Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 19.03.14 - 24/14Kvalitetsplan og nye vedtekter for skolefritidsordningen i Verdal kommune

Saksbehandler : John Olav Larsen

Arkivref : 2012/6735 - /

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Komite Mennesker og livskvalitet 19.03.2014 24/14
Formannskapet    
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

  1. Kommunestyret vedtar Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune
  2. Retningslinjer og normalvedtekter for skolefritidsordninger i Verdal gjøres gjeldende fra 1/8-2014. 
     

Vedlegg:

  1. «SFO – en selvfølgelig del av grunnskolen», Kvalitetsplan for SFO i Verdal kommune.
  2. Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal, nye vedtekter fra og med 1/8-2014.
     

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):
Ingen.

Saksopplysninger:
Retningslinjene for SFO i Verdal kommune ble sist revidert og gjeldende fra 1/1-2006. I ettertid har det kommet flere momenter som tilsier et behov for nye retningslinjer, i tillegg til en plan som sier noe om innholdet og kvaliteten i SFO (Kvalitetsplan), blant annet i formannskapet møte 18/4-2013 der det ble vedtatt følgende:
«Kommunens SFO-ordning vurderes helhetlig i sammenheng med skolerolle og skolestruktur. Tilbudsstruktur, økonomi, brukergrupper, organisering, åpningstid og behov for den 11. mnd tas med i vurderingen.»

Forslaget til retningslinjer og kvalitetsplan er diskutert i SFO ledergruppe og rektorkollegiet. I tillegg er dokumentene sendt på høring til KFUV Verdal. Høringsfristen er satt til 20. mars, samme dato som neste møte i KFUV. Dette betyr at formell høringsuttalelse fra KFUV vil foreligge etter formannskapets innstillingsmøte, og blir lagt fram til kommunestyrets behandling av saken. Rådmannen har i forslaget tatt hensyn til KFUV sine signaler gitt i møte desember 2013, og lagt opp inndeling i plasstørrelse i tråd med disse signalene. Det har ført til at rådmann foreslår andre betalingssatser og størrelse på plassene fra 01.08.2014 i forhold til vedtatt avgiftsdokument for 2014.

De største endringene er pris, differensiering av SFO-plasser og gjeninnføring av den «11-måned».

De økonomiske konsekvensene er høyst usikre da vi ikke kjenner til hvilke utslag omleggingen vil få med tanke på antall søknader, men ordningen skal holdes innenfor budsjetterte rammer. Rådmannen tror imidlertid det vil bli flere søkere til SFO i Verdal med denne omleggingen, slik at vi kan nærme oss målet om selvkost for det ordinære SFO-tilbudet. Det er viktig at det foretas evaluering av tilbudet i juni 2015 og en analyse av økonomien i SFO-ordningen.

Forslaget til Kvalitetsplan sier noe om på hvilket kvalitetsnivå vi skal legge oss på og skal vise helhet og sammenheng i lærings- og utviklingsarbeidet for skolefritidsordninger i Verdal.

Rådmann viser til ovenstående og ber komite mennesker og livskvalitet/formannskapet innstille på at kommunestyret vedtar nye retningslinjer og kvalitetsplan for skolefritidsordningen i Verdal kommune.

Sfo i Verdal kommune drives pr. dato på alle skolene våre. Ungdomsskoleelever med Sfo administreres av Sfo ved Verdalsøra Ungdomsskole. 

Antall barn i SFO pr. 01.03.2014:

Skole2012-20132013-2014
Stiklestad 65 52
Garnes 7 4
Ørmelen 73 73
Ness 23 23
Leksdal 8 6
Verdalsøra barneskole 93 80
Volden 7 0
Vuku 23 24
Vinne 80 61
Til sammen 379 323

Fra skoleåret 12/13 til inneværende skoleår er antall Sfo elever i Verdal redusert kraftig. Dette kan være et signal om at dagens Sfo ordning ikke dekker det behovet foreldre har for Sfo. Derfor mener rådmannen at en endring må til for å kunne dekke behovet på en bedre måte.

Rådmannen forslår i vedtektene at Verdal kommune ikke skal starte opp Sfo før det er behov for 5 helplasser ved den enkelte Sfo - dvs 500 %. Det må gjøres en politisk vurdering om dette er godt nok, da dette mest sannsynlig vil medføre at Verdal kommune ikke kan gi et Sfo tilbud ved enkelte skoler fra høsten 2014. En mulig løsning kan være å sette en annen grense, f. eks at Sfo startes opp når 5 elever har behov, uansett behov for størrelse på Sfo - plassen (minimum 250 %).
 

   Til toppen av siden

Publisert: 06.12.2011 08:10 Sist endret: 14.03.2014 12:06
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS