deles inn i ulike hovedkategorier ut fra hvilket behov de møter, og hvordan de kan fungere som støtte for brukere, pårørende og tjenesteutøvere. Ulike typer teknologi kan understøtte og forsterke for eksempel trygghet, sikkerhet, daglige gjøremål, sosial kontakt, fysisk aktivitet og mobilitet. Velferdsteknologi er foreslått som et sentralt bidrag til å møte utfordringer i, og er et av flere bidrag til å møte behovene til den økte andelen eldre i fremtiden. Velferdsteknologi er spesielt rettet mot eldre mennesker, personer med kroniske sykdommer eller personer med funksjonsnedsettelse i ulike former.

Midtnorsk velferdsteknologiprosjekt og program for Leverandørutvikling
Verdal kommune har så langt prosjektorganisert satsningen på velferdsteknologi gjennom at vi siden tidlig i 2012 har deltatt i et stort, regionalt utprøvingsprosjekt for velferdsteknologi, initiert og styrt av helsedirektoratet og fylkesmennene i Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal, i samarbeid med KS. Prosjektet er en satsing innenfor rammen av Omsorgsplan 2015. 9 kommuner i Midt-Norge deltar i prosjektfellesskap som koordineres av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. Verdal kommune har fått tilsagn om skjønnsmidler fra fylkesmannen til delfinansiering av prosjektet. I løpet av 2012 og 2013 skal man prøve ut og dokumentere effekter og utbredelse av velferdsteknologi, der resultatene skal gjøres tilgjengelig på nasjonalt nivå. Som en del av prosessen med utprøving og implementering av ny teknologi deltar også kommunen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes interesse - og arbeidsgiverorganisasjon (KS) sitt program for Leverandørutvikling. Leverandørutvikling betyr samspill mellom det offentlige og leverandører, hvor det offentlige tilrettelegger anskaffelsesprosesser som kan utfordre og utvikle leverandørmarkedet. Programmet som gjennomføres med et partnerskap av nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, kommuner og næringsliv. Programmet gjennomføres i perioden 2010-2014. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte som stimulerer til konkurranse, næringsutvikling og innovasjon, for slik å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder

Delprosjektet i Verdal har varsling og samhandling som overordna tema og omfatter i dag utprøving og implementering av ny varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer i omsorg og velferd, henholdsvis Verdal bo og helsetun og hjemmetjenesten. Varslings- og lokaliseringsteknologi og ulike former for sensorer er trygghets- og sikkerhetsteknologi som skal bidra til å skape trygge rammer omkring enkeltindividets liv og mestring av egen helse (St.mld nr 29, 2012–2013, Morgendagens omsorg). Satsningen i Verdal er et utviklingsarbeid (2012-2013) som inkluderer både et forprosjekt og et hovedprosjekt, og der prosessen inn mot anskaffelsen av nye velferdsteknologiske løsninger ved Verdal bo og helsetun og hjemmetjenesten betegnes som en pilot. Formålet er å oppnå økt forståelse, kompetanse og kunnskap om hvordan man kan oppnå innovative offentlige anskaffelser på velferdsteknologiske løsninger, for deretter å kunne konkurranseutsette dette innkjøpet og så prøve ut og implementere de nye løsningene.

Nye løsninger ved Verdal bo og helsetun:
Foruten brannvarslingssystem har sykehjemmet i dag et sykesengsanlegg som varslingssystem. En felles utfordring er likevel at svært mange beboere har demenssykdom og ikke er i stand til å bruke eksisterende alarmer for å varsle når de trenger hjelp. Status i dag er derfor at de fleste beboere i institusjon har tilgang til et ensartet system, uavhengig av om de greier å benytte dette eller ikke. Andre utfordringer er blant annet at mulighet for å varsle ikke alltid er tilgjengelig, verken for beboere eller ansatte. Dagens varslingssystem i sykehjemmet dekker derfor ikke godt nok behovet for trygghet og sikkerhet for beboerne. For framtiden ønskes nye trygghetsskapende løsninger som kan som kan brukes til å overvåke, varsle og utføre handlingsrettet valgte kriterier. Trygghets- og sikkerhetsteknologi som skaper trygge rammer omkring enkeltindividets liv. I dette ligger muligheten til å fange opp hjelpebehovet og aktivere rett hjelp til rett tid, avhengig av beboernes funksjonsnivå og behov. Installering og utprøving av nye løsninger vil gjøres i sammenheng med et planlagt rehabiliteringsarbeid knyttet til brannforebyggende tiltak på det aktuelle sykehjemmet.

Nye løsninger for hjemmetjenesten:
Velferdsteknologi er et viktig virkemiddel for at en bruker skal kunne bo i egen bolig lengst mulig. Ansvar for velferdsteknologi i egne hjem er 3-delt. En del dekkes av NAV hjelpemiddelsentral, en del dekkes av den enkelte bruker og en del dekkes av kommunen som tjenesteyter. Det mest sentrale som kommunen dekker er teknologi som gir mulighet til å varsle tjenestebehov utenfor det som er planlagt og forutsigbart. Denne varslingen skjer med utgangspunkt i en trygghetsalarm. Verdal og Levanger kommune har siden 2005 hatt et samarbeid rundt trygghetsalarmtjenesten, bla. med en felles ubetjent sentral/mottaker som har formidlet utløste alarmer til det rette hjemmetjenestedistrikt/-sone. Verdal og Levanger kommune har pr i dag ca 560 trygghetsalarmer utplassert til hjemmeboende brukere. Anskaffelse av ny mottakssentral for trygghetsalarmer og utvidede funksjoner koblet til trygghetsalarmen skjer i samarbeid med Levanger kommune, da det pr. i dag brukes felles løsning. Felles mottakssentral er også ønskelig i fortsettelsen.

Nye velferdsteknologiske løsninger forventes å gi:
Større trygghet og sikkerhet for beboere, pårørende og ansatte Økte muligheter for kontakt mellom beboere og ansatte Økt egenmestring og livskvalitetStørre kvalitet på tjenesten Bedre arbeidssituasjon for de ansatte Mer effektiv bruk av bemanning Færre uønskede hendelser og ulykker

Organisering:
Prosjektet varetas av en tverrfaglig og tverretatlig sammensatt arbeidsgruppe der også ISK og Levanger kommune deltar. Eldrerådet har oppnevnt én brukerrepresentant, representanten har ikke sittet i som fast medlem i arbeidsgruppen men vært involvert i prosessen. 

NavnVirksomhetRolle i virksomheten
Per Tore Sandaunet Øra omsorg og velferd Virksomhetsleder
Une Hallem Øra omsorg og velferd Utviklingskoordinator
Inger Helmo Øra omsorg og velferd Avd.leder
Trine Myhre Øra omsorg og velferd Sykepleier
Ingunn Forbord Vinne/Vuku omsorg og velferd    Fagleder/Demenskoordinator
Alis Solberg Fagforbundet Hovedtillitsvalgt
Svenn Arne Lersveen Teknisk drift Representerer byggeier
Torbjørn Olsen ISK/IT Enhetsleder
Knut Langdal ISK/Økonomi Økonomikonsulent/innkjøpsansvarlig
Lars Kverkild Levanger kommune Enhetsleder
Anne Nordskag Eldrerådet   Brukerrepresentant

Gjennomføring og fremdrift
Prosjektet har vært mer utfordrende og tidkrevende enn først antatt, og erfaringer underveis viser at det tar tid å tilegne seg kompetanse på området velferdsteknologi og planlegge endringer som på sikt vil kunne rokkere ved etablerte kulturer og arbeidsmåter. Det er avgjørende med en grundig tilnærming til nye tjenesteforløp.

Arbeidet med forprosjektet ble avsluttet tidlig høsten 2012. Forprosjektet ble benyttet til identifisering og kartlegging av behov, avklaring av etiske og juridiske problemstillinger og planlegging av hovedprosjektet. Det er brukt tid til å sette seg inn i tematikken, blant annet med et studiebesøk i andre kommuner og deltagelse på workshops og konferanser.

Prosjektet gikk så over i hovedprosjekt der det er forsøkt å anvende en metodikk og måter å organisere offentlige innkjøp på, som vektlegger innovasjon. Dialog og beskrivelse er vektlagt i denne delen av prosessen. Kommunen har invitert til og gjennomført dialogmøte med leverandører. Med økt dialog mellom kommunen som kunde og leverandørene, skal kommunen bli tryggere på om de etterspør de mest kostnadseffektive løsningene og stimulere leverandørene til å tenke nytt. Det er gjennomført dialogmøte med alle interesserte leverandører i fellesskap, og enkeltmøter med de leverandører som i etterkant leverte skriftlige innspill på løsninger. I etterkant er det jobbet med skriftliggjøring av kravspesifikasjoner. Kravspesifikasjon trinn 1, brannforebyggende tiltak ved Verdal bo og helsetun ble nylig ferdigstilt og konkurranseutsatt. Arbeidsgruppa jobber nå med utarbeidelse av en kravspesifikasjon for fremtidige velferdsteknologiske løsninger ved Verdal bo og helsetun og ny mottakssentral for trygghetsalarmer med muligheter for utvidede funksjoner. I forhold til videre fremdrift er målet at ferdigstillelse av kravspesifikasjon trinn 2 skal skje innen 1. juni 2013. Man kan da forvente at installering og utprøving av ny teknologi kan skje tidligst i løpet av høsten 2013/vinteren 2014.

Vurdering:
Velferdsteknologi er et hjelpemiddel for å øke kvaliteten på tjenestene, forsterke brukernes trygghet og fremme egenmestring, et supplement til de ansatte som jobber innenfor tjenesten. Fagrapporten «Velferdsteknologi» (06/2012) beskriver at kunnskapen om implementering av velferdsteknologi er mangelfull pr i dag og ny kunnskap må komme gjennom praktisk bruk og utprøving. Erfaringer viser dessuten at kompetanse rundt selve anskaffelsesprosessen er av stor betydning for om man ønsker å legge til rette for mer behovsrettede produkter og tjenester. Bruk av velferdsteknologi i omsorgstjenesten supplerer den tradisjonelle måten å gi omsorgstjenester på. Velferdsteknologien kan bidra til å skape bedre løsninger, men kan også utfordre grunnleggende verdier. Kriterier som må være på plass når kommunen skal teste og ta i bruk velferdsteknologi, og som det også må tas hensyn til ved nye prosjekter eller tiltak som omfatter velferdsteknologi:

Ressurser til gjennomføring og medarbeidere som faktisk og reelt har avsatt tid til arbeidet Langsiktig finansieringForankring

Dersom ambisjonsnivået på området velferdsteknologi skal heves ytterligere, anbefales det å utarbeide en handlingsplan som omhandler velferdsteknologiske strategier, og da også basert på de erfaringene som gjøres i nåværende utviklingsarbeid. Dette for å kunne bygge opp et system som skal sikre vurdering, utprøving og implementering av velferdsteknologi. Handlingsplanen bør foreslå både kortsiktige og mer langsiktige hovedlinjer i lys av utviklingstrekk knyttet til fremtidens omsorgstilbud og utviklingen av velferdsteknologi.

Planen bør ha fokus på faktorene fall, ensomhet og kognitiv svikt som utgangspunkt og illustrasjon i arbeidet med å finne og foreslå nye løsninger og å prøve dem ut. Dette gjelder både i forhold til boformer, teknologi, nye arbeidsmetoder og måter å tilnærme seg framtidas omsorgsutfordringer på. På mange måter representerer disse faktorene også ulike faglige tradisjoner i helse- og sosialsektoren, den helsefaglige, den sosiale og den tekniske, og viser den avgjørende betydning tverrfaglig arbeid vil ha for nytenkning og innovative løsninger på omsorgsfeltet. Planen bør også ha fokus på de etiske sidene knyttet til det å ta i bruk velferdsteknologi.

Erfaringer fra nåværende prosjekt som omhandler velferdsteknologi er at er at dette er et utfordrende og tidkrevende arbeid for organisasjonen. Det tar tid å tilegne seg kompetanse og planlegge endringer.

Organisasjonens kapasitet og kompetanse bør kanaliseres inn i det pågående prosjektet og de tiltak dette medfører. Deltakelse i nye utprøvingsprosjekter må vurderes som en del av prosessen med utforming av handlingsplan for velferdsteknologi, basert på erfaringen fra dagens utviklingsarbeid. Kommunens involvering i et eventuelt felles utviklingsarbeid i «Byer i Midt-Norge» må tilpasses dagens utviklingsprosjekter.

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 31.01.2022 13:37
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS