Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.02.14- PS 10/14 Felles plan for kultur og idrettsanlegg i Levanger og Verdal

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref : 2013/8741 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 12.02.14 10/14
Formannskapet 13.02.14  

 

Rådmannens innstilling:
Det utarbeides felles plan for idrett og fysisk aktivitet i Levanger kommune og Verdal kommune.

Vedlegg
Strategi for idrett og friluftsliv i Nord-Trøndelag 2013-2016.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

  • Idrettspolitisk plan for Levanger 2010-2025.
  • Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet i Verdal kommune 2010-2013
     

Saksopplysninger:
Både Levanger kommune og Verdal kommune har en eksisterende plan for idrett og fysisk aktivitet.
I Verdal har planen status som en fagplan under "Kommunedelplan kultur", og var gjeldende for perioden 2010-2013.
I Levanger er planen en temaplan innenfor Kommunedelplan Kultur og gjelder i perioden 2010-2025.

Kulturdepartementet stiller krav til kommunene om at de må ha en kommunal plan for anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, og at det er en forutsetning at plankravet er oppfylt for at anlegg i kommunen skal kunne motta tilskudd av spillemidlene.
I forhold til kulturbygg er det ingen plankrav fra statlig hold, og det eksisterer ikke kommunale planer for det i noen av kommunene.

Fra Kulturdepartementet er det stort fokus på interkommunalt samarbeid om idrettsanlegg, spesielt store og kostnadskrevende idrettsanlegg. Et virkemiddel fra deres side er muligheten til å søke ekstra tilskudd inntil 30% av ordinær tilskuddssats til større interkommunale idrettsanlegg. Forutsetningen er at det er inngått avtale mellom de gjeldende kommunene om at hver deltakende kommune bidrar med minimum 5% av investeringskostnad og en avtale på minimum 20 år hvor kommunene forplikter seg til å bidra til driften av anlegget.

Nord-Trøndelag fylkeskommune har også i sin "Strategi for idrett og friluftsliv i Nord-Trøndelag 2013-2016" at de skal jobbe for å sette på dagsorden interkommunalt samarbeid om store kostnadskrevende idrettsanlegg.

Det er utarbeidet få interkommunale planer for kultur og idrettsanlegg. Eneste plass som for oss er kjent er kommunene Nord-Fron, Sør-Fron og Ringebu.

I kommunestyrene i Levanger og Verdal ble det i forbindelse med sak om "Planstrategiens del 3 – Planbehov" gjort vedtak om at felles plan for kultur og idrettsanlegg skal utredes.

Vurdering:
Rådmennene i begge kommunene har gjort en vurdering og tilrår at det i første omgang utarbeides en felles idrettspolitisk plan.
Slik plandokumentene i begge kommunene er utformet i dag tar de utgangspunkt i mål for aktivitet og prioriterer anleggsbehov ut fra det. Å se på helheten mellom aktivitet og anleggsbehov er viktig også framover.
Det er viktig å se idrettsanleggene i Levanger og Verdal kommune i sammenheng, slik at de utfyller hverandre. Det vil si at utformingen på de ulike anleggene ikke bør bli helt identisk, men at barn og unge som bruker anleggene møter ulike utfordringer etter hvilket anlegg de bruker. Eksempelvis vil to ulike skateanlegg i Levanger og Verdal føre til at begge anleggene benyttes vekselvis.

Når det gjelder kulturbygg vurderer rådmannen at det for tiden ikke er behov for et eget plandokument på det, men at det legges direkte inn i "Kommunedelplan kultur" for hver enkelt kommune.
Det vil være krevende nok i første omgang å gjennomføre prosessen med utarbeidelsen av felles plan for idrett og fysisk aktivitet, og nyttig å gjøre erfaringene med det før en eventuelt utvider planprosessen til flere delområder innen kulturfeltet.

 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2014 17:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS