Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 20.11.13 - PS 56/13 Utvikling av idrettsanlegg i Verdal sentrum

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref :  2012/2743 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 20.11.2013 56/13

 
Rådmannens forslag til vedtak:
Komite mennesker og livskvalitet tar undervegsrapporteringen til orientering.
 

Vedlegg:

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.”

Saksopplysninger:
Det vises til tidligere behandlinger i" Komite mennesker og livskvalitet" av sak om arealer for utvikling av idrettsanlegg i sentrum av Verdal, hhv sak 19/12 og 24/13.

Som et grunnlag for videre oppfølging av saken er følgende dokumentasjon og vurderinger innhentet:

Verdal videregående skole. Skolens ønsker og behov for idrettsanlegg.
Konklusjonen fra skolen er at de har behov for ei hallfalte, og det gjelder ca 50% bruk på dagtid. De har også behov for flere idrettsgarderober. Skolen har ikke behov for friidrettsanlegg eller isflate/ishall i sin undervisning. De tok forbehold om den pågående skolestrukturdebatten som pågår i fylket for tiden.

For utdypende informasjon vises det til vedlagte referat fra møte 26.08.2013.

Uttalelse fra "Landbruk og naturforvaltning" om eventuell bruk av landbruksareal til utvidelse av idrettsanlegg ved Verdal videregående skole.
Landbrukssjefen har gjort følgende vurdering:
" Undertegnede er kjent med at det foreligger planer om utvidelse av idrettsanlegget ved Verdal videregående skole. I følge de framlagte skissene er det planer om å skaffe areal ved å ta seg inn i "melen" nord for dagens skoleanlegg. Dette vil kreve store masseuttak og ødelegge dyrkajorda på det overliggende platået.

Sjøl om det planlagte tiltaket anses som samfunnsinteresser av større vekt er landbrukssjefen på nåværende tidspunkt skeptisk til de framlagte planene. Det begrunnes med at det tas i bruk areal som i dag er dyrkajord av god kvalitet. En er også usikker på hvor stor rasvinkelen må være for at skråningene blir stabile.

Før videre planlegging iverksettes må det også foretas geologiske undersøkelser."

Norconsult. Notat om friidrettsbane Verdal videregående skole.
På oppdrag fra Verdal kommune har Norconsult utarbeidet kostnadsoverslag for oppgradering av friidrettsbane ved Verdal videregående skole. Anlegget innbefatter gressbane for fotball som også fungerer som kastsone for aktuelle friidrettsøvelser. Kostnad er beregnet til kr 14.640.000 eks mva.
De har også gjort en vurdering av driftskostnader med utgangspunkt i erfaringer fra Moan fritidspark på Levanger. Det er stipulert en årlig driftskostnad på kr 200.000.

Notatet fra Norconsult ligger ved saken.

Norges Friidrettsforbund. Planskisse Sentralidrettsanlegget.
Ved en eventuell lokalisering av friidrettsanlegg på Sentralidrettsanlegget vil det være en forutsetning at det legges kunstgressdekke på banen i midten. Da blir det ikke mulig å tilrettelegge for kastøvelser inne på banen. Anleggsansvarlig i Norges friidrettsforbund ble bedt om å vurdere muligheter for å tilrettelegge for dette utom selve banen. Han har skissert ut ulike alternativer og peker på et alternativ i det vestre hjørnet av Sentralidrettsanlegget som det beste alternativet.

Notatet fra Norges friidrettsforbund ligger ved saken.

Økonomi:
For et anlegg som det Norconsult har kostnadsberegnet er det mulig å få inntil 2 mill kroner i spillemidler.

Det er i denne omgang ikke kostnadsberegnet opparbeiding av friidrettsbane på Sentralidrettsanlegget. Men i og med at Coop-banen må snues vil det medføre grunnarbeid og opparbeiding i omtrent samme omfang som ved Verdal videregående skole.

Da kunstgressbanen (Coop-banen) på Sentralidrettsanlegget på Ørmelen ble bygd i 2005 ble det forutsatt at kommunen skulle dekke kostnadene med skifte av kunstgressdekke når det ble behov for det. Ut fra erfaringstall fra andre baner vil kostnad med skifte av kunstgressdekke på eksisterende bane ligge på 2,5-3 mill kroner.

Det kan gis spillemidler til rehabilitering av kunstgressbaner etter minimum 10 års bruk. Størrelse på tilskuddet er 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 1.000.000.

Dersom det velges å lokalisere friidrettsbane ved Verdal videregående skole vil det dermed sannsynligvis bli en merkostnad på 2,5 – 3 mill i forhold til om friidrettsbanen samordnes med Coop-banen på Sentralidrettsanlegget.

Det er i denne omgang ikke gjort vurderinger av kostnader med bygging av ishall eller fotballhall ved Verdal videregående skole.

Vurdering: 
Kalkylene fra Norconsult viser at opparbeiding av et friidrettsanlegg er en stor investering, og det er ikke lagt inn i forslaget til økonomiplan for 2014-2017.

Rådmannen legger i denne omgang ikke fram konkrete forslag til lokalisering av anlegg.
Saken er omfattende og berører prinsipielle spørsmål som bør belyses nærmere, som for eksempel:

 • Ønsker kommunen å tilrettelegge for mangfold innen idrett og fysisk aktivitet, eller ønsker kommunen å bidra til at vi skal markere oss innen enkelte idrettsgrener?
   
 • Ønsker kommunen å vektlegge fokus på breddesatsing eller på toppsatsing? Ønsker kommunen å bidra til et mangfold av anlegg for bredde eller ved å ha anlegg for toppidrett som tilfredsstiller kravene til større stevner og mesterskap?
   
 • Hvilken rolle skal kommunen ta i anleggsutvikling framover?
   
 • Hvilket nivå i forhold til økonomiske ressurser ønsker kommunen å bidra med i forhold til idrettsanlegg, både investering og drift?
   

Fra Kulturdepartementet fokuseres det sterkt på regionalt samarbeid om større idrettsanlegg, og det ligger et kommunestyrevedtak om å utrede muligheten for en felles plan med Levanger om kultur- og idrettsanlegg.

"Kommunedelplan kultur" og "Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet" skal revideres. Den konkrete prioriteringen og lokaliseringen av idrettsanlegg bør inngå i de kommende planprosessene.

Saken legges på denne bakgrunn fram til foreløpig politisk drøfting.

  
     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.11.2013 08:21
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS