Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.03.14 - PS 18/14 Samarbeid mellom Verdal kulturskole og skolekorpsene i kommunen

Saksbehandler : Sven-Øyvind Bern

Arkivref :  2014/2108 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.03.2014 18/14

 
Rådmannens forslag til innstilling:
 

  1. Verdal kommunestyre vedtar å igangsette et tre-årig prosjekt for utprøving av samarbeid mellom skolekorpsene og Verdal kulturskole fra skolestart høsten 2014.
  2. Det bevilges kr 125.000,- til tiltaket i 2014. Beløpet dekkes over kommunens driftsfond.
  3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer. 
     

Vedlegg:
Ingen. 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
I behandlingen av budsjettet for 2014 og økonomiplanen for 2014 – 2017, PS 085/13 vedtok kommunestyret følgende:
"Kulturskolen
Det er behov for å bedre kulturskoletilbudet for å støtte skolekorpsene. Kommunestyret ber om en gjennomgang av mulighetene for et utvidet samarbeid mellom kulturskolen og skolekorpsene. Det bes også om at det ses på mulighetene for å søke på prosjektmidler for å få finansiert deler av stillinger, samt se på mulige økonomiske betalingsløsninger for skolekorpsene. Det søkes opprettet en deltidsstilling fra 01.08.14 som skal dekke noe av behovet for skolekorpsene. Det opprettes et 3-årig prosjekt som dekkes inn av driftsfondet. Evaluering skjer etter to år i prosjektperioden."

Det er jevnlig kontakt med skolekorpsene. Det er enighet om et behov for samarbeid om opplæringstjenester og at man begynner med en 73 % stilling.
Andre kommuner i nærområdet viser en viss interesse for et formalisert samarbeid om felles stilling, slik at man sammen kan lyse ut en stilling av en viss størrelse.
Dessverre er det ikke mulig å finne eksterne midler for å finansiere deler av eller hele utgiften ved en utvidelse av kulturskolens tilbud til skolekorpsene. Det har vært søkt på øremerkede midler til utvikling av kulturskolene, men alle søknadene har blitt avslått av de forskjellige instansene.
Ved å opprette 73 % stilling vil Verdal kulturskole ha en samlet ressurs på blåseinstrumenter på 100 %. Dette er tenkt fordelt på 50 % treblåslærer og 50 % messinglærer.
Kostnaden ved en slik utvidelse vil være ca 450.000,- kroner. Av dette vil skolekorpsene måtte betale kr 150.000,- ut fra den normale elevavgiften ved kulturskolen. Med virkning fra høsten 2014 vil kommunens nettoutgifter bli omtrent 125.000,-. Årlig vil dette beløpe seg til 300.000,- kroner. I tråd med vedtaket må dette dekkes av kommunens driftsfond og overføres til Verdal kulturskole.
For å sikre stabilitet vil skolekorpsene bli bedt om å tegne en avtale med kommunen for prosjektperioden.
Kommunen, ved kulturskolen, har god kompetanse på opplæring i forskjellige instrument, mens skolekorpsene har god kompetanse på samspill og det sosiale samværet, som det blir stadig viktigere å ivareta 

Vurdering: 
Kommunens opplæringstilbud vil bli betraktelig bedret dersom kulturskolen kan tilbud opplæring på alle korpsenes blåseinstrumenter og til flere barn og unge. Et samarbeid mellom kommunen og skolekorpsene vil være positivt for barn og unges kultur- og opplæringstilbud.

Dette vil også bidra til å styrke skolekorpsenes posisjon og muligens sikre deres videre drift.

Konklusjon: 
Verdal kommune øker kulturskolens stillinger med en 73 % delstilling med virkning fra 1. august 2014. Dette for å gi et bedre tilbud til opplæring på korpsinstrumenter, i første rekke blåseinstrumentene.

 
   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 22.05.2014 13:04
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS