Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 15.01.14 - PS 5/14 Revidering av Verdal kommunes forskrift for likebehandling av kommunale og ikke - kommunale barnehager

Saksbehandler : Anne Haugskott

Arkivref : 2012/1515 - /A10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 15.01.2014 5/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 
Rådmannens innstilling:

Verdal kommunes forslag til forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 vedtas..

Vedlegg:

  1. Høringsuttalelser/ innspill
  2. Forskrift for likebehandling av kommunale og ikke – kommunale barnehager 2013
  3. Forslag til forskrift for 2014
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Fra 1.1.2011 ble barnehagesektoren rammefinansiert. Rammefinansiering innebærer at kommunen har ansvaret for finansiering av både egne barnehager og ikke-kommunale barnehager. Forskrift om likeverdig behandling ved tildeling av offentlige tilskudd til ikke-kommunale barnehager (NrF-05/2011) omhandler dette.

Ut fra disse endringene ønsket Verdal kommune å lage en lokal forskrift for likebehandling. Forskriften regulerer også forholdet mellom Verdal kommune som barnehageeier og Verdal kommune som barnehagemyndighet. Den første forskriften ble vedtatt for 2011.

I forskriften står det at den skal evalueres hvert år. Forslag til forskrift for 2014 ble lagt frem på styrermøte for kommunale og ikke – kommunale barnehager 25.11.2013 med frist for innspill 13.12. 2013.

Det er mottatt fire innspill til forslaget. Disse følger vedlagt.

Det er gjort språklige endringer i forskriften i forhold til ansvar og rapportering da barnehagemyndigheten ble flyttet ut fra Ressurssenter Oppvekst (ROS) pr 1.januar 2014.

Kommentar til innspillene:

§ 2 Tilskudd.

I sine innspill ønsker PBL på vegne av de ikke–kommunale at Verdal kommune bruker veileder utarbeidet av KS/PBL for beregning av kommunalt tilskudd. Det har ingen økonomiske konsekvenser for noen av partene at denne veilederen brukes. Rådmann er enig i dette innspillet og har innarbeidet dette i forslag til forskrift for 2014.

Del 1 Fellespott, pkt.1, bokstav d er endret. Virksomhetsleder for barnehager ønsket telledatoer tidligere på året grunnet i at barnehagene kan da nyttiggjøre seg utbetalingene som kommer i følge av disse tellingene. Dette er det tatt hensyn til og telledatoene endres fra 01.06 og 01.12 til 31.01 og 31.08. Dette gjelder også for pkt 2, bokstav b og c.

Del 1 Fellespott, pkt. 2, bokstav b har en tilleggsinformasjon. Her opplyses det om at barnehagene kan søke om midler til språkstimulerende tiltak utover det de får gjennom det som nevnes i bokstav b.

Del 2. Driftskostnader. Innspill fra Melakollen barnehage om at kommunen skal underrette de ikke – kommunale barnehagene om fastsatte tilskuddssatser er tatt med.

Endringer av telling av 3 åringene ønskes endret av PBL og Melakollen barnehage da dette slo negativt ut i 2013. Dette er det tatt hensyn til og 3 åringene regnes som 0 – 3 år fra januar til og med september og 3 – 6 år fra og med oktober.

Mer/mindreinntak. Antall telledatoer opprettholdes, men det poengteres for hvilke datoer tellingen gjelder. Dette for å sikre at det blir en mest mulig riktig telling. Det er lagt inn en tilføyelse om at den barnehagen som har barnet på telledatoen også har krav på tilskuddet for det kvartalet. Dette er lagt til for å hindre at to barnehager rapporterer samme barn og kommunen utbetaler dobbelt tilskudd.

Rådmannen vil ut i fra ovenstående tilrå at forskrift for likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager 2014 vedtas. 

     Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 08.01.2014 14:44
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS