Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.02.14 - PS 12/14 Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - vurdering og prioritering av innkomne søknader

Saksbehandler : Lars Einar Karlsen

Arkivref : 2013/8463 - /243

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 12.02.2014 12/14

 
Rådmannens forslag til vedtak:

Vedlegg:

 1. Utlysning av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom ( kap 857 post 61 ). 
 2. Rundskriv Q-41/2013 fra Det kongelige barne-, Likestillings- og inkluderingsdepartementet
 3. Søknad fra Nord-Trøndelag Røde Kors
 4. Søknad fra Frivillig Verdal
   

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Veileder til rundskriv Q-41/2013.
 

Saksopplysninger:
Verdal kommune mottok 5. desember 2013 skriv fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet om utlysning av Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Målgruppen for ordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. I statsbudsjettet for 2014 er det foreslått 96 millioner til ordningen.

Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon. Dette skal i følge Bufdir gjøres ved at man inviteres til å søke om tilskudd til tiltak som:

 • Bidrar til deltagelse og medvirkning for målgruppen i kultur- og firtidsaktiviteter
 • Bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
 • Bidra til deltagelse for målgruppen på alternative mestringsarenaer.
   

Departementet krever at kommunen foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering av søknadene før de sendes til behandling hos Bufdir. Det anbefales at tiltakene som gis prioritet inngår i en helhetlig og samordnet barne- og ungdomspolitikk og i kommunens planarbeid. Fristen for å oversende søknadene fra kommunen til Bufdir er 1. mars 2014.

En intern arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, Kulturtjenesten og Ressurssenter Oppvekst gikk igjennom skrivene fra Bufdir og besluttet hvordan kommunen skulle forholde seg til denne utlysningen.

Verdal kommune la ut opplysninger om ordningen på sin hjemmeside, facebookside og twitterkonto den 20.12.13. I utlysningen ble det også gjort kjent at kommunens intern søknadsfrist ble satt til 22.01.14. Det ble også sendt eget skriv til Frivillig Verdal med informasjon om ordningen og den interne søknadsfristen.

Den interne arbeidsgruppen hadde møte den 28.01.14 for å drøfte hvilke kriterier de skulle legge til grunn for sin vurdering av søknadene som var kommet inn og for å foreta en vurdering av de innkomne søknadene. 

Vurdering: 
I de vedtatte planverkene (0 – 5 år, 6 – 16 år og 16 – 23 år) i fht barn og unge i Verdal har vi bl.a. hatt et fokus på behovet for å etablere tiltak som skal bidra til at flere fra målgruppen deltar i kultur- og fritidsaktiviteter, i planverkene omtales også behovet for å skape alternative mestringsarenaer og foreldreveiledning. Dette er også viktige elementer i folkehelsestrategien i kommunen, i fht fysisk og psykisk helse. Vi har i mindre grad hatt fokus på ferieaktiviteter, selv om kommunen også har bidratt og støttet opp om tiltaket "sommergleder".

I Ungdata undersøkelsen som ble gjennomført i ungdomsskolene i kommunen og på Verdal videregående skole før jul i 2013 stilte vi bl.a. spørsmål omkring deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter og om familieøkonomi. Resultatet av denne undersøkelsen viser at 11 % av elevene ved Verdal Videregående som svarer på undersøkelsen svarer at familien stort sett har dårlig råd, 7 % svarer at de har foreldre som mangler penger til å betale for ulike fritidsaktiviteter som ungdommene ønsker å delta i. Tallene for ungdomsskoleelevene er 3,5 % som svarer at familiene har dårlig økonomi og 3,5 % som svare at foreldrene mangler penger til å betale for fritidsaktiviteter som ungdommene ønsker å delta på.

Ung-Hunt 3 for Verdal viser at det er en klar sammenheng mellom dårlig familieøkonomi og symptomer på angst og depresjon hos barn og unge. Frekvensen på symptomer på angst og depresjon er 4 ganger så stor hos barn og unge som vokser opp med dårligere familieøkonomi enn gjennomsnittet. Dårlig familieøkonomi har store konsekvenser i fht folkehelsen, og dette er et område som det er viktig å ha et fokus på.

Ingen av søknadene som vi har mottatt har fokus på å få økt deltagelse fra målgruppen i kultur- og fritidsaktiviteter eller på alternative mestringsarenaer. Det er ønskelig at vi om et år også har mottatt søknader på disse områdene. For å få til dette må vi jobbe mer bevist med å få lag og foreninger til å se at her har de en mulighet til å søke midler og til å gjøre en innsats for en viktig men delvis usynlig del av befolkningen i Verdal.

Skal vi lykkes med en slik strategi trenger vi lengre tid fra utlysning til søknadsfrist enn vi hadde i år. Dette er nok en ordning som også vil bli utlyst for 2015, det gir oss mulighet til å få til et godt samarbeid med frivillig sektor i fht søknader for årene som kommer, noe som er helt i tråd med den vedtatte "Frivilligplan 2012-2015" for Verdal.

De to søknadene vi har mottatt er begge rettet inn mot tilskudd til tiltak som bidrar til at barn og unge og familier berørt av fattigdomsproblemer kan delta i ferieaktiviteter.

Nord – Trøndelag Røde Kors søker om støtte til å arrangere Ferie for alle. Ferie for alle er gratis og arrangeres for alle kommunene i Trøndelagsfylkene. Det arrangeres vinterferieopphold, 3 sommer ferie opphold, høst og juleferie. Deltagerne på Ferie for alle blir tatt opp på bakgrunn av den begrunnelsen som følger søknaden om deltagelse.

Frivillig Verdal søker om støtte til sommerturer for barn og ungdom berørt av fattigdom. Sommerturene er gratis og har et sterkt fokus på naturopplevelses og fysisk aktivitet. Det søkes om midler til en tur til Sverige, med overnatting, riding og ulike aktiviteter, og det søkes om midler slik at man i samarbeid med fire ulike organisasjoner kan arrangere aktivitetsdager i løpet av sommerferien.

Nord – Trøndelag Røde Kors "Ferie for alle" krever at familien søker og deltar, og familier fra Verdal må "konkurrere" med familier fra andre kommuner om å delta. Frivillig Verdal sine sommerturer er åpen for barn og unge fra Verdal, de trenger ikke å "konkurrere" om plassene på turene med barn/unge fra andre kommuner.

Nord-Trøndelag Røde Kors arrangerer turer for familier, det betyr at målgruppen for deres arrangement er hele familien. Frivillig Verdal sine sommerturer har barn og ungdom som sin hovedmålgruppe.

Det er vanskelig å prioritere mellom disse to søknadene:

Det kan se ut som om Frivillig Verdal sin søknad omfatter et tilbud som vil kunne nå flere barn/unge i målgruppen og søknaden er i større grad lokalt forankret. Den involverer lag og foreninger som finnes lokalt og rekruteringen til turene/aktiviteten skjer i følge søknaden i samarbeid med skoler, ungdomskontakt, barnevern og helsestasjon. En involvering av lag og foreninger i kommunen, vil kunne medføre økt rekrutering og deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Dette vil dermed kunne bli en positiv tilleggseffekt av Frivillig Verdal sin søknad.

Nord – Trøndelag Røde kors sin søknad er rettet mot familier, den involverer flere offentlige aktører som Barneverntjenesten, Nav, Familievernkontor, helsestasjon, flyktningetjeneste osv. Men involverer ikke andre frivillige lag og foreninger i kommunen.

Den interne arbeidsgruppe bestående av representanter fra NAV, Kulturtjenesten og Ressurssenter Oppvekst tilrår derfor overfor rådmannen at søknaden fra Frivillig Verdal prioriteres først av disse to søknadene.
 

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2014 17:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS