Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.03.14 - PS 19/14 Vuku skolekorps - søknad om bolystmidler

Saksbehandler : Øystein Kvistad

Arkivref : 2014/1008 - /D35

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komité mennesker og livskvalitet 19.03.2014 19/14

 
Rådmannens forslag til vedtak:
 
Komité mennesker og livskvalitet bevilger kr. 30.000,- i tilskudd fra bolystordningen til oppgradering av Vuku skolemusikkorps' lokaler (instrumentlager, kontorplass med notearkiv og kopimuligheter, samt systue med plass til lagring av korpsets uniformer) ved Vuku oppvekstsenter.

Vedlegg:
Kopi (PDF) av søknad om bolystmidler, fra Vuku skolemusikkorps v/Tor Ivar Holmli  

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt)
Ingen.

Saksopplysninger:
Vuku skolemusikkorps har eksistert i snart 45 år, og er et lag med 27 utøvende korpsmusikere pluss en drilltropp på 15 stk. I tillegg er det 19 korpsaspiranter og 5 drillaspiranter tilknyttet laget, som har medlemmer i aldersgruppen 8-18 år.

Likevel – i likhet med mange korps i landet – også Vuku skolekorps sliter mer med rekrutteringen nå enn tidligere. For å øke attraktiviteten til korpset, søkes det om bolystmidler til bl.a. instrumentkjøp, drillutstyr og oppgradering av lokaler ved Vuku oppvekstsenter.

Korpset har fått tildelt en av de gamle garderobene i Vuku oppvekstsenter til arbeids-/lagerrom. Rommet har behov for noe oppussing/oppgradering slik at de er egnet for korpset formål: Instrumentlager, kontorplass med notearkiv og kopimuligheter, samt systue med plass til lagring av korpsets uniformer. Alt arbeid vil bli utført på dugnadsbasis blant korpsets medlemmer og foresatte, heter det i søknaden (vedlagt), som også inneholder et detaljert kostnadsoverslag. 

Vurdering: 
Tilrettelegging av aktiviteter spesielt rettet mot ungdom, er et av tildelingskriteriene som er spesielt nevnt over temaer bolystmidlene er tenkt å bygge opp under. I så måte vil støtte til enkeltaktører innenfor korpsbevegelsen, slik det er omsøkt i dette tilfellet, kunne sies å ligge innenfor ordningen. Det kan også argumenteres for at søknaden kan gå inn under trivselstiltak og prosjekter som skaper stolthet og identitetsfølelse.

I tildelingskriteriene for bolystmidlene heter det samtidig at det ikke skal gis støtte til kostnader som har preg av å være driftskostnader. Hvorvidt innkjøp av instrumenter til et korps kan regnes som ekstraordinært, er heller tvilsomt. Det samme gjelder drillutstyr til en tropp som har som hovedformål å holde på med drill.

Vi vil minne om det finnes egne støtteordninger for instrumentkjøp. Alle skolekorps i Norge kan søke om støtte fra det såkalte Instrumentfondet, som bestyres av Norges musikkorpsforbund (NMF). Med skolekorps menes musikkorps der minst ¾ av korpsets spillende besetning er i alderen 7-19 år. Også korps som ikke er medlem i NMF kan søke. Årets søknadsfrist er som vanlig 1. april. Vi anmoder skolekorpset om å rette sin søknad om instrumentstøtte gjennom denne ordningen, som i denne runden skal fordele 10 millioner kroner på landets skolekorps.

Det er et mål for Verdal kommune å skape attraktive lokalsamfunn, ikke bare i sentrum men også ute i grendene. Et rikt mangfold av fritidsaktiviteter er et viktig bidrag i så måte. Hvis bolystmidlene kan bidra til å styrke rekrutteringen til Vuku skolemusikkorps gjennom å tilrettelegge for bedre arbeidsrom for frivilligheten, er det rådmannens vurdering at deler av søknaden kan innvilges innenfor tildelingskriteriene for ordningen.
 

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:13 Sist endret: 12.03.2014 14:35
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS