Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.03.2014

Møtested : Kommunestyresalen, Verdal rådhus
Dato         : 19.03.2014
Tid            : 09:00 - 13:20
Til stede   : 9 representanter. Repr. Einar Asbjørn Tromsdal ble innvilget permisjon etter sak 21/14. Til stede: 8 representanter. Repr. Rigmor Hafell ble innvilget permisjon under sak 24/14. Til stede: 7 representanter.


  
  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil   

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 16/14 Godkjenning av møteprotokoll 12.02.2014 Protokoll
PS 17/14 Karolinernes hærtog i Trøndelag - markering i 2018 Saksframlegg Protokoll
PS 18/14 Samarbeid mellom Verdal kulturskole og skolekorpsene i kommunen Saksframlegg
Protokoll
PS 19/14 Vuku skolekorps - søknad om bolystmidler Saksframlegg
Protokoll
PS 20/14 Søknad om bolystmidler til Soria Moria-parken Saksframlegg Protokoll
PS 21/14 Boligsosial handlingsplan - tilbakemelding fra politiske gruppemøter Saksframlegg Protokoll
PS 22/14 Revidering av ruspolitisk handlingsplan Saksframlegg Protokoll
PS 23/14 Andre saker - Protokoll
PS 24/14 Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune Saksframlegg Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 19.03.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Lennart Johansson DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Ja  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Nei  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Ja  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Brita Kleven Thorsvik V Vara Ja Møtte for Tore Landstad

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og velferd  
Inger Storstad Møtesekr. / Kons.  

 

PS 016/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.03.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komité mennesker og livskvalitet 12. februar 2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komité mennesker og livskvalitet 12. februar 2014 godkjennes.

    

 
PS 017/14 Karolinernes hærtog i Trøndelag - markering i 2018  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.03.2014

BEHANDLING: 
InnSpæll v/Arnulf Haga var i møtet og redegjorde for initiativet rundt «Karolinerne 2018».

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Komite mennesker og livskvalitet slutter seg til initiativet rundt «Karolinerne 2018», og ber om at det jobbes videre med konkretisering av konseptet. Dette legges fram som sak til politisk behandling innen utgangen av oktober 2014.
   
  

  
PS 018/14 Samarbeid mellom Verdal kulturskole og skolekorpsene i kommunen  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.03.2014

BEHANDLING: 
Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 

 1. Verdal kommunestyre vedtar å igangsette et tre-årig prosjekt for utprøving av samarbeid mellom skolekorpsene og Verdal kulturskole fra skolestart høsten 2014.
 2. Det bevilges kr 125.000,- til tiltaket i 2014. Beløpet dekkes over kommunens driftsfond.
 3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

   
PS 019/14 Vuku skolekorps - søknad om bolystmidler  Til toppen av siden 

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.03.2014

BEHANDLING:  
SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Komité mennesker og livskvalitet avslår søknaden fra Vuku skolekorps. Komitéen finner det ikke riktig å støtte innkjøp av instrumenter, utstyr og oppgradering av kommunale bygg, da dette ikke kommer inn under tildelingskriteriene for bolystmidler.

Ved alternativ votering mellom rådmannens forslag til vedtak og SP sitt alternative forslag ble rådmannen sitt forslag vedtatt med 5 stemmer. 4 stemte mot.
 
VEDTAK: 
Komité mennesker og livskvalitet bevilger kr. 30.000,- i tilskudd fra bolystordningen til oppgradering av Vuku skolemusikkorps' lokaler (instrumentlager, kontorplass med notearkiv og kopimuligheter, samt systue med plass til lagring av korpsets uniformer) ved Vuku oppvekstsenter.

 

PS 020/14 Søknad om bolystmidler til Soria Moria-parken  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.03.2014

BEHANDLING: 
AP og Krf v/Kristin J. Hildrum fremmet følgende alternative forslag til vedtak:
Søknaden fra Soria Moria Kultur & Turisme avslås.

SP v/Pål Sverre Fikse fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2 til rådmannens forslag:
Det presiseres at midlene ikke tildeles til fjerning av vindfall, men til oppgradering av anlegget.

Det ble først votert over forslaget fra AP og Krf. Forslaget fikk 5 stemmer. 4 stemte mot.

VEDTAK:
Søknaden fra Soria Moria Kultur & Turisme avslås. 

 

PS 021/14 Boligsosial handlingsplan - tilbakemelding fra politiske gruppemøter Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.03.2014

BEHANDLING:  
Tilbakemeldinger ble gitt som følger:

Spørsmål 1:
Å bosette «Den sammensatte brukeren» har vi ofte store utfordringer med. Gråsonene er mange og ansvarslinjene uklare. «Den sammensatte brukeren» kan være brukere som har en oppførsel og omgang med andre mennesker som truer samfunnssikkerhet til den øvrige befolkningen ved bosetting. Psykiater Karl Henrik Melle sier: «Hvis vi gir for mye menneskerettigheter til én person kan det gå ut over menneske-rettighetene til andre personer i samfunnet». Hvilke refleksjoner har dere om dette?

AP:

 • Barns behov må ivaretas når familier bosettes i kommunale boliger
 • Samfunnssikkerheten til flertallet må sikres, men det er viktig at spredning av innbyggere med spesielle behov ivaretas.
 • Boligsosialt arbeid har mange fasetter, politisk samhandling mellom komiteene er viktig.

SP:

 • Viktig at det foretas en vurdering av om den kommunale boligmassen er egnet for målgruppene som har behov for kommunal bolig
 • Har boligtildeling riktig organisering?
 • Vi har behov for robuste boliger med oppfølging
 • Videre planlegging av sentrumsplanen må ikke være en bremsekloss for det videre arbeidet med boligsosialt arbeid

SV:

 • Lovgivning om tvang hører ikke hjemme i denne saken.
 • Sikkerheten til de som jobber i NAV og Boligkontoret. Skal vi ha med noe om dette i boligsosial handlingsplan? Bør kanskje i fokus.
 • Alle skal ha en bolig.

H:

 • Totaloversikt over boligmassen må på plass. Vanskelig å plassere noen for eksempel på ei brakke på Ørin hvis man ikke kjenner alternativet.
 • Sentrumsplan kan ikke være bremsekloss. Må få fortgang – være handlingsrettet.
 • I mot «ghetto-opplegg».»

KRF:

 • Som de andre har sagt. Og dette er ikke noen Verdalsutfordring, har det i hele landet – handler om mennesker som skal bo.
 • Alle skal føle seg trygg – bli respektert.
 • Spredning i plassering.
 • Bygge nytt – muligheten vi har med forkjøpsrett.

V:

 • Har ikke vært med på dette tidligere da Venstre er vara. Positivt at politikerne involveres på denne måten.

Etter at runden var tatt redegjorde Boligkontoret v/Lisa Innbryn bl.a.om boligmassen kommunen har. De oppsøker alle som bor i kommunal bolig (pr. i dag har vi 120 enheter). Registrerer hvem som evt. har potensial til å skaffe seg egen bolig på det private markedet eller kjøp ved hjelp av startlån.

Spørsmål 2:
Vi har beskrevet flere målgrupper i boligsosial handlingsplan som har behov for boligsosial oppfølging. Økonomiplanen legger til grunn av tjenester som kan samordnes slik at ressursbruken sikrer bærekraft i dag og fram tid. Hvilke kriterier bør ligge til grunn når vi samordner boligsosiale tjenester?

AP:

 • Det må være overordnet at det er en strategi på samhandling mellom de ulike enheter som har med boligformidling å gjøre.
 • Kunnskapsinnhenting omkring den som skal ha bolig:
 • Behovet – mulighetsbildet – hvordan er situasjonen i dag? Hva kan man vente om framtida?

SV:

 • Kartlegge behovet og samordne tjenester etter behov.
 • De som bor i kommunale boliger har individuelle planer – den må være et verktøy i forhold til bolig.

SP:

 • Det som kan samordnes skal samordnes.
 • Man kan diskutere om man skal legge flere virkemidler inn i Boligkontoret

H:
Som SV og SP. I tillegg:

 • Behovet til den som skal bosettes må styre alt.
 • Tenke helhetlig hele tiden.
 • Langsiktige planer.

KRF:

 • Behovet til bruker i fokus/må kartlegges.
 • Differensierte hjem – må ha god kjennskap.
 • Forebyggingstanken må være tilstede.

Alle var opptatt av å få til det beste for hver enkelt bruker.

Boligkontoret v/Lisa Innbryn hadde snakka med Oslo kommune og hadde fått en aha opplevelse; Boligkarriereplanen bør inn i individuell plan. Samhandling med andre instanser.

Spørsmål 3:
«Å ha et egnet og trygt sted å bo, er grunnleggende i Norsk velferdspolitikk». Det boligsosiale arbeidet som skal omfatte alle vi definerer som vanskeligstilt. Vi skal ha et gjennomgående folkehelseperspektiv i alle tjenester hvor målet er at folk skal mestre sitt eget liv. Hva er en vanskeligstilt innbygger i Verdal?

AP:

 • Snakk sammen – samhandling mellom de ulike enheter.
 • Flyktningperspektivet må inn i planen i forhold til å være vanskeligstilt.
 • Målet må være å få til å hjelpe flest mulig i Verdal kommune – uansett hvilken definisjon man kommer under.

SV:

 • Folkehelseperspektivet i fokus. Bli tatt på alvor – ikke bare bli et begrep.
 • Vanskeligstilte: Hvem kan definere hvem som er vanskeligstilt i Verdal?
  Hvis vi bygger kommunale boliger kan vi ikke definere de som at det ikke er vanskeligstilte som skal bo der.
 • Varig og midlertidig vanskeligstilt. Ingen vil ha dette stempelet. Men vi må ta høyde for at noen må bo mer enn 3 år for de har ikke andre muligheter (varig uføre).

SP:

 • Vanskeligstilt er et diffust og vanskelig begrep. Målet må være at man er midlertidig vanskeligstilt. Unge som har vanskeligheter for å komme inn på boligmarkedet er imidlertid ikke vanskeligstilt.

H:

 • Trenger en tydelig definisjon, men kanskje ikke komiteen som skal komme med den.
 • Unge i etableringsfasen er ikke vanskeligstilt.
 • Du skal ikke være stemplet som vanskeligstilt for alltid – målet må være å komme seg ut av den situasjonen.

V:

 • Lovverket sier noe om hva det vil si å være definert som vanskeligstilt.*

KRF:
Alle rundt bordet ser ut til å være enig.

 • Varig vanskeligstilt? Kanskje en periode – hvilke nettverk har man?
 • Kanskje man må ta flere runder på hvem som har rett til kommunal bolig. Boligkontoret kan gi råd og veiledning. Få flest mulig bort fra Boligkontoret.

Boligkontoret v/Lisa Innbryn redegjorde kort for rutinene de har nå de får henvendelser om kommunal bolig.

 

 

PS 022/14 Revidering av ruspolitisk handlingsplan Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.03.2014

BEHANDLING:
Einar Asbjørn Tromsdal ble innvilget permisjon. Til stede 8 representanter.
Rådmannen redegjorde for saken. Det blir nå en annen innretning på den enn opprinnelig planlagt.

Ruskoordinator Vibeke Veie-Rosvoll var i møtet. Hun orienterte om:

Rådmannen v/Anne Kari Haugdal redegjorde for tilskuddsmidler man kan søke på:

 • Tilskudd til kommunalt rusarbeid. Søknad via fylkesmannen.
 • Tilskudd til utvikling og utprøving av samhandlingsmodeller på rusfeltet.
  Samme også på psykisk helse.
 • Har innledet interkommunalt samarbeid med Frosta og Levanger. Skal ha drøftingsmøte med sykehuset Levanger hvor man skal drøfte samhandlingsmulighetene.

 

 

PS 023/14 Andre saker Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.03.2014

BEHANDLING
Repr. Anita Karlsen:
Hvilke tilbud gir Verdal kommune til overvektige barn og deres familier?

Rådmannen v/Anne Kari Haugdal svarte:

 • Helsestasjonstilbud (med unntak av det de nasjonale retningslinjer som anbefaler veiing og måling i skolen).
 • Skoleaktivitetstilbud.
 • Frisklivssentralen. Bra-Mat kurs.
  Den skal utvikle et tilbud til «slike» familier, også barn.
 • Er også et tema i samhandlingsreformen.
  Nasjonale data viser at barn i barnehager er aktive, men dette avtar fra grunnskolestart til 3. klasse. Viser at det man gjør i barnehagen også må overføres til skolen.
 • Å være tidlig inne fra helsestasjonssida på familiene dette gjelder, er viktig.

Oppvekstplanene. Har de falt litt bort?

Rådmannen v/Anne Kari Haugdal svarte:
Skal revideres, de er en del av kommunedelplan oppvekst og kommunedelplan helse.

Repr. Brita K. Thorsvik:
Tildelingskriteriene for Bolystmidler.

Brita K. Thorsvik fremmet følgende forslag til vedtak:
Kriteriene for Bolystmidler evalueres og evt. presiseres. Sak legges fram for Mennesker og livskvalitet før sommeren 2014.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Kriteriene for Bolystmidler evalueres og evt. presiseres. Sak legges fram for Mennesker og livskvalitet før sommeren 2014.

 

 

PS 024/14 Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 19.03.2014

BEHANDLING:
Repr. Rigmor Hafell ble innvilget permisjon under behandlinga av saken. Til stede 7 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret vedtar Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune
 2. Retningslinjer og normalvedtekter for skolefritidsordninger i Verdal gjøres gjeldende fra 1/8-2014.

  

 Til toppen av siden

Publisert: 11.10.2012 12:29 Sist endret: 12.04.2022 13:59
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS