Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 12.02.14 - PS 14/14 Oppnevning av ny representant i samarbeidsutvalget ved hhv Vinne skole og Verdalsøra barneskole for resten av valgperioden 2011-2015

Saksbehandler : Inger Storstad

Arkivref : 2011/9033 - /033

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 12.02.2014 14/14

 

Rådmannens forslag til vedtak: 
 

Vedlegg:
Ingen.

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.
 

Saksopplysninger:
Oppnevning av representanter fra kommunen i samarbeidsutvalgene ved grunnskolene er hjemlet i opplæringslova § 11-1:
"Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen" (utdrag).

Samarbeidsutvalget kan også fungere som skolemiljøutvalg, jfr opplæringslova § 11-1a:
"Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skoljemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal. Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal" (utdrag).

I Komité ML sitt møte 14.12.11, under sak 14/11, ble det oppnevnt kommunale representanter i samarbeidsutvalgene ved skoler/oppvekstsentra for perioden 2011 – 2015. Heidi Nora S. Storstad ble oppnevnt som kommunal representant ved Vinne skole og Anne Kolstad ble oppnevnt ved Verdalsøra barneskole.

Begge to søker nå om å bli fritatt fra sine verv. Heidi Nora S. Storstad begrunner sin søknad med at hun høsten 2013 ble valgt som medlem i FAU ved Vinne skole og mener det blir en dobbeltrolle å være foreldrerepresentant i FAU og kommunal representant i SU. Anne Kolstad har fått stilling som lærer ved Verdalsøra ungdomsskole, men da Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole er samlokalisert, synes hun det er uheldig å være kommunal representant i SU ved Verdalsøra barneskole.

Da oppnevning av kommunale representanter er delegert til Komité ML legges saken med dette fram uten innstilling. 

 
   Til toppen av siden





Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 05.02.2014 17:46
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS