Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Verdal profilbilde

Mennesker og livskvalitet 21.05.2014

Møtested : Møterommet 3. etasje, Herredshusetådhus
Dato         : 21.05.2014
Tid            : 09:00 - 11:45
Til stede   : 9 representanter


 

  
Sakliste som PDF - protokoll som PDF 

Sakliste som word - protokoll som Word

Alle vedlegg samlet i en PDF-fil

Sakliste
Saksnr.SakstittelDokumenterVedtak
PS 28/14 Godkjenning av møteprotokoll 09.04.2014 Protokoll
PS 29/14 Orientering - Forebyggende hjemmebesøk Saksframlegg Protokoll 
PS 30/14 "Mangfold og fordypning, rammeplan for kulturskolen", til høring Saksframlegg Protokoll 
PS 31/14 Ruspolitisk handlingsplan - revidering Saksframlegg Protokoll 
PS 32/14 Boligsosial handlingsplan - rullering Saksframlegg Protokoll 
PS 33/14 Revidering av kriterier for tildeling av Bolystmidler Saksframlegg Protokoll 
PS 34/14 Andre saker - Protokoll

 

Oppmøte mennesker og livskvalitet 21.05.2014
NavnPartiFunksjonMøterMerknad
Kristin Johanne Hildrum DNA Leder Ja  
Rigmor Hafell KRF Nestleder Ja  
Jonny Arild Haugan DNA Medlem Ja  
Einar Asbjørn Tromsdal DNA Medlem Ja  
Torill Elverum DNA Medlem Nei  
Pål Sverre Fikse SP Medlem Ja  
Tore Landstad FRP Medlem Ja  
Charlotte Fætten Aakerhus H Medlem Nei  
Anita Karslen  SV Medlem Ja  
Oddbjørg Grønn H Vara Ja Møtte for Charlotte Fætten Aakerhus
Dagny Kolberg Okkenhaug KRF Vara Ja Møtte for Torill Elverum

 

Fra administrasjonen møtte
NavnStillingMerknad
Anne Kari Haugdal Kommunalsjef helse og velferd  
Trond Selseth  Kommunalsjef samfunnsutvikling  

 

PS 028/14 Godkjenning av møteprotokoll Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING: 
Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i komite Mennesker og livskvalitet 09.04.2014 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Protokoll fra møte i komite Mennesker og livskvalitet 09.04.2014 godkjennes.

 

PS 029/14 Orientering - Forebyggende hjemmebesøk  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING:
Ergoterapeut Inger Hammer Storstad orienterte om prosjektet Forebyggende hjemmebesøk for 75-åringer. Det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Saken tas til orientering. 

 

PS 030/14 "Mangfold og fordypning, rammeplan for kulturskolen", til høring  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING:
Kulturskolerektor Sven-Øyvind Bern orienterte om hovedpunktene i utkastet til rammeplan for kulturskolen.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK: 
Komité for mennesker og livskvalitet slutter seg til vedlagte høringssvar og ber om at dette blir sendt Norsk kulturskoleråd. 

 

PS 031/14 Ruspolitisk handlingsplan - revidering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret tar ruspolitisk handlingsplan til orientering. 

 

PS 032/14 Boligsosial handlingsplan - rullering  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING:
Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

INNSTILLING: 
Kommunestyret tar Boligsosial handlingsplan til orientering. 

 

PS 033/14 Revidering av kriterier for tildeling av Bolystmidler  Til toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING:
Rådgiver Øystein Kvistad presenterte en evaluering av ordningen med tildeling av bolystmidler og noen forslag til hvordan ordningen kan gjøres bedre. Det ble deretter åpnet for innspill og kommentarer.

Komitéen fremmet følgende forslag til vedtak:
Komitéen ber om at de uttrykte innspill tas med når det arbeides med revidering av ordningen.

VEDTAK: 
Komitéen ber om at de uttrykte innspill tas med når det arbeides med revidering av ordningen. 

 

PS 034/14 Andre sakerTil toppen av siden

Saksprotokoll i komite Mennesker og livskvalitet - 21.05.2014

BEHANDLING

  1. Bygging av skatepark.
    Kommunalsjef Trond Selseth orienterte om framdriften i arbeidet med skatepark. Det er nå tatt prøver fra området med henblikk på eventuelt farlig avfall. Det forventes svar på disse prøvene ved utgangen av mai. Hvis disse er tilfredsstillende vil anbudspapirer gå ut. I beste fall bygging i høst.
  2. Friidrettsanlegg.
    Lederen orienterte om arbeidet som har skjedd i den nedsatte arbeidsgruppen. Hun beskrev flere av de ulike alternativene det ses på. Arbeidet forventes avsluttet i løpet av juni og politisk sak i augustmøtene.

Det ble åpnet for å stille spørsmål til orienteringene.

 
 Til toppen av siden

Publisert: 15.05.2014 11:00 Sist endret: 12.04.2022 14:00
Verdal kommune Postboks 24 7651 Verdal Besøksadr: Rådhusgata 2
Tlf: 74 04 82 00 Faks: - E-post: postmottak@verdal.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:30 (15:00 i juli) Åpningstid: Tlf. 08:00-15:30 (15:00 i juli) Org.nr.: 938 587 418
Nettredaktør: Ove Haugrud Ansvarlig redaktør: Geir Olav Jensen Utviklet av: Sem & Stenersen Prokom AS