Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.02.14 - PS 11/14 Friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole. Oppnevning av arbeidsgruppe.

Saksbehandler : Ingvild Aasen

Arkivref :  2012/2743 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 12.02.2014 11/14

 
Rådmannens forslag til vedtak:
  
For å utrede sak om friidrettsanlegg ved Verdal videregående skole oppnevnes det ei arbeidsgruppe bestående av:

 • To representanter fra Verdal friidrettsklubb
 • En representant fra Verdal idrettsråd
 • Bård Kotheim, Teknisk drift
 • Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune
 • Ingvild Aasen, Kulturtjenesten 
   

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I sak 85/13 «Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-107 – Verdal kommune» ble det gjort følgende vedtak:
«18. Friidrettsanlegg.
Det legges inn 5 millioner kroner i investeringsbudsjettet i økonomiplanen i 2017 til kommunal andel: friidrettsanlegg ved Verdal Videregående skole. Det nedsettes ei arbeidsgruppe som skal legge fram sak vedrørende realisering av anlegget til politisk behandling senest 15.08.14. Det taes sikte på å realisere anlegget så hurtig som mulig. Rådmannen gis fullmakt til å foreta de nødvendige budsjettjusteringer.» 

Vurdering: 
Det er tidligere gjort en del grunnlagsarbeid knyttet til arealet ved Verdal videregående skole og som bør legges til grunn for videre arbeid i saken. Dette fulgte som vedlegg ved behandling i Komite mennesker og livskvalitet, sak 56/13 «Utvikling av idrettsanlegg i Verdal sentrum». Videre vil det være flere moment som må utredes som bl.a.

 • Eierforhold
 • Utforming av anlegg med kostnadsberegning
 • Finansiering, både investering og drift
 • Garderobefasiliteter; behov og avklaring av eventuelt sambruk med Verdal videregående skole
   

For å få utarbeidet et grunnlag for sak om realisering av friidrettsanlegget oppnevnes det ei arbeidsgruppe bestående av

 • To representanter fra Verdal friidrettsklubb
 • To representanter fra Verdal idrettsråd
 • Bård Kotheim, Teknisk drift
 • Berit Hakkebo, Utviklingsstaben Innherred samkommune
 • Ingvild Aasen, Kulturtjenesten
   

Ut over det vil det være nødvendig å samarbeide med andre aktører. Verdal friidrettsklubb er i dialog med Norges friidrettsforbund som stiller sin anleggskompetanse til disposisjon i forbindelse med utredning av anlegget.
Verdal videregående skole, som stedlig representant for fylkeskommunen, er ikke foreslått som deltaker i arbeidsgruppa. De har gitt tilbakemelding til kommunen at de ikke har behov for friidrettsanlegg. Det vurderes derfor som mest hensiktsmessig å samarbeide med dem om de konkrete forholdene som vil berøre dem.

 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2014 17:45
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS