Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.02.14 - PS 13/14 Endring av Vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune 2014

Saksbehandler : Anne Haugskott

Arkivref : 2008/10214 - /A10

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 12.02.2014 13/14

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
Verdal kommunes forslag til vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune i 2014 vedtas.

Vedlegg:

  1. Forslag til nye vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune 2014
  2. Gjeldende vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune
  3. Høringsuttalelse fra samarbeidsutvalget (SU) ved Ørmelen barnehage
  4. Høringsuttalelser fra SU Garnes Oppvekstsenter, avd. barnehage
  5. Høringsbrev

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.

Saksopplysninger:
Vedtektene gjelder for barnehager som eies og drives av Verdal kommune.
Vedtektene ble sist vedtatt i Driftskomiteen, i møte den 12.11.08 under sak nr. 80/08.
Vedtektene ønskes endret for å klargjøre enkelte punkt bedre, for å få mer likhet i de kommunale barnehagene, og språklige endringer etter omorganisering av virksomhetsområdene. Kommunale styrere har behov for bedre retningslinjer i forhold til åpningstid i barnehage angående avvikling av ferie. Nå legges det frem forslag om behovsprøving for barnehageplass i jula og påske. Barnehagene ber om å få bestemme start på barnehageåret, uke 32 eller 33, ut fra hver barnehage sitt behov.

Gjeldende vedtekter er tatt opp på styrermøter for kommunale barnehager. Det ble i felleskap utarbeidet et forslag til nye vedtekter. Dette forslaget ble sendt ut på høring til alle kommunale barnehager, med beskjed om å informere Samarbeidsutvalget (SU) i hver enkelt barnehage.
Frist for høringsuttalelser var 02. 02. 2014.

Det ble innen fristen mottatt fire svar. Forbregd Lein barnehage og Leksdal barnehage hadde ingen kommentarer til forslaget. Ørmelen barnehage og Garnes Oppvekstsenter, avd. barnehage hadde noen tilbakemeldinger, disse er vedlagt.

SU ved Ørmelen barnehage påpeker at det ble for kort høringsfrist, dette beklages av saksbehandler. Komiteen må ta en avgjørelse på om dette skal tas til etterretning.

Vurdering:
SU ved Ørmelen barnehage ønsker å ha inn en presisering på hvor mange SU – møter det bør være. Verdal kommune mener at dette er opp til hver barnehagestyrer i form av å være utøvende barnehageeier å bestemme antall møter. Jmf Lov om barnehager §4, med forskrifter og merknader.

Pkt. 3 Forvaltning - styringsverk
Høringsuttalelsene fra SU ved Garnes Oppvekstsenter; avd. barnehage (heretter Garnes SU) etterspør praktisk informasjon rundt kommunal representant i SU. I vedtektene er det henvist til Lov om barnehager §4, med forskrifter, der finnes retningslinjer om hvordan arbeidet skal gjøres og hvordan det skal informeres. Verdal kommune mener derfor at dette ikke trenger å stå detaljert i vedtektene.

Pkt. 5 Opptakskriterier
Garnes SU ønsker fortrinnsrett for søsken i kommunale barnehager. Verdal kommune følger de lovpålagte kriteriene for rett til barnehageplass jmf. Lov om barnehager §12a, og prioritet ved opptak jmf. Lov om barnehager § 13.

Pkt. 7 Åpningstid
I gjeldende vedtekter står det at virksomhetsleder etter forslag fra SU ved barnehagen fastsetter åpningstiden. Dette ønskes endret til at åpningstiden fastsettes av kommunalsjef etter forslag fra virksomhetsleder.
Det foreslås at barnehagene holder stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske. Det legges inn en presisering i en behovsundersøkelse om barnehagene skal ha åpent resterende dager i jul og påske.

Pkt. 8 Ferie
Det er lagt inn en presisering på åpningstid etter ferien og hvordan man løser dette med at skolestarterne er i barnehagen etter 1.aug. Det var et behov for å få klarhet i dette da barnehagene har ulik praksis i forhold til feriestengning avhengig av størrelse på barnehage.

Pkt. 9 Betalingssatser – betalingsmåter og moderasjonsordninger
Garnes SU stiller spørsmål om det er nødvendig å konkretisere antall manglende innbetalinger før oppsigelse av plass. Verdal kommune mener at dette står klart nok i forslaget til vedtektene.

Pkt. 18 Vedtektene kan endres av eier
Dette er et nytt punkt. Her ønskes det en presisering på om alle endringer av vedtektene skal opp til politisk behandling, eller om noen saker kan delegeres ned til eierrepresentant for de kommunale barnehagene, virksomhetsleder for kommunale barnehager.

 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 14.05.2021 10:17
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS