Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 18.12.13 - 60/13 Søknad om bolystmidler for tilrettelegging av isflate ved Forbregd barnehage

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2013/703 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 18.12.13 60/13

 

Rådmannens forslag til vedtak:
Komité Mennesker og Livskvalitet imøtekommer Innherred Isidrettslag og Forbregd/Lein Velforenings søknad om bolystmidler for tilrettelegging av ishockeybane ved Forbregd barnehage med et tilskudd stort kr. 250.000,-..

Vedlegg:
Kopi av søknad.
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

 
Saksopplysninger:
Innherred Isidrettslag og Forberegd/Lein Velforening søker om bolystmidler til tilrettelegging av isflate ved Forberegd barnehage. Partene har på dugnadsbasis over flere sesonger lagt is på asfaltflata som på sommers tid brukes som sykkelbane. Arealet som brukes har imidlertid ikke optimale dreneringsforhold, og det går ofte med mye arbeid og vann for å lage ei isflate som heller ikke får en veldig lang sesong. Når det tiner om våren, renner vannet mot barnehagen, og det er stilt spørsmål ved om det er fornuftig å legge is på samme måte som tidligere.

Isidrettslaget og velforeningen søker derfor om støtte til innkjøp av en såkalt liner (spesialplast) og et vant (vegg rundt banen) som holder vannet inne på banen og som reduserer behovet for så store mengder vann. Ifølge søknaden vil de foreslåtte tiltakene føre til bedre is, at den kan legges raskere, isflata blir planere og sesongen forlenges (plastduken er hvit og reflekterer bort sollys).

Isflata ved Forberegd barnehage er allerede en populær møteplass for barn og foreldre. Siste sesong var det ifølge søker nesten hver søndag i ti sammenhengende uker organisert vaffelsteiking og salg av kaffe og saft. Gjennomsnittlig besøk lå på ca 40 personer. Banen er opplyst og dermed i bruk også på kveldstid på hverdagene.

Verdal kommune har tidligere hatt et aktivt skøytemiljø, og bygging av ishall har derfor vært oppe til vurdering flere ganger – sist gang i 2001. På grunn av kommunens økonomiske situasjon har ishall så langt ikke vært vurdert som et realistisk prosjekt. Så tidlig som i 1991 ble det gjort en grundig utredning, men også da stoppet prosjektet i manglende finansiering. Alternativet for de skøyteinteresserte har derfor i alle år vært begrenset til en naturisflate på grusbanen ved Verdal videregående skole, når været tillater det. Denne praksisen vil uansett bli videreført i samarbeid med Verdal IL.

I april 2012 ble Idrettslaget Innherred Is stiftet. Isidrettslaget har hatt etablering av et fast isdekke på Innherred, og da helst i Verdal, som sin hovedsak. Argumentet er at en ishockeybane vil være et unikt tilbud, både i Verdal og i Nord-Trøndelag. Videre ser søkeren for seg at det vil være mulig å tilrettelegge isflata for bruk av iskjelker, noe som representere et helt nytt tilbud for funksjonshemmede.

Av vedlagte søknad går det fram at søknaden på flere punkter besvarer kriteriene for tildeling av bolystmidler, deriblant innenfor områdene stedsutvikling, inkludering av innflyttere, tilrettelegging av aktiviteter for spesielle grupper, utviklingsprosjekter for ungdom, etablering av møteplasser, trivselstiltak og omdømmebygging.

Opprinnelig søknad (mottatt 5. nov.) ble levert med to alternative budsjettforslag.

For alternativ 1 ble det søkt om kr. 500.000,- i støtte til innkjøp av en komplett ishockeybane med liner, vant med spillerbokser, mål og beskyttelsesnett til en samlet kostnad på kr. 539.596,-. For alternativ 2 ble det søkt om kr. 300.000 i støtte til et anlegg stipulert til å koste kr. 394.303,-. Kostnadsforskjellen skyldes hovedsakelig at vantet er lavere, og det er ikke gitt rom for spillerbokser i tilknytning til vantet i alternativ 2.

Men også for «billigalternativet» er det snakk om mye penger. Kommunen har derfor undersøkt muligheten for delfinansiering via spillemidler. Kulturdepartementet bekrefter at rammene for kostnadsoverslag på nærmiljøanlegg nå er øket til totalt kr. 600.000, hvorav inntil 50% er støtteberettiget. Det er følgelig mulig å få realisert alternativ 1, en fullverdig hockeyrink på 20 x 45 meter, for ca 250.000,- kroner. Kommunen har informert søker om adgangen til å søke nærmiljømidler, og bedt om revidert søknad (mottatt og vedlagt) som forutsetter slik støtte.

Kommunenes frist for å sende inn søknadene om spillemidler for kommende periode, er 15. januar 2014.

Søker legger til grunn at isbanen skal være åpen og gratis å bruke for alle som måtte ønske det. Hverken velforening eller isidrettslag har oppsparte midler å bruke på byggeprosjektet, men begge vil bidra med dugnadsarbeid under bygging, islegging og til å sette i stand den gamle ismaskina til Steinkjer Ishockeyklubb som de har arvet. Velforeningen vil fortsatt selge kaffe og vafler i helgene når banen er best besøkt. 

Vurdering: 
Verdal og Nord-Trøndelag mangler gode anlegg for isidrett. Dette er nok også hovedgrunnen til at det er et relativt lavt aktivitetsnivå blant skøyteinteresserte i regionen, ikke nødvendigvis at interessen er liten. Kommunen ser at det er nødvendig med tilrettelegging av anlegg for å stimulere til aktivitet – og et mindre anlegg ved Forberegd barnehage kan være en fornuftig måte å bygge opp miljøet på. Denne vurderingen deles av idrettskonsulenten i fylket, som sammen med kommunen har vært på befaring i området.

Det taler også for en helhetlig anleggssatsing i Forberegd Lein at kommunen peker på dette som et satsingsområde for ny boligbygging.

Isidrettslagets samarbeid med Forberegd velforening vurderes videre å være en styrke for en søknad om nærmiljøanleggsmidler.

Det søkes om støtte fra kommunens bolystmidler. Økt fysisk aktivitet er en forutsetning for bedre folkehelse. Når en kan kombinere dette med tiltak som fører til økt trivsel, nye møteplasser og stedsutvikling, vurderes søknaden å være innenfor de tildelingskriterier bolystmidlene er ment å skulle dekke. Søknaden skisserer en gjennomførbar totalfinansiering og bidrag fra bolystmidlene synes utløsende for prosjektgjennomføringen.
 

  Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 11.12.2013 13:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Tlf. 09:00-15:00 Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS